สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
 ชื่อปริญญา : วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2552

 1   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 32
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0210002-1 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
0511357-1 Knowledge and Morality
 ความรู้คู่คุณธรรม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0520002-301 Library and Information for Education
 ห้องสมุดและสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0521001-301 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   วิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0810101-301 Thai 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-6)

 1.3.2   วิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0820101-301 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
0820102-301 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.3.3   วิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0820009-301 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0820010-301 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0611103-1 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
0661116-1 Package
 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0560001-301 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
0560003-301 Badminton
 แบดมินตัน
1 (0-2-1)
0560006-301 Foodball
 ฟุตบอล
1 (0-2-1)
0560007-301 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
0560014-301 Volleyball
 วอลเลย์บอล
1 (0-2-1)
0560023-301 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-1)
0561001-301 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0421101-301 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0611107-1 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
0612115-301 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)
0621101-301 Genral Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0622101-1 Organic Chemistry
 อินทรีย์เคมี
3 (2-3-5)
0625201-1 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3 (2-3-5)
0631103-1 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0634201-1 Food Microbiology
 จุลชีววิทยาอาหาร
3 (3-0-6)
0641101-301 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (2-3-5)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 56
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0331201-1 Principles of Food Microbiology
 หลักจุลชีววิทยาอาหาร
2 (2-0-4)
0331202-1 Laboratory in Principles of Food Microbiology
 ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยาอาหาร
1 (0-3-2)
0331203-301 Food Chemistry
 เคมีอาหาร
2 (2-0-4)
0331204-301 Laboratory in Food Chemistry
 ปฏิบัติการเคมีอาหาร
1 (0-3-2)
0332101-301 Introduction to Agro - Industry
 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
1 (1-0-2)
0332102-1 Principles of Packaging
 หลักการบรรจุ
1 (1-0-2)
0332201-1 Basics in Food Engineering
 พื้นฐานทางวิศวกรรมอาหาร
2 (2-0-4)
0332202-1 Food Engineering
 วิศวกรรมอาหาร
2 (2-0-4)
0332203-1 Laboratory in Food Engineering
 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร
1 (0-3-2)
0332204-1 Principles of Food Processing
 หลักการแปรรูปอาหาร
2 (2-0-4)
0332205-1 Laboratory in Principles of Food Processing
 ปฏิบัติการหลักการแปรรูปอาหาร
1 (0-3-2)
0332301-1 Food Processing Technology
 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
2 (2-0-4)
0332302-1 Laboratory in Food Processing Technology
 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
1 (0-3-2)
0333301-1 Food Quality Control
 การควบคุมคุณภาพอาหาร
2 (2-0-4)
0333302-1 Laboratory in Food Quality Control
 ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหาร
1 (0-3-2)
0333303-1 Quality Assurance
 การประกันคุณภาพ
2 (2-0-4)
0333304-1 Food Safety Management System
 ระบบการจัดการความปลอดภัยทางอาหาร
3 (3-0-6)
0333305-1 Food Standards and Laws
 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
2 (2-0-4)
0334301-1 Food Product Research and Development
 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2 (2-0-4)
0334302-1 Laboratory in Food Product Research and Development
 ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
1 (0-3-2)
0335201-1 Principles of Food Industry Management
 หลักการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
0335202-1 Food Industry Plant Management
 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
0335203-1 Financial and Accounting Management for Food Industry
 การบริหารการเงินและบัญชีในอุตสาหกรรมอาหาร
2 (2-0-4)
0335301-1 Principles of Operation Research for Food Industry
 หลักการวิจัยดำเนินงานทางอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
0335302-1 Principles of Experimental Design for Food Industry
 หลักการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
0336201-1 Introduction to Logistics and Supply Chain Management
 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0339401-1 Seminar
 สัมมนา
1 (1-0-2)
0339402-1 Special Problems Proposal
 โครงร่างปัญหาพิเศษ
1 (0-3-2)
0339403-1 Special Problems
 ปัญหาพิเศษ
2 (0-6-3)
0339404-1 Job Training
 ฝึกงาน
3 (0-0-225)
0339405-1 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-0-600)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.2   กลุ่มวิชาโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหารหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0332304-1 Transportation Food Packaging
 บรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อการขนส่ง
3 (2-3-5)
0336301-1 Purchasing Management
 การจัดการการจัดซื้อ
3 (3-0-6)
0336302-1 Transportation Management
 การจัดการการขนส่ง
3 (3-0-6)
0336303-1 Warehouse Management
 การจัดการคลังสินค้า
3 (3-0-6)
0336304-1 Inventory Management and Control
 การจัดการและควบคุมสินค้าคงคลัง
3 (3-0-6)
0336305-1 Consumer Service and Relationship Management
 การจัดการการบริการและความสัมพันธ์ลูกค้า
3 (3-0-6)
0336306-1 Information Technology System for Logistics
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
0336307-1 Logistics Management in Food Industry
 การจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
0336308-1 Food Connodity Warehouse and Distribution
 คลังสินค้าอาหารและการกระจายสินค้า
3 (3-0-6)
0336309-1 International Business Management in Food Industry
 การจัดการการค้าระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:22/9/2562 10:47:14