สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : ศิลปศาสตร์
 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 38
 1.1   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0510001-201 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0510002-201 Rural Sociology
 สังคมวิทยาชนบท
3 (3-0-6)
0510003-201 Urban Sociology
 สังคมวิทยาเมือง
3 (3-0-6)
0510004-201 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
0510005-201 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0510006-201 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0510007-201 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0510211-201 Economic Geography
 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0511001-201 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
0512001-201 Society and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0512002-201 Thai Politics and Government
 การเมืองกับการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0512203-201 Industrial Economics
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0513001-202 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-6)
0513002-202 Thai Politics and Government
 การเมืองกับการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0514001-201 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0520001-201 Report Writing and Library Usage
 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
3 (3-0-6)
0520004-201 Communication Techniques
 เทคนิคการสื่อความหมาย
3 (3-0-6)
0521001-201 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0521004-201 Organizational Psychology
 จิตวิทยาองค์การ
3 (3-0-6)
0521005-201 Transactional Analysis in Psychology
 จิตวิทยา T.A
3 (3-0-6)
0521009-201 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
0522001-201 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0522003-201 Introduction to Buddhist Philosophy
 พุทธปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0523001-201 Foundations of Thai Civilization
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
3 (3-0-6)
0523002-201 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0523003-201 Thai Culture
 วัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0523006-201 Modern Civilization
 อารยธรรมยุคใหม่
3 (3-0-6)
0523007-201 Comparative Civilization
 อารยธรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0810101-201 Thai 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
0810102-201 Thai 2
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-6)

 1.3.2   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0820101-201 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
0820102-201 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.4.1   กลุ่มวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0601103-201 Man and Physical Science
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6)
0601105-3 biological Science
 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
0602101-201 Chemistry in Daily Uses
 เคมีในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0603103-201 Environment and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)

 1.4.2   กลุ่มคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0601001-201 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0601101-201 Mathematics
 คณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
0601105-201 Applied Mathematics for Business
 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0601109-201 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
0606101-201 Fundamental of Computer
 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)

 1.5   กลุ่มพลศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0560001-201 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
0560009-201 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (0-2-1)
0560010-201 Golf
 กอล์ฟ
1 (0-2-1)
0560023-201 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-1)
0561001-201 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
0561005-201 Camp Leadership
 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
1 (0-2-1)
0561006-201 Games for Recreation
 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
1 (0-2-1)
0562001-201 Activities 1
 กิจกรรม 1
1 (0-2-1)
0562007-201 Safety Education
 สวัสดิศึกษา
1 (0-2-1)
0562022-201 Activities 2
 กิจกรรม 2
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0822101-201 English Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0822102-201 English Structure
 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0822111-201 Pre-Intermediate Listening and Speaking for Communication
 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0822212-201 Intermediate Listening and Speaking for Communication
 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสารระดับกลาง
3 (3-0-6)
0822221-201 Introduction to Reading
 การอ่านเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0822222-201 Academic Reading
 การอ่านเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0822231-201 Introduction to Writing
 การเขียนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0822232-201 Paragraph Writing
 การเขียนระดับย่อหน้า
3 (3-0-6)
0822241-201 Introduction to Translation
 การแปลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0822333-201 Essay Writing
 การเขียนเรียงความ
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0822203-201 Comparative Studies of English and Thai
 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบภาษาอังกฤษและภาษาไทย
3 (3-0-6)
0822204-201 Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0822313-201 Advanced Listening and Speaking for Communication
 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสารระดับสูง
3 (3-0-6)
0822314-201 Presentation and Negotiation Skills
 การนำเสนอและการเจรจาต่อรอง
3 (3-0-6)
0822323-201 Reading English Newspapers
 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0822324-201 Critical and Analytical Reading
 การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
3 (3-0-6)
0822325-201 Reading for Pleasure
 การอ่านเพื่อความบันเทิง
3 (3-0-6)
0822334-201 Business Correspondence
 การโต้ตอบทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0822335-201 Argumentative and Persuasive Essay Writing
 การเขียนเรียงความเพื่อโต้แย้งและจูงใจ
3 (3-0-6)
0822336-201 English Report Writing
 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0822337-201 Note-Taking and Summarizing
 การจดบันทึกย่อและสรุปความ
3 (3-0-6)
0822342-201 Translation : English into Thai
 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
3 (2-3-5)
0822343-201 Translation : Thai into English
 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
3 (2-3-5)
0822344-201 Fiction Translation
 การแปลบันเทิงคดี
3 (2-3-5)
0822345-201 Academic Translation
 การแปลงานทางวิชาการ
3 (2-3-5)
0822346-201 English Movie Translation
 การแปลบทภาพยนตร์
3 (2-3-5)
0822351-201 Social English
 ภาษาอังกฤษสังคม
3 (2-3-5)
0822361-201 English for Advertisment and Public Relations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3 (2-3-5)
0822362-201 English for Office
 ภาษาอังกฤษในสำนักงาน
3 (2-3-5)
0822363-201 English for Secretaries
 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
3 (2-3-5)
0822364-201 English for Tourism Industry
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3 (2-3-5)
0822365-201 English for Tour Guides
 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
3 (2-3-5)
0822366-201 English for Flight Attendants
 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
3 (2-3-5)
0822447-201 Consecutive Interpretation
 การแปลแบบล่ามต่อเนื่อง
3 (2-2-3)
0822448-201 Simultaneous Interpretation
 การแปลแบบล่ามฉับพลัน
3 (2-2-3)
0822452-201 Seminar : Roles of English
 สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษ
3 (1-4-3)
0822453-201 Independent Studies
 การศึกษาอิสระ
3 (1-4-3)

 2.3   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.3.1   ภาษาญี่ปุ่นหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0831203-201 Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่น 3
3 (3-0-6)
0831204-201 Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่น 4
3 (3-0-6)
0831205-201 Japanese Conversation 1
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
0831206-201 Japanese Conversation 2
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
0831207-201 Japanese Reading 1
 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
0831208-201 Japanese Reading 2
 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
0831311-201 Japanese 5
 ภาษาญี่ปุ่น 5
3 (3-0-6)
0831312-201 Japanese 6
 ภาษาญี่ปุ่น 6
3 (3-0-6)
0831313-201 Japanese Writing 1
 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
0831314-201 Japanese Writing 2
 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
0831316-201 Japanese Literature
 วรรณคดีญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0831323-201 Japanese Tales and Short Stories
 นิทานและเรื่องสั้นญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0831324-201 Japanese Computer Program
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0831326-201 Japanese for Office Personnel
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคลากรสำนักงาน
3 (3-0-6)
0831434-201 Japanese Culture
 วัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)

 2.3.2   ภาษาจีนหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0841203-201 Chinese 3
 ภาษาจีน 3
3 (3-0-6)
0841204-201 Chinese 4
 ภาษาจีน 4
3 (3-0-6)
0841205-201 Chinese Conversation 1
 การสนทนาภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
0841206-201 Chinese Conversation 2
 การสนทนาภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
0841207-201 Chinese Reading 1
 การอ่านภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
0841208-201 Chinese Reading 2
 การอ่านภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
0841312-201 Chinese 5
 ภาษาจีน 5
3 (3-0-6)
0841317-201 Introduction to Chinese Literature
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน
3 (3-0-6)
0841324-201 Chinese Tales and Short Stories
 นิทานและเรื่องสั้นจีน
3 (3-0-6)
0841327-201 Chinese Culture
 วัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
0841440-201 Chinese for Office Personel
 ภาษาจีนสำหรับบุคลากรสำนักงาน
3 (3-0-6)

 2.3.3   การท่องเที่ยวหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0851026-201 Historical and Tourist Attractions in Thailand
 โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศไทย
3 (3-0-6)
0851102-201 Orientation of Tourism Industry
 ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0851129-201 History of Art
 ประวัติศาสตร์ศิลป์
3 (3-0-6)
0851203-201 Tourist Behavior
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0851215-201 Tourism Geography
 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0851244-201 Guides 1
 มัคคุเทศก์ 1
3 (1-4-4)
0851245-201 Guides 2
 มัคคุเทศก์ 2
3 (1-4-4)
0851321-201 Buddhism and Iconography
 พุทธศาสนาและประติมานวิทยา
3 (3-0-6)
0851452-201 Sustainable Tourism
 การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3 (3-0-6)

 2.4   เสริมทักษะวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0822471-201 Co-Operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)
0822472-201 Job Training
 การฝึกงาน
6 (0-40-0)

 3   เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.233.55:19/9/2562 15:58:13