สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีเครื่องกล
 ชื่อปริญญา : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   หลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-301 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-301 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทย(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-301 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-301 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-301 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-301 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-301 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-301 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-301 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-301 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-301 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-301 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-301 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-301 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-301 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-301 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.5   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.5.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-301 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010003-301 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0010004-301 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0010005-301 Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.5.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002-301 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-301 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-301 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-301 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-301 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-301 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.5.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031003-301 Art of Speaking in Daily Life
 ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0031005-301 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033001-301 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002-301 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003-301 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 101
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0601103-301 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
0601104-301 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
0602100-301 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0604105-301 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
0604106-301 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-1)
0607102-301 Statistics and Research
 สถิติและการวิจัย
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 76
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0353101-301 Basic Practice for Mechanical Technology
 ปฏิบัติงานพื้นฐานทางเทคโนโลยีเครื่องกล
2 (0-6-2)
0353102-301 Industrial Machine Tools
 เครื่องมือกลอุตสาหกรรม
3 (1-6-4)
0353103-301 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (1-6-4)
0353201-301 Industrial Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0353202-301 Mechanical Mathematics
 คณิตศาสตร์เครื่องกล
3 (3-0-6)
0353203-301 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
0353204-301 Industrial Electricity
 ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
3 (2-3-5)
0353205-301 Maintenance Technology
 เทคโนโลยีการบำรุงรักษา
3 (2-3-5)
0353206-301 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
0353207-301 Soild Mechanics
 กลศาสตร์ของแข็ง
3 (3-0-6)
0353208-301 Fluid Mechanics
 กลศาสตร์ของไหล
3 (3-0-6)
0353209-301 Industrial Instrumentation
 เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
3 (2-3-5)
0353210-301 Power Units
 เครื่องต้นกำลัง
3 (2-3-5)
0353211-301 Modern Automotive Technology
 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
3 (2-3-5)
0353212-301 Mechanical Laboratory 1
 ปฏิบัติงานเครื่องกล 1
1 (0-3-1)
0353301-301 Thermodynamics
 เทอร์โมไดนามิกส์
3 (3-0-6)
0353302-301 Applied Hydraulic and Pneumatic
 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ประยุกต์
3 (2-3-5)
0353303-301 Control System Technology
 เทคโนโลยีการควบคุมระบบ
3 (3-0-6)
0353304-301 Design of Machine Elements
 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
0353305-301 Computer - Aided Design and Manufacturing
 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต
3 (2-3-5)
0353306-301 Mechanical Laboratory 2
 ปฏิบัติงานเครื่องกล 2
1 (0-3-1)
0353307-301 Industrial Management
 การจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0353308-301 Seminar for Mechanical Technology
 สัมมนาทางเทคโนโลยีเครื่องกล
1 (0-3-1)
0353309-301 Pre-project for Mechanical Technology
 การเตรียมโครงการทางเทคโนโลยีเครื่องกล
1 (0-3-1)
0353310-301 Preparation for Co-operative and Mechanical Technology Training
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีเครื่องกล
1 (0-3-1)
0353401-301 Co-operative Education in Mechanical Technology
 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีเครื่องกล
6 (0-40-0)
0353402-301 Mechanical Technology Professional Training
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีเครื่องกล
3 (0-40-0)
0353403-301 Case Study in Mechanical Technology
 กรณีศึกษาทางเทคโนโลยีเครื่องกล
3 (0-6-0)
0353404-301 Machine Tool Structural Analysis
 การวิเคราะห์โครงสร้างเครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
0353405-301 Mechanical Technology Project
 โครงการทางเทคโนโลยีเครื่องกล
3 (0-9-3)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0353311-301 Fans Pumps and Compressors
 พัดลม เครื่องสูบและเครื่องอัด
3 (2-3-5)
0353312-301 Power Transmission
 การถ่ายทอดกำลัง
3 (2-3-5)
0353313-301 Energy and Environment
 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0353314-301 Energy Management and Conservation
 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
3 (3-0-6)
0353315-301 Automatic Control
 การควบคุมอัตโนมัติ
3 (2-3-5)
0353316-301 Automotive Engineering
 วิศวกรรมยานยนต์
3 (3-0-6)
0353317-301 Machine Performance Analysis
 การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องจักรกล
3 (2-3-5)
0353318-301 Engineering Dynamics
 พลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
0353319-301 Mechanics of Machinery
 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
0353320-301 Refrigeration and Air Conditioning Technology
 เทคโนโลยีการทำความเย็นและปรับอากาศ
3 (2-3-5)
0353321-301 Industrial Robots
 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3 (2-3-5)
0353322-301 Internal Combustion Engines
 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3 (2-3-5)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 22:07:47