สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
 ชื่อปริญญา : วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-301 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-301 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-301 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-301 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-301 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-301 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-301 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-301 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-301 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   วิชาวิทยาศาสตค์กับคณิตศาสตร์ (บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-301 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4.2   วิชาวิทยาศาสตค์กับคณิตศาสตร์ (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-301 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-301 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-301 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-301 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-301 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-301 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002-301 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-301 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-301 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-301 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-301 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-301 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0033001-301 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002-301 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003-301 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0601103-301 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
0602100-301 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0602120-301 General Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0602280-301 General Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0603102-301 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0603232-301 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0604100-301 Introductory Physics
 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0607101-301 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 55
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0314101-301 Introduction to Agro - Industry
 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
1 (1-0-2)
0314102-301 Principles of Packing
 หลักการบรรจุ
1 (1-0-2)
0315201-301 Principles of Food Microbiology
 หลักจุลชีววิทยาอาหาร
3 (2-3-5)
0315202-301 Food Chemistry
 เคมีอาหาร
3 (2-3-5)
0315211-301 Basic in Food Engineering
 พื้นฐานทางวิศวกรรมอาหาร
2 (2-0-4)
0315212-301 Principles of Food Processing
 หลักการแปรรูปอาหาร
3 (2-3-5)
0315213-301 Food Engineering
 วิศวกรรมอาหาร
3 (2-3-5)
0315231-301 Principles of Food Industry Management
 หลักการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
0315232-301 Financial and Accounting Management for Food Industry
 การจัดการการเงินและบัญชีในอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
0315233-301 Food Industry Plant Management
 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
0315234-301 Food Industry Economics
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
0315241-301 Introduction to Logistics and Supply Chain Management
 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0315261-301 Principles of Food Marketing Industry
 หลักการตลาดอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
0315314-301 Food Processing Technology
 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
3 (2-3-5)
0315321-301 Food Quality Control
 การควบคุมคุณภาพอาหาร
3 (2-3-5)
0315322-301 Quality Assurance
 การประกันคุณภาพ
2 (2-0-4)
0315323-301 Food Safety Management System
 ระบบการจัดการความปลอดภัยทางอาหาร
3 (3-0-6)
0315324-301 Food Law and Standards
 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
2 (2-0-4)
0315371-301 Principles of Experimental Design for Food Industry
 หลักการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
0315372-301 Principles of Operations Research for Food Industry
 หลักการวิจัยดำเนินงานทางอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
0315391-301 Preparation for Cooperative Education and Job Training in Food Industry Management Technology
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกงานทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
1 (0-2-1)
0315493-301 Seminar in Food Industry Management Technology
 สัมมนาทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
1 (1-0-2)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 2.3.1   กลุ่มฝึกงานและประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0315492-301 Job Training in Food Industry Management Technology
 ฝึกงานทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
3 (0-40-0)
0315494-301 Cooperative Education in Food Industry Management Technology
 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
6 (0-40-0)
0315495-301 Special Problems in Food Industry Management Technology
 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
3 (0-9-0)

 2.3.2   กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารและการตลาดหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0315351-301 Food Business Management
 การจัดการธุรกิจอาหาร
3 (3-0-6)
0315352-301 Food Business and Service Marketing
 การตลาดธุรกิจอาหารและการบริการ
3 (3-0-6)
0315353-301 Food Business and Service Cost Control
 การควบคุมต้นทุนธุรกิจอาหารและการบริการ
3 (3-0-6)
0315354-301 Innovations and Food Entrepreneurship
 นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
3 (3-0-6)
0315355-301 Franchise Management
 การจัดการแฟรนไชส์
3 (3-0-6)
0315356-301 Brand Management in Food Business
 การจัดการตราสินค้าในธุรกิจอาหาร
3 (3-0-6)
0315362-301 Food Product Research and Development
 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (2-3-5)
0315363-301 Food Marketing Strategy
 กลยุทธ์การตลาดอาหาร
3 (3-0-6)
0315364-301 Consumer and Food Marketing Research
 การวิจัยตลาดผลิตภัณฑ์อาหารและผู้บริโภค
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 22:05:14