สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
 ชื่อปริญญา : วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2554

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 24
 1.1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-301 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-301 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.3.1   - กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-301 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.1.3.2   - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032003-301 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-301 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-301 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-301 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0042001-301 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.2.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-301 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010003-301 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0010004-301 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0010005-301 Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.2.2   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042002-301 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-301 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-301 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-301 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-301 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 101
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 53
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0601105-301 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
2 (2-0-4)
0601106-301 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
2 (2-0-4)
0602103-301 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
3 (3-0-6)
0602104-301 Principles of Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการหลักเคมี
1 (0-3-1)
0602121-301 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
0602122-301 Organic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1 (0-3-1)
0602241-301 Biochemistry
 ชีวเคมี
3 (3-0-6)
0602242-301 Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-3-1)
0602260-301 Physical Chemistry
 เคมีเชิงฟิสิกส์
3 (3-0-6)
0602261-301 Physical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
1 (0-3-1)
0602281-301 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0602282-301 Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
2 (0-6-2)
0603100-301 Biology
 ชีววิทยา
3 (3-0-6)
0603101-301 Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยา
1 (0-3-1)
0603230-301 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (3-0-6)
0603231-301 Microbiology Laboratory
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1 (0-3-1)
0603240-301 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-3-5)
0604105-301 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
0604106-301 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-1)
0605210-301 Biotechnology 1
 เทคโนโลยีชีวภาพ 1
2 (2-0-4)
0605260-301 Molecular Genetics
 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
3 (3-0-6)
0605312-301 Techniques and Methods in Biotechnology
 เทคนิคและวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-3-5)
0606112-301 Computer Data Processing
 การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
0607101-301 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 2.2.1   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0605211-301 Biotechnology 2
 เทคโนโลยีชีวภาพ 2
3 (2-3-5)
0605213-301 Ethics and Laws in Biotechnology
 จรรยาบรรณและกฎหมายทางเทคโนโลยีชีวภาพ
1 (1-0-2)
0605341-301 Bioprocess Engineering
 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
3 (3-0-6)
0605342-301 Bioprocess Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
1 (0-3-1)
0607306-301 Principles of Experimental Design
 หลักการวางแผนการทดลอง
3 (3-0-6)

 2.2.2   กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0605300-301 Preparation for Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-3-1)
0605401-301 Cooperative Education in Biotechnology
 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
6 (0-40-0)
0605402-301 Field Practices in Biotechnology
 ฝึกงานเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (0-40-0)
0605403-301 Seminar in Biotechnology
 สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ
1 (1-0-2)
0605404-301 Special Problems in Biotechnology
 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (0-9-3)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 2.3.1   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0210101-301 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0605313-301 Product Recovery Technology
 เทคโนโลยีการแยกผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
0605330-301 Enzymes Technology
 เทคโนโลยีเอนไซม์
3 (2-3-5)
0605331-301 Fermentation Technology
 เทคโนโลยีการหมัก
3 (2-3-5)
0605332-301 Biotechnology for Foods and Products
 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารและผลิตภัณฑ์
3 (2-3-5)
0605333-301 Yeasts and Yeast Technology
 ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์
3 (2-3-5)
0605335-301 Fermented Products
 ผลิตภัณฑ์จากการหมัก
3 (2-3-5)
0605337-301 Alcoholic Fermentation Technology
 เทคโนโลยีการหมักแอลกอฮอล์
3 (2-3-5)
0605340-301 Bioreactor Technology
 เทคโนโลยีถังหมักชีวภาพ
3 (2-3-5)
0605350-301 Environmental Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0605351-301 Environmental Microbiology
 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0605352-301 Wastes Management
 การจัดการของเสีย
3 (3-0-6)
0605353-301 Wastes Treatment and Utilization
 การบำบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
3 (2-3-5)
0605361-301 Cells and Bioscience
 เซลล์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
0605363-301 Microbial Strains Manipulation
 การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์
3 (2-3-5)
0605442-301 Biotechnology Plant Designs
 การออกแบบโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-3-5)
0605443-301 Biotechnology Plant Model
 โรงงานชีวภาพจำลอง
3 (3-0-6)
0605454-301 Environmental and Energy Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3 (3-0-6)
0605464-301 Recombinant DNA Technology
 เทคโนโลยีดีเอ็นเอลูกผสม
3 (2-3-5)
0605465-301 Protein Technology
 เทคโนโลยีโปรตีน
3 (2-3-5)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:22/9/2562 10:46:18