สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2555

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 24
 1.1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-301 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-301 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-301 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032002-301 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-301 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-301 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.1.3.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-301 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0042001-301 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-301 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010004-301 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0020002-301 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-301 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0031003-301 Art of Speaking in Daily Life
 ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0031005-301 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033001-301 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002-301 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003-301 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0042002-301 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-301 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 100
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0112102-301 Agro-Ecosystem
 ระบบนิเวศเกษตร
3 (3-0-6)
0116201-301 Principles of Soil Science
 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
3 (2-3-5)
0131208-301 Farm Shop Skills
 ทักษะช่างเกษตร
3 (2-3-5)
0210101-301 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0218481-301 Marketing and Agricultural Standards
 การตลาดและมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร
3 (2-3-5)
0309301-301 Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (2-3-5)
0602100-301 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0602120-301 General Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0603102-301 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0603232-301 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0605320-301 Biotechnology for Agriculture
 เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
3 (2-3-5)
0607101-301 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)

 2.2.   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 43
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111201-301 Organic Agriculture
 เกษตรอินทรีย์
3 (3-0-6)
0111301-301 Plant Propagation
 การขยายพันธุ์พืช
3 (2-3-5)
0111410-301 Agricultural Extension and Technology Transfer
 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
3 (3-0-6)
0213203-301 Farm Management
 การจัดการฟาร์ม
3 (3-0-6)
0303230-301 Food Processing and Preservation
 การแปรรูปและถนอมอาหาร
3 (2-3-5)
0306109-301 Field Practice in Agricultural Technology 1
 ฝึกงานเทคโนโลยีทางการเกษตร 1
2 (0-6-2)
0306110-301 Field Practice in Agricultural Technology 2
 ฝึกงานเทคโนโลยีทางการเกษตร 2
2 (0-6-2)
0306311-301 Co-operative Education Preparation
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
2 (1-2-3)
0306414-301 Seminar in Agricultural Technology
 สัมมนาเทคโนโลยีการเกษตร
1 (0-2-1)
0306415-301 Co-operative Education in Agricultural Technology
 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการเกษตร
6 (0-40-0)
0309302-301 Agricultural Leader Development
 การพัฒนาผู้นำการเกษตร
3 (3-0-6)
0310101-301 Genetics for Breeding
 พันธุศาสตร์เพื่อปรับปรุงพันธุ์
3 (2-3-5)
0310319-301 Renewable Energy Technology
 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3 (2-3-5)
0401322-301 Business Entrepreneur
 การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0607306-301 Principles of Experimental Design
 หลักการวางแผนการทดลอง
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 21หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0113202-301 Ornamental Horticulture
 พืชสวนประดับ
3 (2-3-5)
0117406-301 Apiculture
 การเลี้ยงผึ้ง
3 (2-3-5)
0118403-301 Conservation of Plant Genetic Resource
 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
3 (3-0-6)
0126402-301 Livestock Business
 ธุรกิจปศุสัตว์
3 (3-0-6)
0132202-301 Tractors and Farm Machinery
 แทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
3 (2-3-5)
0213305-302 Agricultural Co-operatives
 สหกรณ์การเกษตร
3 (2-3-5)
0309303-301 Landscape Design for Agriculture
 การออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการเกษตร
3 (2-3-5)
0310302-301 Plant Tissue Culture Technology
 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3 (2-3-5)
0310303-301 Plant Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตพืช
3 (2-3-5)
0310304-301 Mushroom Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด
3 (2-3-5)
0310305-301 Medicinal Plant Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร
3 (2-3-5)
0310306-301 Plant Pests and Control Technology
 เทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมศัตรูพืช
3 (2-3-5)
0310307-301 Animal Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3 (2-3-5)
0310308-301 Aquaculture Technology
 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
0310309-1 Local Fishing Tools
 เครื่องมือประมงพื้นบ้าน
3 (2-3-5)
0310310-1 Fertilizer Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย
3 (2-3-5)
0310317-1 Soilless Culture Technology
 เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
3 (2-3-5)
0310318-1 Home Grown Vegetable Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตผักสวนครัว
3 (2-3-5)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.47.43:20/9/2562 10:47:58