สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : ศิลปศาสตร์
 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 ชื่อปริญญา : English for International Communication
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2545

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 38
 1.1   สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01110001-4391 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01110002-4391 Rural Sociology
 สังคมวิทยาชนบท
3 (3-0-3)
01110003-4391 Urban Sociology
 สังคมวิทยาเมือง
3 (3-0-3)
01110004-4391 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-3)
01110005-4391 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-3)
01110006-4391 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)
01110007-4391 Community and Development
 ชุมชนกับการพัฒนา
3 (3-0-3)
01110211-4391 Economic Geography
 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
3 (3-0-3)
01120001-4391 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-3)
01130001-4391 Society and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-3)
01130002-4391 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-3)
01130203-4391 Industrial Economics
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
01140001-4391 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-3)
01140002-4391 Thai Politics and Government
 การเมืองกับการปกครองของไทย
3 (3-0-3)
01150001-4391 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-3)

 1.2   มนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01210001-4391 Report Writing and Library Usage
 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
3 (3-0-3)
01210004-4391 Communication Techniques
 เทคนิคการสื่อความหมาย
3 (3-0-3)
01220001-4391 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
01220004-4391 Organizational Psychology
 จิตวิทยาองค์การ
3 (3-0-3)
01220005-4391 Transactional Analysis in Psychology
 จิตวิทยา T.A.
3 (3-0-3)
01220009-4391 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-3)
01230001-4391 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230003-4391 Introduction to Buddhist Philosophy
 พุทธปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01240001-4391 Foundations of Thai Civilization
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
3 (3-0-3)
01240002-4391 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-3)
01240003-4391 Thai Culture
 วัฒนธรรมไทย
3 (3-0-3)
01240006-4391 Modern Civilization
 อารยธรรมยุคใหม่
3 (3-0-3)
01240007-4391 Comparative Civilizations
 อารยธรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-3)

 1.3   พลศึกษา และนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01610001-4391 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01610009-4391 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (0-2-1)
01610018-4391 Judo
 ยูโด
1 (0-2-1)
01610023-4391 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-1)
01620001-4391 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01620005-4391 Camp Leadership
 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
1 (0-2-1)
01620006-4391 Games for Recration
 เกมส์สร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
1 (0-2-1)
01630001-4391 Activities 1
 กิจกรรม 1
1 (0-2-1)
01630002-4391 Activities 2
 กิจกรรม 2
1 (0-2-1)
01630007-4391 Safety Education
 สวัสดิศึกษา
1 (0-2-1)

 1.4   วิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01411001-4391 Chemistry in Daily Uses
 เคมีในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-3)
01412101-4391 Man and Biological Science
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-3)
01413101-4391 Man and Physical Science
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-3)
01414101-4391 Environmental Science
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.5   คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01510102-4391 Mathematics
 คณิตศาสตร์
3 (3-0-3)
01520103-4391 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-3)
01530001-4391 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01540002-4391 Introduction to Computer
 คอมพิวเตอร์เบื่องต้น
3 (3-0-3)
01550351-4391 Applied Mathematics for Business
 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางธุรกิจ
3 (3-0-3)

 1.6   ภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.6.1   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01310101-4391 Thai 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-3)
01310102-4391 Thai 2
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-3)

 1.6.2   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01320101-4391 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01320102-4391 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-3)

 2   หมวดวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 81
 2.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01320011-4391 Reading 1
 การอ่าน1
3 (3-0-3)
01320012-4391 Reading 2
 การอ่าน 2
3 (3-0-3)
01320013-4391 Writing 1
 การเขียน 1
3 (3-0-3)
01320014-4391 Writing 2
 การเขียน 2
3 (3-0-3)
01324101-4391 English Structure 1
 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01324103-4391 Listening - Speaking 1
 การฟัง - การพูด 1
3 (3-0-3)
01324106-4391 English Pronunciation
 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
3 (3-0-3)
01324202-4391 English Structure 2
 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-3)
01324204-4391 Listening - Speaking 2
 การฟัง - การพูด 2
3 (3-0-3)
01324205-4391 Basic Translation
 การแปลเบื้องต้น
3 (3-0-3)

 2.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 51
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01324007-4391 Listening and Speaking 3
 การฟัง - การพูด 3
3 (3-0-3)
01324008-4391 Listening and Speaking 4
 การฟัง - การพูด 4
3 (3-0-3)
01324009-4391 Reading 3
 การอ่าน 3
3 (3-0-3)
01324010-4391 Reading 4
 การอ่าน 4
3 (3-0-3)
01324011-4391 Writing 3
 การเขียน 3
3 (3-0-3)
01324012-4391 Writing 4
 การเขียน 4
3 (3-0-3)
01324013-4391 English for Guides
 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
3 (3-0-3)
01324014-4391 English for Business Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-3)
01324015-4391 English in Newspapers
 การใช้ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์
3 (3-0-3)
01324016-4391 Social English
 ภาษาอังกฤษสังคม
3 (3-0-3)
01324017-4391 Interpretation
 การแปลแบบล่าม
3 (3-0-3)
01324018-4391 Translation : English into Thai
 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
3 (3-0-3)
01324019-4391 Translation : Thai into English
 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
3 (3-0-3)
01324020-4391 Writing English for Specific Purposes
 การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3 (3-0-3)
01324021-4391 Critical Reading in English
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์
3 (3-0-3)
01324022-4391 Reading Business Documents
 การอ่านเอกสารทางธุรกิจ
3 (3-0-3)
01324023-4391 Independent Studies
 การศึกษาอิสระ
3 (3-0-3)
01324024-4391 Seminar : Roles of English
 สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-3)
01324025-4391 Communication via Information Technology System
 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางระบบสารสนเทศ
3 (3-0-3)
01324026-4391 English for Advertisement
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณา
3 (3-0-3)
01324027-4391 English for Public Relations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-3)
01324028-4391 English for Office Personnel
 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน
3 (3-0-3)
01324029-4391 English for Secretaries
 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
3 (3-0-3)
01324030-4391 Specific Translation : English into Thai
 การแปลงานเขียนเฉพาะด้าน
3 (3-0-3)

 3   หมวดวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3.1.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01324101-4391 English Structure 1
 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01324103-4391 Listening - Speaking 1
 การฟัง - การพูด 1
3 (3-0-3)
01324204-4391 Listening - Speaking 2
 การฟัง - การพูด 2
3 (3-0-3)

 3.1.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01320011-4391 Reading 1
 การอ่าน1
3 (3-0-3)
01320013-4391 Writing 1
 การเขียน 1
3 (3-0-3)
01324018-4391 Translation : English into Thai
 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
3 (3-0-3)
01324019-4391 Translation : Thai into English
 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
3 (3-0-3)
01324025-4391 Communication via Information Technology System
 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางระบบสารสนเทศ
3 (3-0-3)
01324026-4391 English for Advertisement
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณา
3 (3-0-3)
01324028-4391 English for Office Personnel
 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน
3 (3-0-3)
01324029-4391 English for Secretaries
 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
3 (3-0-3)
01324030-4391 Specific Translation : English into Thai
 การแปลงานเขียนเฉพาะด้าน
3 (3-0-3)
01324106-4391 English Pronunciation
 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
3 (3-0-3)
01324205-4391 Basic Translation
 การแปลเบื้องต้น
3 (3-0-3)

 4   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:16/9/2562 13:45:17