สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-1 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002-1 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-1 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-1 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0033001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0301103-1 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
0302100-1 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0302120-2 General Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0302240-1 General Biochemistry
 ชีวเคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0302280-2 General Analysis Chemistry
 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0303102-3 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0307101-1 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 64
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0314101-2 Introduction to Agro-Industry
 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0314141-1 Marketing for Product Development
 การตลาดสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
0314221-2 Microbiological Quality Analysis
 การวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา
3 (2-3-5)
0314222-2 Chemical Quailty Analysis
 การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
3 (2-3-5)
0314223-2 Physical Quality Analysis and Quality Control
 การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและควบคุมคุณภาพ
3 (2-3-5)
0314231-2 Principles of Process Engineering
 หลักวิศวกรรมแปรรูป
3 (2-3-5)
0314232-2 Product Processing Technology
 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 1
3 (2-3-5)
0314242-1 Consumer and Marketing Research for Product Development
 การวิจัยตลาดและผู้บริโภคสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3 (2-3-5)
0314251-2 Basic Experimental Design
 การวางแผนการทดลองขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-6)
0314281-1 English for Product Development Technology and Innovation Management
 ภาษาอังกฤษทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม
3 (3-0-6)
0314311-1 Principle of Innovative Product Development
 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
3 (2-3-5)
0314312-1 Product Innovation Process
 กระบวนการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
3 (2-3-5)
0314313-2 Entrepreneurship for Innovator
 ความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนวัตกร
3 (3-0-6)
0314324-1 Quality Management System
 ระบบการจัดการคุณภาพ
3 (2-3-5)
0314325-2 Sensory Evaluation
 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
3 (2-3-5)
0314333-1 Product Processing Technology 2
 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 2
2 (1-3-4)
0314334-2 Packaging Technology and Shelf life
 เทคโนโลยีบรรจุและอายุการเก็บรักษา
3 (2-3-5)
0314352-2 Applied Computer Program for Research and Development Innovative Product
 การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
3 (2-3-5)
0314391-1 Preparation for Cooperative Education and Job Training in Product Development Technology
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกงานทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม
1 (0-3-1)
0314415-1 Product Innovation Management
 การจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
3 (2-3-5)
0314416-1 Intellectual Property Management
 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
3 (2-3-5)
0314454-1 Basic Research Methods in Product Development Technology and Innovation Management
 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม
3 (1-6-5)
0314492-2 Seminar in Product Development Technology and Innovation Management
 สัมมนาทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม
1 (1-0-2)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 2.3.1   กลุ่มฝึกงานและประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 2.3.1.1   สหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0314493-2 Cooperative Education in Product Development Technology and Innovation Management
 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม
6 (0-40-0)

 2.3.1.2   ฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0314494-2 Job Training in Product Development Technology and Innovation Management
 ฝึกงานทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม
3 (0-40-0)
0314495-1 Special Problems in Product Development Technology and Innovation Management
 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม
3 (0-9-0)

 2.3.2   กลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0314314-2 Product Design
 การออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (2-3-5)
0314343-1 Production and Operations Management
 การจัดการการผลิตและดำเนินงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0314353-2 Selected Topics in Product Development Technology and Innovation Management
 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม
3 (2-3-5)
0314361-1 Food and Nutrition for Health
 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
0314362-2 Food Nanotechnology and Nutraceuticals
 นาโนเทคโนโลยีอาหารและโภชนเภสัชภัณฑ์
3 (3-0-6)
0314371-2 Fruit and Vegetable Product Innovation
 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
3 (2-3-5)
0314372-2 Fishery Product Innovation
 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประมง
3 (2-3-5)
0314373-2 Cosmetic Innovation
 นวัตกรรมเครื่องสำอาง
3 (2-3-5)
0314374-2 Bioproducts and Fermented Foods Innovation
 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพและอาหารหมัก
3 (2-3-5)
0314375-2 Food Protein Product Innovation
 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีน
3 (2-3-5)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:16/9/2562 9:14:20