สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ
 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2554

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 24
 1.1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-301 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-301 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-301 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032003-301 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-301 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-301 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-301 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0043001-301 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.2   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-301 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010003-301 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0010004-301 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0010005-301 Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0020002-301 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-301 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-301 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-301 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-301 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-301 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0031002-301 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0031003-301 Art of Speaking in Daily Life
 ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0031004-301 Listening and Reading for Life Quality Development
 การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
0031005-301 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0031006-301 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทยปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0032001-301 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-301 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-301 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0033001-301 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002-301 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003-301 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033004-301 German for Communication
 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033005-301 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0042001-301 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-301 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-301 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-301 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043002-301 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 100
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 31
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0110103-301 Skill Practice in Plant Science
 ทักษะทางพืชศาสตร์
1 (0-3-1)
0112303-301 Experimental Design in Plant Science
 การวางแผนการทดลองทางพืชศาสตร์
3 (3-0-6)
0601100-301 Mathematics
 คณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
0602100-301 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0602120-301 General Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0602240-301 General Biochemistry
 ชีวเคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0603102-301 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0603110-301 General Botany
 พฤกษศาสตร์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0603232-301 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0603240-301 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-3-5)
0604100-301 Introductory Physics
 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 53
 2.2.1   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 22
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0110201-301 Field Practice in Plant Science 1
 ฝึกงานพืชศาสตร์ 1
3 (0-9-3)
0110403-301 Plant Science Seminar
 สัมมนาพืชศาสตร์
1 (0-3-1)
0111101-301 Principles of Agriculture
 หลักการเกษตร
3 (3-0-6)
0111203-301 Cultivar and Product Marketing Management and Research
 การจัดการและวิจัยตลาดพืช และผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
0111410-301 Agricultural Extension and Technology Transfer
 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
3 (3-0-6)
0117201-301 General Plant Pests
 ศัตรูพืชทั่วไป
3 (2-3-5)
0117301-301 Principles and Methods of Plant Pests Control
 หลักและวิธีการควบคุมศัตรูพืช
3 (2-3-5)
0118302-301 Crop Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพพืชปลูก
3 (3-0-6)

 2.2.2   วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 31
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111201-301 Organic Agriculture
 เกษตรอินทรีย์
3 (3-0-6)
0111202-301 Good Practices in Crop Production
 หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตพืช
3 (3-0-6)
0111308-301 Plant Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตพืช
3 (2-3-5)
0111309-301 Cropping System
 ระบบปลูกพืช
3 (3-0-6)
0111406-301 Quality and Standard of Plant Produces
 คุณภาพและมาตรฐานผลิตผลพืช
3 (3-0-6)
0112305-301 Chemical Contaminants in Plants
 สารเคมีปนเปื้อนในพืช
3 (2-3-5)
0112306-301 Chemical Used in Plant Production
 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตพืช
3 (2-3-5)
0116305-302 Soil Management for Food Safety
 การจัดการดินเพื่ออาหารปลอดภัย
4 (3-3-7)
0117305-301 Ecology of Agricultural Pests
 นิเวศวิทยาของศัตรูพืชทางการเกษตร
3 (3-0-6)
0119301-301 Postharvest Technology
 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-3-5)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 16
 2.3.1   กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0110301-301 Preparation for Field Practice in Plant Science 2
 เตรียมความพร้อมฝึกงานพืชศาสตร์ 2
1 (0-2-1)
0110302-301 Preparation for Cooperative Education in Plant Science
 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางพืชศาสตร์
1 (0-2-1)
0110401-301 Field Practice in Plant Science 2
 ฝึกงานพืชศาสตร์ 2
3 (0-40-0)
0110402-301 Special Problems in Plant Science
 ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์
3 (1-4-4)
0110404-301 Cooperative Education in Plant Science
 สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร์
6 (0-40-0)

 2.3.2   กลุ่มวิชาเลือกทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0110201-301 Field Practice in Plant Science 1
 ฝึกงานพืชศาสตร์ 1
3 (0-9-3)
0110403-301 Plant Science Seminar
 สัมมนาพืชศาสตร์
1 (0-3-1)
0111101-301 Principles of Agriculture
 หลักการเกษตร
3 (3-0-6)
0111201-301 Organic Agriculture
 เกษตรอินทรีย์
3 (3-0-6)
0111202-301 Good Practices in Crop Production
 หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตพืช
3 (3-0-6)
0111203-301 Cultivar and Product Marketing Management and Research
 การจัดการและวิจัยตลาดพืช และผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
0111301-301 Plant Propagation
 การขยายพันธุ์พืช
3 (2-3-5)
0111302-301 Plant Tissue Culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3 (2-3-5)
0111304-301 Nursery Management
 การจัดการสถานเพาะชำ
3 (2-3-5)
0111305-301 Medicinal Plants
 พืชสมุนไพร
3 (2-3-5)
0111306-301 Principles of Agroforestry
 หลักวนเกษตร
3 (3-0-6)
0111308-301 Plant Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตพืช
3 (2-3-5)
0111309-301 Cropping System
 ระบบปลูกพืช
3 (3-0-6)
0111401-301 Crops Judging
 หลักการตัดสินพืช
3 (2-3-5)
0111403-301 Hydroponic Culture
 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
3 (2-3-5)
0111404-301 Selected Topics in Plant Science
 หัวข้อเฉพาะทางพืชศาสตร์
3 (2-3-5)
0111405-301 Technology of Plant Products
 ผลิตภัณฑ์จากพืช
3 (2-3-5)
0111406-301 Quality and Standard of Plant Produces
 คุณภาพและมาตรฐานผลิตผลพืช
3 (3-0-6)
0111410-301 Agricultural Extension and Technology Transfer
 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
3 (3-0-6)
0112201-301 Crop Physiology
 สรีรวิทยาพืชปลูก
3 (2-3-5)
0112301-301 Agricultural Environment
 สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร
3 (3-0-6)
0112305-301 Chemical Contaminants in Plants
 สารเคมีปนเปื้อนในพืช
3 (2-3-5)
0112306-301 Chemical Used in Plant Production
 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตพืช
3 (2-3-5)
0112402-301 Plant Growth Regulators
 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3 (2-3-5)
0113204-301 Mushroom Culture
 การเพาะเห็ด
3 (2-3-5)
0113304-301 Ornamental Plant Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
3 (2-3-5)
0113310-301 Vegetable Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตผัก
3 (2-3-5)
0113313-301 Fruit Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล
3 (2-3-5)
0113402-301 Plant Classification
 การจำแนกพรรณไม้
3 (2-3-5)
0114302-301 Cereal Crop Technology
 เทคโนโลยีธัญพืช
3 (2-3-5)
0114307-301 Industrial Field Crops
 พืชไร่อุตสาหกรรม
3 (2-3-5)
0114313-301 Energy Crops
 พืชพลังงาน
3 (3-0-6)
0115401-301 Seed Technology
 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
3 (2-3-5)
0115402-301 Seed Production
 การผลิตเมล็ดพันธุ์
3 (2-3-5)
0116302-301 Soil and Soil Fertility
 ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
4 (3-3-7)
0116305-301 Soil Management for Food Safety
 การจัดการดินเพื่ออาหารปลอดภัย
3 (3-3-7)
0117201-301 General Plant Pests
 ศัตรูพืชทั่วไป
3 (2-3-5)
0117301-301 Principles and Methods of Plant Pests Control
 หลักและวิธีการควบคุมศัตรูพืช
3 (2-3-5)
0117305-301 Ecology of Agricultural Pests
 นิเวศวิทยาของศัตรูพืชทางการเกษตร
3 (3-0-6)
0117306-301 Diseases of Economic Crops
 โรคของพืชเศรษฐกิจ
3 (2-3-5)
0117307-301 Economic Entomology
 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ
3 (2-3-5)
0118301-301 Principles of Plant Breeding
 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
3 (3-0-6)
0118302-301 Crop Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพพืชปลูก
3 (3-0-6)
0118403-301 Conservation of Plant Genetic Resource
 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
3 (3-0-6)
0119301-301 Postharvest Technology
 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-3-5)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:20/9/2562 23:11:19