สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : ศิลปศาสตร์
 สาขาวิชา : การท่องเที่ยว
 ชื่อปริญญา : การท่องเที่ยว
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2551

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0511001-201 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
0512001-202 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0520002-201 Library and Information For Education
 ห้องสมุดและสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0521009-201 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
0523002-201 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0523007-201 Comparative Civilization
 อารยธรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   วิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0810101-201 Thai 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
0810102-202 Thai Literature
 วรรณคดีไทย
3 (3-0-6)

 1.3.2   วิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0820101-201 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
0820102-201 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0603103-201 Environment and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)
0626001-201 Chemistry in Daily Uses
 เคมีในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4.2   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0611102-201 Mathematics
 คณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
0612001-201 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 1.5   กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0560009-201 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (0-2-1)
0560023-201 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-1)
0561005-201 Camp Leadership
 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0851007-201 Service for Tourism Transportation
 การบริการเพื่อการเดินทางอย่างครบวงจร
3 (3-0-6)
0851024-201 MICE Management
 การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3 (3-0-6)
0851102-201 Orientation of Tourism Industry
 ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0851203-201 Tourist Behavior
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0851206-201 Historical and Tourist Attractions in Thailand
 โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศไทย
3 (3-0-6)
0851213-201 English for Tourism and Hospitality 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1
3 (3-0-6)
0851214-201 English for Tourism and Hospitality 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2
3 (3-0-6)
0851305-201 Public Relations for Tourism and Hospitality
 การประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
0851306-201 Hospitality and Sevice Arts
 ศิลปะการต้อนรับและการบริการ
3 (3-0-6)
0851308-201 Tourism Planning and Marketing Development
 การวางแผนและการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0851401-201 Tourism and Hospitality Law
 กฎหมายเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
0851452-201 Sustainable Tourism
 การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0851129-201 History of Art
 ประวัติศาสตร์ศิลป์
3 (3-0-6)
0851215-201 Tourism Geography
 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0851216-201 Tourism Recreation
 นันทนาการสำหรับการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
0851218-201 Ecotourism
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3 (3-0-6)
0851244-201 Guides 1
 มัคคุเทศก์ 1
3 (1-4-4)
0851245-201 Guides 2
 มัคคุเทศก์ 2
3 (1-4-4)
0851317-201 Computer for Tourism
 คอมพิวเตอร์เพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
0851319-201 Tour Coordination
 การประสานงานการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0851321-201 Buddhism and Iconography
 พุทธศาสนาและประติมานวิทยา
3 (3-0-6)
0851348-201 English for Tourism 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
3 (2-2-5)
0851349-201 English for Tourism 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
3 (2-2-5)
0851424-201 Tourism Business Management
 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0851428-201 Thai Festivals and Traditions
 เทศกาลและงานประเพณีไทย
3 (3-0-6)
0851450-201 English for Tourism 3
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3
3 (2-2-5)
0851464-201 Job Training
 การฝึกงาน
3 (0-40-0)
0851465-201 Cooperative Education in Tourism and Hospitality
 สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม
6 (0-40-0)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.3.1   กลุ่มวิชาท่องเที่ยวทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0851009-201 Health Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3 (3-0-6)
0851023-201 Local and Community Tourism
 การจัดนำเที่ยวชุมชนและท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0851025-201 Conservation of Thai Art and Culture
 การอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0851026-202 Cultural Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0851027-201 Introduction to Photography
 การถ่ายภาพเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0851028-201 Eco-Tourism Management
 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3 (3-0-6)
0851042-201 Trekking Tourism Management
 การจัดการท่องเที่ยวแบบเดินป่า
3 (3-0-6)
0851054-201 Hospitality Management
 การจัดการธุรกิจการโรงแรม
3 (3-0-6)
0851064-201 Thai and International Food
 อาหารไทยและอาหารนานาชาติ
3 (2-2-5)

 2.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2.3.2.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0822101-201 English Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0822102-201 English Structure
 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 2.3.2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0822111-201 Pre-Intermediate Listening and Speaking for Communication
 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0822212-201 Intermediate Listening and Speaking for Communication
 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสารระดับกลาง
3 (3-0-6)
0822221-201 Introduction to Reading
 การอ่านเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0822231-201 Introduction to Writing
 การเขียนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0822241-201 Introduction to Translation
 การแปลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0822334-201 Business Correspondence
 การโต้ตอบทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0822351-201 Social English
 ภาษาอังกฤษสังคม
3 (2-3-5)
0822361-201 English for Advertisment and Public Relations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3 (2-3-5)
0822362-201 English for Office
 ภาษาอังกฤษในสำนักงาน
3 (2-3-5)
0822363-201 English for Secretaries
 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
3 (2-3-5)
0822364-201 English for Tourism Industry
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3 (2-3-5)

 2.3.3   กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0830101-201 Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
0830102-201 Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
0831203-201 Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่น 3
3 (3-0-6)
0831204-201 Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่น 4
3 (3-0-6)
0831205-201 Japanese Conversation 1
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
0831206-201 Japanese Conversation 2
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
0831207-201 Japanese Reading 1
 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
0831208-201 Japanese Reading 2
 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
0831313-201 Japanese Writing 1
 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
0831314-201 Japanese Writing 2
 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
0831326-201 Japanese for Office Personnel
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคลากรสำนักงาน
3 (3-0-6)
0831434-201 Japanese Culture
 วัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)

 2.3.4   กลุ่มวิชาภาษาจีนหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0840101-201 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
0840102-201 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
0841203-201 Chinese 3
 ภาษาจีน 3
3 (3-0-6)
0841204-201 Chinese 4
 ภาษาจีน 4
3 (3-0-6)
0841205-201 Chinese Conversation 1
 การสนทนาภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
0841206-201 Chinese Conversation 2
 การสนทนาภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
0841207-201 Chinese Reading 1
 การอ่านภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
0841208-201 Chinese Reading 2
 การอ่านภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
0841327-201 Chinese Culture
 วัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
0841440-201 Chinese for Office Personel
 ภาษาจีนสำหรับบุคลากรสำนักงาน
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.47.43:20/9/2562 10:47:54