สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 ชื่อปริญญา : วท.บ. (เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2554

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-301 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-301 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-301 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-301 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-301 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-301 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-301 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-301 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-301 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   บังคับ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-301 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4.2   เลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-301 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-301 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-301 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-301 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-301 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-301 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002-301 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-301 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-301 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-301 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-301 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-301 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0033001-301 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002-301 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003-301 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0601103-301 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
0602100-301 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0602120-301 General Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0602240-301 General Biochemistry
 ชีวเคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0602280-301 General Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0603102-301 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0603232-301 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0604100-301 Introductory Physics
 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0607101-301 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0314101-301 Introduction to Agro - Industry
 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
1 (1-0-2)
0314103-301 Packaging Technology
 เทคโนโลยีการบรรจุ
2 (2-0-4)
0314221-301 Standard and Products Regulations
 มาตรฐานและข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
2 (2-0-4)
0314222-301 Chemical Quality Evaluation
 การประเมินคุณภาพทางเคมี
2 (1-3-4)
0314223-301 Microbiological Quality Evaluation
 การประเมินคุณภาพทางจุลินทรีย์
2 (1-3-4)
0314224-301 Physical Quality Evaluation and Quality Control
 การประเมินคุณภาพทางกายภาพและควบคุมคุณภาพ
2 (1-3-4)
0314231-301 Raw Materials and Ingredients in Product Development
 วัตถุดิบและส่วนผสมในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
2 (2-0-4)
0314232-301 Product Processing Technology
 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์
3 (2-3-5)
0314233-301 Principles of Process Engineering
 หลักวิศวกรรมแปรรูป
3 (2-3-5)
0314241-301 Marketing for Product Development
 การตลาดสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
0314251-301 Basic Experimental Design
 การวางแผนการทดลองขั้นพื้นฐาน
2 (2-0-4)
0314313-301 Principles of Product Development Technology
 หลักเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3 (2-3-5)
0314314-301 Techniques of Product Development Process
 เทคนิคกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3 (2-3-5)
0314315-301 Product and Process Innovation Management
 การจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
3 (3-0-6)
0314325-301 Quality Management System
 ระบบการจัดการคุณภาพ
3 (2-3-5)
0314334-301 Products Shelf - life
 อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
2 (2-0-4)
0314342-301 Management of Product Development Technology
 การจัดการเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
0314352-301 Applied Statistics and Computer for Product Development Technology
 สถิติประยุกต์และคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3 (2-3-5)
0314353-301 Sensory Evaluation
 การประเมินทางประสาทสัมผัส
3 (2-3-5)
0314354-301 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
0314491-301 Seminar
 สัมมนา
1 (1-0-2)
0401189-301 General Knowlege of Business and Business Plans
 ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจและแผนธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 2.3.1   กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0314492-301 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-30-0)
0314493-301 Job Training
 ฝึกงาน
3 (0-30-0)
0314494-301 Special Problems
 ปัญหาพิเศษ
3 (0-9-0)

 2.3.2   กลุ่มวิชาเลือกทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 2.3.2.1   กลุ่มวิชาสุขภาพและความงามหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0314371-301 Herb for Health and Beauty
 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
3 (3-0-6)
0314372-301 Molecular Bioscience for Health and Beauty Product
 วิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุลสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
3 (3-0-6)
0314373-301 Management of Health and Beauty Business
 การบริหารธุรกิจสุขภาพและความงาม
3 (3-0-6)
0314374-301 Product Development Technology for Health
 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
3 (2-3-5)
0314375-301 Product Development Technology for Beauty
 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม
3 (2-3-5)
0314376-301 Cosmetic Sciences
 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
3 (2-3-5)
0314377-301 Safety of Cosmetic Product
 ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
3 (3-0-6)
0314378-301 Intellectual Property Management
 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.171.146.16:16/9/2562 6:03:13