สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 ชื่อปริญญา : วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 24
 1.1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-301 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-301 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-301 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032002-301 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-301 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-301 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-301 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.4.1   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-301 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.1.4.2   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-301 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042004-301 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-301 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-301 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.1.5   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-301 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010004-301 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0020002-301 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-301 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0031003-301 Art of Speaking in Daily Life
 ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0031005-301 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033001-301 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002-301 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003-301 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0042002-301 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-301 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)

 2.   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 101
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0210101-301 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0601100-301 Mathematics
 คณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
0602100-301 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0602120-301 General Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0602240-301 General Biochemistry
 ชีวเคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0603102-301 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0603120-301 General Zoology
 สัตววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0603232-301 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0603240-301 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-3-5)
0604100-301 Introductory Physics
 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0607101-301 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 53
 2.2.1   กลุ่มวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 46
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0342101-301 Principles of Animal Production Technology
 พื้นฐานทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3 (3-0-6)
0342201-301 Poultry Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีก
3 (2-3-5)
0342202-301 Extension and Transfer of Animal Production Technology
 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการผลิตสัตว์
3 (3-0-6)
0342203-301 Animal Nutrition
 โภชนศาสตร์สัตว์
3 (3-0-6)
0342204-301 Swine Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตสุกร
3 (2-3-5)
0342205-301 Forage Crops and Pasture Management
 พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้า
3 (2-3-5)
0342301-301 Feed and Feeding Technology
 อาหารและเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์
3 (3-0-6)
0342302-301 Dairy Cattle Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตโคนม
3 (2-3-5)
0342303-301 Anatomy and Physiology of Animal
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
3 (2-3-5)
0342304-301 Experimental Designs in Animal Production
 วางแผนการทดลองทางการผลิตสัตว์
3 (3-0-6)
0342305-301 Basic Skills in Animal Production Technology
 ทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3 (0-9-3)
0342306-301 Biotechnology for Animal Production
 เทคโนโลยีชีวภาพทางการผลิตสัตว์
3 (3-0-6)
0342307-301 Information Technology for Animal Production
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตสัตว์
3 (2-3-5)
0342308-301 Animal Improvement Technology
 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3 (3-0-6)
0342309-301 Seminar in Animal Production Technology 1
 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1
1 (1-0-2)
0342401-301 Livestock Business Management
 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์
3 (2-3-5)

 2.2.2   กลุ่มวิชาฝึกงานภายนอกและสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0342310-301 Preparation for Co-operative Education in Animal Production Technology
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
1 (0-2-1)
0342402-301 Field Practice in Animal Production Technology
 ฝึกงานทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3 (0-40-0)
0342403-301 Special Problem in Animal Production Technology
 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3 (1-4-4)
0342404-301 Seminar in Animal Production Technology 2
 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2
1 (1-0-2)
0342405-301 Co-operative Education in Animal Production Technology
 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
6 (0-40-0)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0342311-301 Behavior of Domestic Animal
 พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0342312-301 Housing and Automatic System in Livestock Farms
 โรงเรือนและระบบอัตโนมัติในฟาร์มปศุสัตว์
3 (3-0-6)
0342313-301 Incubation Technology and Hatchery Management
 เทคโนโลยีการฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
3 (2-3-5)
0342314-301 Beef Cattle Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตโค-กระบือเนื้อ
3 (2-3-5)
0342315-301 Organic Livestock Production
 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
3 (3-0-6)
0342316-301 Ruminant Nutrition
 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะรวม
3 (3-0-6)
0342317-301 Non-Ruminant Nutrition
 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว
3 (3-0-6)
0342318-301 Feed Analysis
 การวิเคราะห์อาหารสัตว์
3 (2-3-5)
0342319-301 Animal Showing and Judging
 การประกวดและตัดสินสัตว์
3 (2-3-5)
0342320-301 Poultry Breeding and Selection
 การคัดเลือกและผสมพันธุ์สัตว์ปีก
3 (3-0-6)
0342321-301 Swine Breeding and Selection
 การคัดเลือกและผสมพันธุ์สุกร
3 (3-0-6)
0342322-301 Reproductive Physiology and Artificial Insemination
 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์และการผสมเทียม
3 (2-3-5)
0342323-301 Animal Disease and Sanitation Management
 โรคและการจัดการสุขาภิบาลสัตว์
3 (2-3-5)
0342324-301 Waste Management Technology from Livestock Farm
 เทคโนโลยีการจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์
3 (3-0-6)
0342325-301 Dairy Cattle Farm Management
 การจัดการฟาร์มโคนม
3 (2-3-5)
0342326-301 Poultry Farm Management
 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก
3 (2-3-5)
0342327-301 Swine Farm Management
 การจัดการฟาร์มสุกร
3 (2-3-5)
0342328-301 Meat Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตเนื้อสัตว์
3 (2-3-5)
0342329-301 Livestock Legistation and Farm Standard
 กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์และมาตรฐานฟาร์ม
3 (3-0-6)
0342330-301 Selected Topic Production Technology
 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3 (3-0-6)
0342331-301 Water Buffalo Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตกระบือนม
3 (3-0-6)
0342332-301 Deer Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตกวาง
3 (3-0-6)
0342333-301 Rabbit Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตกระต่าย
3 (3-0-6)
0342334-301 Ostrich Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตนกกระจอกเทศ
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.171.146.16:16/9/2562 6:02:21