สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : สัตวแพทยศาสตร์โ‰คvelname=ปริญญาตรี 6 ปี
 สาขาวิชา : สัตวแพทยศาสตร์
 ชื่อปริญญา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.1.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.1.2.1   สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011001-1 Society and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0011002-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0011003-1 Introduction to Sociology and Anthropology
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0011004-1 Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
0011005-1 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)

 1.1.2.2   มนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0012003-1 Information Technology and Searching Skills
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
3 (2-2-5)
0012004-1 Religions for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0012005-1 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0012006-1 Applied Social Psychology
 จิตวิทยาสังคมประยุกต์
3 (3-0-6)
0012007-1 Psychology for Modern Life
 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0012008-1 Humans and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
3 (2-2-5)
0012009-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0012010-1 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
0012011-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.2   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (2-2-5)
0022002-1 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0022003-1 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
3 (2-2-5)

 1.2.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.2.2.1   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021001-1 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0021002-1 Rhetoric and Presentation Techniques
 วาทศิลป์และเทคนิคการนำเสนอ
3 (2-2-5)
0021003-1 Art of Receiving Messages
 ศิลปะการรับสาร
3 (3-0-6)
0021004-1 Art of Writing
 ศิลปะการเขียน
3 (3-0-6)

 1.2.2.2   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022004-1 English for Workplace
 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
3 (3-0-6)
0022005-2 English for Standardized Tests
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน
3 (3-0-6)
0022006-2 English for Travelling
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง
3 (3-0-6)
0022007-1 English for Entertainment
 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง
3 (3-0-6)
0022008-1 Academic English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0022009-1 English Reading in Daily Life
 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0022010-2 English Writing in Daily Fife
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.2.2.3   ภาษาต่างประเทศอื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0023001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023002-1 Chinese for Careers
 ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023003-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023004-1 Japanese for Careers
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023005-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023006-1 Korean for Careers
 ภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023007-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023008-1 Russian for Careers
 ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023009-1 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023010-1 French for Careers
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023011-1 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023012-1 Khmer for Careers
 ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023013-1 Burmese for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023014-1 Burmese for Careers
 ภาษาพม่าเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023015-1 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023016-1 Vietnamese for Careers
 ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023017-1 Lao for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023018-1 Lao for Careers
 ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023019-1 Bahasa for Communication
 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023020-1 Bahasa for Careers
 ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.3.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-2 Information Technology in Digital Era
 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 1.3.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.3.2.1   คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031002-2 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.3.2.2   วิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-2 Science, Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0032002-2 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0032003-2 Scientific Problem Solving
 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
0032004-2 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)
0032005-2 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-2 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (2-2-5)

 1.4.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0041003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0041004-1 Community Ways
 วิถีชุมชน
3 (3-0-6)
0041005-1 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
0041006-1 Eastern Region Studies
 ภาคตะวันออกศึกษา
3 (3-0-6)
0041007-1 Contemporary World Affairs
 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0041008-1 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
3 (2-2-5)
0041009-1 Thai Literature and Film
 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์
3 (3-0-6)
0041010-1 Ways of Living in the Digital Era
 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 211
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 87
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0602103-2 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
3 (3-0-6)
0602104-1 Principles of Chemistry Laboratory
 ปฎิบัติการหลักเคมี
1 (0-3-1)
0602121-2 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
0602122-2 Organic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1 (0-3-1)
0604100-1 Introductory Physics
 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0607307-1 Veterinary Biostatistics
 ชีวสถิติทางสัตวแพทย์
3 (3-0-6)
1011101-1 Veterinary Biology
 ชีววิทยาทางสัตวแพทย์
3 (2-3-5)
1011201-3 Body Structure and Function 1
 โครงสร้างและการทำงานของร่างกายสัตว์ 1
5 (3-6-8)
1011202-3 Body Structure and Function 2
 โครงสร้างและการทำงานของร่างกายสัตว์ 2
5 (3-6-8)
1011203-1 Body Structure and Function 3
 โครงสร้างและการทำงานของร่างกายสัตว์ 3
5 (3-6-8)
1011204-1 Body Structure and Function 4
 โครงสร้างและการทำงานของร่างกายสัตว์ 4
5 (3-6-8)
1012101-1 Animal Behaviior and Restraint
 พฤติกรรมสัตว์และการควบคุมบังคับสัตว์
2 (1-3-3)
1012235-1 Animal Nutrition
 โภชนศาสตร์สัตว์
3 (3-0-6)
1012236-2 Principles of Animal Production
 หลักการผลิตสัตว์
3 (3-0-6)
1012239-2 Introduction to Aquaculture
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น
2 (2-0-4)
1012301-1 Principles of Animal Improvement
 หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
2 (2-0-4)
1013302-1 Veterinary Bacteriology and Mycology
 แบคทีเรียวิทยาและกิณวิทยาทางสัตวแพทย์
4 (3-3-7)
1013303-1 Veterinary Helminthology
 หนอนพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
3 (2-3-5)
1013304-1 Veterinary Virology
 ไวรัสวิทยาทางสัตวแพทย์
2 (1-3-3)
1013305-1 Veterinary Entomology and Protozoology
 กีฏวิทยาและวิทยาสัตว์เซลล์เดียวทางสัตวแพทย์
3 (2-3-5)
1013306-1 Veterinary Immunology
 วิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์
3 (2-3-5)
1013307-3 Veterinary Basic Pathology
 พยาธิวิทยาพื้นฐานทางสัตวแพทย์
4 (3-3-7)
1014201-2 Veterinary Biochemistry
 ชีวเคมีทางสัตวแพทย์
4 (3-3-7)
1014301-1 Principles of Veterinary Pharmacology
 หลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์
3 (2-3-5)
1014302-3 Veterinary Systemic Pharmacology
 เภสัชวิทยาตามระบบทางสัตวแพทย์
4 (4-0-8)
1014303-2 Veterinary Toxicology
 พิษวิทยาทางสัตวแพทย์
2 (2-0-4)
1015301-1 Principles of Theriogenology
 หลักวิทยาการสืบพันธุ์
2 (2-0-4)
1016315-2 Role of Veterinarian in Animal Welfare
 บทบาทของสัตวแพทย์ต่อสวัสดิภาพสัตว์
2 (2-0-4)
1017301-1 Veterinary Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสัตวแพทย์
2 (1-3-3)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 116
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1022401-2 Principles of Veterinary Medicine and Diagnosis
 หลักอายุรศาสตร์และเทคนิคการวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย์
3 (2-3-5)
1022402-2 Herd Health and Production Management in Farm Animal
 การดูแลสุขภาพและผลผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
1022403-2 Wildlife Ecology and Zoo Management
 นิเวศวิทยาสัตว์ป่าและการจัดการสัตว์สวนสัตว์
2 (2-0-4)
1022404-2 Canine and Feline Health Management
 การจัดการสุขภาพสุนัขและแมว
2 (2-0-4)
1022501-1 Companion Animal Medicine 1
 อายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง 1
3 (3-0-6)
1022502-1 Companion Animal Medicine 2
 อายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง 2
3 (3-0-6)
1022503-1 Avian Medicine
 อายุรศาสตร์สัตว์ปีก
3 (3-0-6)
1022504-1 Ruminant Medicine
 อายุรศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
3 (3-0-6)
1022505-1 Swine Medicine
 อายุรศาสตร์สุกร
3 (3-0-6)
1022506-1 Zoo Wildlife and Exotic Animal Medicine
 อายุรศาสตร์สัตว์สวนสัตว์ สัตว์ป่า และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
3 (3-0-6)
1022507-2 Equine Medicine
 อายุรศาสตร์ม้า
3 (3-0-6)
1022508-2 Aquatic Animal Medicine
 อายุรศาสตร์สัตว์น้ำ
3 (3-0-6)
1022509-2 Laboratory Animal Medicine
 อายุรศาสตร์สัตว์ทดลอง
2 (2-0-4)
1023401-1 Veterinary Systemic Pathology
 พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย์
4 (3-3-7)
1023402-1 Veterinary Clinical Pathology
 พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย์
3 (2-3-5)
1023501-1 Veterinary Diagnostic Pathology
 พยาธิวิทยาวินิจฉัยทางสัตวแพทย์
2 (1-3-3)
1025401-2 Principles of Veterinary Anesthesia and Surgery
 หลักวิสัญญีวิทยาและศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์
2 (1-3-3)
1025402-2 Veterinary Diagnostic Imaging
 ทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย์
2 (1-2-3)
1025403-2 Theriogenology 1
 วิทยาการสืบพันธุ์ 1
3 (2-3-5)
1025404-1 Theriogenology 2
 วิทยาการสืบพันธุ์ 2
3 (2-3-5)
1025405-1 Small Animal Surgery
 ศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก
3 (2-3-5)
1025501-1 Small Animal Orthopedic Surgery
 ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์สัตว์เล็ก
2 (1-3-3)
1025502-1 Large Animal Surgery
 ศัลยศาสตร์สัตว์ใหญ่
3 (1-6-4)
1026401-1 Veterinary Food Safety
 ความปลอดภัยอาหารทางสัตวแพทย์
2 (1-3-3)
1026402-1 Veterinary Jurisprudence, Ethics and Perspective
 กฎหมาย จรรยาบรรณ และภาพลักษณ์วิชาชีพสัตวแพทย์
1 (1-0-2)
1026403-2 Zoonosis
 โรคสัตว์สู่คน
2 (2-0-4)
1026404-1 Environmental Health
 อนามัยสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1026405-1 Milk Hygiene and Meat Inspection
 สุขศาสตร์น้ำนมและการตรวจเนื้อสัตว์
4 (3-3-7)
1026501-1 Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine
 ระบาดวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกันทางสัตวแพทย์
3 (2-2-5)
1026502-1 Standard for Export of Livestock Products
 มาตรฐานการส่งออกสินค้าปศุสัตว์
2 (2-0-4)
1027416-1 English for Veterinary Science
 ภาษาอังกฤษเพื่องานทางสัตวแพทย์
3 (3-0-6)
1027501-3 Seminar on Case Study and Research in Wildlife Medicine
 การสัมมนากรณีศึกษาและงานวิจัยทางด้านอายุรศาสตร์สัตว์ป่า
2 (0-4-2)
1027502-2 Livestock Animal Skill Practice
 ฝึกทักษะการปฏิบัติทางสัตว์ปศุสัตว์
4 (0-8-4)
1027601-1 Clinical Practice in Dogs and Cats
 คลินิกปฏิบัติสุนัขและแมว
4 (0-8-4)
1027602-1 Clinical Practice in Poultry
 คลินิกปฏิบัติสัตว์ปีก
4 (0-8-4)
1027603-1 Clinical Practice in Ruminants
 คลินิกปฏิบัติสัตว์เคี้ยวเอื้อง
4 (0-8-4)
1027604-1 Clinical Practice in Swine
 คลินิกปฏิบัติสุกร
4 (0-8-4)
1027605-1 Clinical Practice in Zoo Wildlife and Exotic Animals
 คลินิกปฏิบัติสัตว์สวนสัตว์ สัตว์ป่า และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
4 (0-8-4)
1027606-1 Clinical Practice in Equine
 คลินิกปฏิบัติม้า
4 (0-8-4)
1027607-1 Clinical Practice in Aquatic Animals
 คลินิกปฏิบัติสัตว์น้ำ
4 (0-8-4)
1027609-2 Research in Veterinary Science
 การวิจัยทางสัตวแพทย์
2 (0-6-1)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1012303-1 Principles of Basic Equitation and Equine Care
 หลักการขี่ม้าเบื้องต้นและการปฏิบัติบำรุง
2 (1-3-3)
1012304-1 Veterinary Livestock Business
 ธุรกิจปศุสัตว์ทางสัตวแพทย์
2 (2-0-4)
1022510-2 Exotic Pet Management and Health Care
 การจัดการและการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
2 (2-0-4)
1022511-1 Holistic Veterinary Medicine
 สัตวแพทย์ทางเลือก
2 (2-0-4)
1027501-3 Seminar on Case Study and Research in Wildlife Medicine
 การสัมมนากรณีศึกษาและงานวิจัยทางด้านอายุรศาสตร์สัตว์ป่า
2 (0-4-2)
1027503-2 Veterinary Medical Center Management
 การจัดการสถานพยาบาลสัตว์
2 (1-3-3)
1027504-2 Intensive Care and Emergency Unit Clerkship
 การฝึกทักษะการปฏิบัติงานในหน่วยอภิบาลพิเศษและหน่วย ฉุกเฉิน
2 (0-6-2)
1027608-2 Special Clinical Practice
 คลินิกปฏิบัติพิเศษ
4 (0-8-4)

 3   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.81.69.220:21/7/2562 2:55:33