สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2548

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 41
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01130002-1 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-3)

 1.1.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01110001-1 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01110002-1 Rural Sociology
 สังคมวิทยาชนบท
3 (3-0-3)
01110004-1 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-3)
01110005-1 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-3)
01110006-1 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)
01110007-1 Community and Development
 ชุมชนกับการพัฒนา
3 (3-0-3)
01110354-1 Communication and Society
 การสื่อสารกับสังคม
3 (3-0-3)
01110355-1 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-3)
01120001-1 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-3)
01130001-1 Society and Economic
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-3)
01130203-1 Industrial Economics
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
01140001-1 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-3)
01140002-1 Thai Politics and Government
 การเมืองกับการปกครองของไทย
3 (3-0-3)
01150001-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-3)
01150352-1 Labor Law
 กฎหมายแรงงาน
3 (3-0-3)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.2.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01210001-1 Report Writing and Library Usage
 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
3 (3-0-3)

 1.2.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01220001-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
01220005-1 Transactional Analysis in Psychology
 จิตวิทยา T.A.
3 (3-0-3)
01220009-1 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-3)
01230001-1 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230002-1 Introduction to Logic
 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230003-1 Introduction to Buddhist Philosophy
 พุทธปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01240001-1 Foundations of Thai Civilization
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
3 (3-0-3)
01240006-1 Modern Civilization
 อารยธรรมยุคใหม่
3 (3-0-3)
01240007-1 Comparative Civilizations
 อารยธรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-3)
01250001-1 Man and Literature
 มนุษย์กับวรรณกรรม
3 (3-0-3)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.3.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01320003-1 Technical English 1
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
3 (3-0-3)
01320101-1 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)

 1.3.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01310101-1 Thai 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-3)
01320004-1 Technical English 2
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
3 (3-0-3)
01320005-1 English Conversation 1
 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01320009-1 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-3)
01320010-1 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-3)
01320011-1 Reading 1
 การอ่าน1
3 (3-0-3)
01320013-1 Writing 1
 การเขียน 1
3 (3-0-3)
01320017-1 English for Career 1
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 1
3 (3-0-3)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13020101-1 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-3)
13041101-1 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-3)
13080141-1 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (2-3-3)

 1.5   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13011131-1 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-3)
13103046-1 Introduction to Computer Package and Application
 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้น
3 (2-3-3)
13121110-1 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-3)

 1.6   กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01610001-1 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01610003-1 Badminton
 แบดมินตัน
1 (0-2-1)
01610004-1 Tennis
 เทนนิส
1 (0-2-1)
01610005-1 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (0-2-1)
01610006-1 Football
 ฟุตบอล
1 (0-2-1)
01610007-1 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
01610014-1 Volleyball
 วอลเล่ย์บอล
1 (0-2-1)
01610015-1 Hockey
 ฮอกกี้
1 (0-2-1)
01610017-1 Track and Field
 กรีฑา
1 (0-2-1)
01610021-1 Petanque
 เปตอง
1 (0-2-1)
01610023-1 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-1)
01620001-1 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01620002-1 Outdoor Recreation
 นันทนาการกลางแจ้ง
1 (0-2-1)
01630001-1 Activities 1
 กิจกรรม 1
1 (0-2-1)
01630002-1 Activities 2
 กิจกรรม 2
1 (0-2-1)
01630007-1 Safety Education
 สวัสดิศึกษา
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 98
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03122302-1 Plant Physiology
 สรีรวิทยาของพืช
3 (2-3-3)
03322304-1 Principles of Drawing
 หลักการเขียนแบบ
3 (2-3-3)
13011236-1 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-3)
13022101-1 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (2-3-3)
13023202-1 Biochemistry 1
 ชีวเคมี 1
4 (3-3-3)
13023203-1 Biochemistry 2
 ชีวเคมี 2
4 (3-3-3)
13024101-1 Physical Chemistry
 เคมีเชิงฟิสิกส์
3 (2-3-3)
13025201-1 General Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป
3 (2-3-3)
13041205-1 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
4 (3-3-3)
13041206-1 Ecology
 นิเวศวิทยา
3 (2-3-3)
13041207-1 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-3-3)
13041352-1 Cell Biology
 ชีววิทยาของเซลล์
3 (3-0-3)
13080142-1 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (2-3-3)
13125340-1 Experimental Design
 การวางแผนการทดลอง
3 (3-0-3)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 29
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03640301-1 Food Engineering 1
 วิศวกรรมอาหาร 1
3 (2-3-3)
03640302-1 Food Engineering 2
 วิศวกรรมอาหาร 2
3 (2-3-3)
03711301-1 Field Practice in Biotechnology
 ฝึกงานเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (0-0-225)
03713403-1 Biotechnology Seminar
 สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ
1 (0-3-2)
03730301-1 Biotechnology 1
 เทคโนโลยีชีวภาพ 1
3 (3-0-3)
03730302-1 Biotechnology 2
 เทคโนโลยีชีวภาพ 2
3 (2-3-3)
03730306-1 Enzyme Technology
 เทคโนโลยีเอนไซม์
3 (2-3-3)
03730404-1 Technique and Procedure in Biotechnology
 เทคนิคและวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
4 (2-6-3)
03730410-1 Fermentation Technology
 เทคโนโลยีการหมักดอง
3 (2-3-3)
03730411-1 Waste Treatment and Utilization
 การกำจัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
3 (2-3-3)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 24หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03122306-1 Plant Tissue Culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3 (2-3-3)
03122407-1 Tissue Culture for Agriculture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการเกษตร
3 (2-3-3)
03621102-1 Introduction to Food Science and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
3 (3-0-3)
03621204-1 Food Microbiology
 จุลชีววิทยาอาหาร
3 (2-3-3)
03621208-1 Food Sanitation and Regulations
 การสุขาภิบาลโรงงานและกฎหมายอาหาร
3 (3-0-3)
03630402-1 Food Quality Control
 การควบคุมคุณภาพอาหาร
3 (2-3-3)
03630403-1 Food Products Development
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (2-3-3)
03712302-1 Special Problems in Biotechnology
 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (3-0-3)
03720302-1 Microbiology for Agriculture
 จุลชีววิทยาเพื่อการเกษตร
3 (2-3-3)
03720304-1 Mycology
 ราวิทยา
3 (2-3-3)
03720306-1 Immunology
 ภูมิคุ้มกันวิทยา
3 (2-3-3)
03720308-1 Unicellular Algae
 สาหร่ายเซลล์เดียว
3 (2-3-3)
03720311-1 Microbial Genetics
 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
3 (3-0-3)
03720312-1 Algal Culture
 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย
3 (2-3-3)
03720313-1 Mushroom Culture Technology
 เทคโนโลยีการเพาะเห็ด
3 (2-3-3)
03720314-1 Molecular Genetics
 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
3 (3-0-3)
03720403-1 Industrial Microbiology
 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3 (2-3-3)
03720407-1 Yeast and Yeast Technology
 ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์
3 (2-3-3)
03720409-1 Protoplast Culture
 การเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์
3 (2-3-3)
03720410-1 Principles of Genetic Engineering
 หลักพันธุวิศวกรรม
3 (3-0-3)
03730317-1 Traditional Fermented Foods
 อาหารหมักดั้งเดิม
3 (2-3-3)
03730405-1 Biotechnology in Breeding
 เทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์
3 (2-3-3)
03730407-1 Biological Control of Plant Pests
 การควบคุมศัตรูพืชทางชีววิธี
3 (2-3-3)
03730412-1 Alcoholic Fermentation Technology
 เทคโนโลยีการหมักแอลกอฮอล์
3 (2-3-3)
03730413-1 Feed Technology
 เทคโนโลยีทางอาหารสัตว์
3 (2-3-3)
03730414-1 Microbial Technology
 เทคโนโลยีของจุลินทรีย์
3 (2-3-3)
03730415-1 Bioconversion Process of Biomaterials
 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีววัตถุ
3 (2-3-3)
03730416-1 Selected Topics in Biotechnology
 หัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-3-3)
03730418-1 Bioreactor and Its Application
 ถังหมักชีวภาพและการใช้งาน
3 (2-3-3)
03740302-1 Bioprocess Engineering 1
 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1
3 (2-3-3)
03740303-1 Bioprocess Engineering 2
 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2
3 (2-3-3)
03740401-1 Industrial Engineering
 วิศวกรรมทางอุตสาหกรรม
3 (2-3-3)
03740405-1 Biotechnology Plant Design
 การออกแบบโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-3-3)

 3   กลุ่มวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.208.22.127:23/5/2562 9:47:14