สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2555

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-301 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-301 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-301 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-301 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-301 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-301 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-301 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-301 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-301 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ (บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-301 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4.2   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-301 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-301 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-301 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-301 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-301 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-301 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.5.1   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002-301 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-301 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-301 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-301 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-301 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-301 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.5.2   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-301 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-301 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-301 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-301 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-301 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-301 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0033001-301 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002-301 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003-301 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033004-301 German for Communication
 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 103
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 43
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0600361-301 Preparation for Globalization in Science and Technology
 การเตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล
3 (3-0-6)
0601103-301 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
0602103-301 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
3 (3-0-6)
0602104-301 Principles of Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการหลักเคมี
1 (0-3-1)
0602121-301 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
0602122-301 Organic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1 (0-3-1)
0602241-301 Biochemistry
 ชีวเคมี
3 (3-0-6)
0602242-301 Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-3-1)
0602260-301 Physical Chemistry
 เคมีเชิงฟิสิกส์
3 (3-0-6)
0602261-301 Physical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
1 (0-3-1)
0602280-301 General Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0603100-301 Biology
 ชีววิทยา
3 (3-0-6)
0603101-301 Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยา
1 (0-3-1)
0603230-301 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (3-0-6)
0603231-301 Microbiology Laboratory
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1 (0-3-1)
0604105-301 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
0604106-301 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-1)
0607101-301 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)
0620201-301 Nutrition
 โภชนศาสตร์
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 43
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0607306-301 Principles of Experimental Design
 หลักการวางแผนการทดลอง
3 (3-0-6)
0621101-302 Introduction to Food Science and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0621201-301 Basic Skills in Food Science and Technology
 ทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1 (0-3-1)
0622201-301 Food Processing 1
 การแปรรูปอาหาร 1
3 (2-3-5)
0622202-301 Food Processing 2
 การแปรรูปอาหาร 2
3 (2-3-5)
0623301-301 Food Chemistry
 เคมีอาหาร
3 (2-3-5)
0623302-301 Food Analysis
 การวิเคราะห์อาหาร
3 (2-3-5)
0624201-301 Food Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
4 (3-3-7)
0625301-301 Food Engineering 1
 วิศวกรรมอาหาร 1
3 (2-3-5)
0625302-301 Food Engineering 2
 วิศวกรรมอาหาร 2
3 (2-3-5)
0626301-301 Food Industrial Plant Sanitation
 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
2 (2-0-4)
0626302-301 Food Quality Assurance
 การประกันคุณภาพอาหาร
3 (2-3-5)
0626303-301 Food Safety Management and Food Law
 การจัดการความปลอดภัยอาหารและกฎหมายอาหาร
2 (2-0-4)
0627301-301 Food Product Development
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (2-3-5)
0627401-301 Seminar
 สัมมนา
1 (1-0-2)
0628301-301 Preparation for Cooperative Education and Industrial Practice in Food Science and Technology
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1 (0-2-1)
0629301-301 Food Industrial Plant Management
 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 17
 2.3.1   กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0627402-301 Special Problem
 ปัญหาพิเศษ
3 (0-9-3)
0628401-301 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)
0628402-301 Food Science and Technology Training
 ฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3 (0-40-0)

 2.3.2   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0606316-301 Computer Program for Food Science and Technology
 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3 (2-3-5)
0622301-301 Fruit and Vegetable Technology
 เทคโนโลยีผักและผลไม้
3 (2-3-5)
0622302-301 Bakery Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
3 (2-3-5)
0622303-301 Meat Product Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
3 (2-3-5)
0622304-301 Dairy Product Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
3 (2-3-5)
0622305-301 Post-harvest Technology
 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-3-5)
0622306-301 Fishery Product Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
3 (2-3-5)
0622307-301 Cereal Technology
 เทคโนโลยีธัญพืช
3 (2-3-5)
0622308-301 Fat and Oil Technology
 เทคโนโลยีไขมันและน้ำมัน
3 (2-3-5)
0622309-301 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
3 (2-3-5)
0622310-301 Confectionery Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
3 (2-3-5)
0622311-301 Fermentation Technology
 เทคโนโลยีการหมัก
3 (2-3-5)
0622312-301 Enzyme in Food Industry
 เอนไซม์ในอุตสาหกรรมอาหาร
3 (2-3-5)
0622313-301 Food Packaging
 บรรจุภัณฑ์อาหาร
3 (2-3-5)
0622314-301 Thai Food for Health
 อาหารไทยเพื่อสุขภาพ
3 (2-3-5)
0622315-301 Native Thai Food
 อาหารพื้นบ้านไทย
3 (2-3-5)
0623303-301 Food Additives
 วัตถุเจือปนอาหาร
2 (2-0-4)
0626304-301 Food Sensory Evaluation
 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร
3 (2-3-5)
0629302-301 Food Industry Plant Design
 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
2 (2-0-4)
0629303-301 Waste and By-Product Management
 การจัดการของเสียและของเหลือทิ้ง
3 (2-3-5)
0629304-301 Management in Food Services
 การจัดการบริการอาหาร
3 (2-3-5)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 15:13:10