สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 สาขาวิชา : วิศวกรรมเกษตร
 ชื่อปริญญา : วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.1.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.1.2.1   วิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011001-1 Society and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0011002-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0011003-1 Introduction to Sociology and Anthropology
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0011004-1 Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
0011005-1 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)

 1.1.2.2   วิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0012003-1 Information Technology and Searching Skills
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
3 (2-2-5)
0012004-1 Religions for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0012005-1 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0012006-1 Applied Social Psychology
 จิตวิทยาสังคมประยุกต์
3 (3-0-6)
0012007-1 Psychology for Modern Life
 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0012008-1 Humans and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
3 (2-2-5)
0012009-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0012010-1 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
0012011-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.2   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (2-2-5)
0022002-1 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0022003-1 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
3 (2-2-5)

 1.2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.2.2.1   วิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021001-1 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0021002-1 Rhetoric and Presentation Techniques
 วาทศิลป์และเทคนิคการนำเสนอ
3 (2-2-5)
0021003-1 Art of Receiving Messages
 ศิลปะการรับสาร
3 (3-0-6)
0021004-1 Art of Writing
 ศิลปะการเขียน
3 (3-0-6)

 1.2.2.2   วิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022004-1 English for Workplace
 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
3 (3-0-6)
0022005-1 English for Standardized Tests
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน
3 (3-0-6)
0022006-1 English for Travelling
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง
3 (3-0-6)
0022007-1 English for Entertainment
 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง
3 (3-0-6)
0022008-1 Academic English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0022009-1 English Reading in Daily Life
 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0022010-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.2.2.3   วิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0023001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023002-1 Chinese for Careers
 ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023003-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023004-1 Japanese for Careers
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023005-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023006-1 Korean for Careers
 ภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023007-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023008-1 Russian for Careers
 ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023009-1 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023010-1 French for Careers
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023011-1 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023012-1 Khmer for Careers
 ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023013-1 Burmese for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023014-1 Burmese for Careers
 ภาษาพม่าเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023015-1 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023016-1 Vietnamese for Careers
 ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023017-1 Lao for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023018-1 Lao for Careers
 ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023019-1 Bahasa for Communication
 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023020-1 Bahasa for Careers
 ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.3.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-2 Information Technology in Digital Era
 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 1.3.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.3.2.1   วิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031002-2 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.3.2.2   วิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-2 Science, Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0032002-2 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0032003-2 Scientific Problem Solving
 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
0032004-2 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)
0032005-2 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-2 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (2-2-5)

 1.4.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0041003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0041004-1 Community Ways
 วิถีชุมชน
3 (3-0-6)
0041005-1 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
0041006-1 Eastern Region Studies
 ภาคตะวันออกศึกษา
3 (3-0-6)
0041007-1 Contemporary World Affairs
 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0041008-1 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
3 (2-2-5)
0041009-1 Thai Literature and Film
 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์
3 (3-0-6)
0041010-1 Ways of Living in the Digital Era
 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 112
 2.1   กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0601109-2 Calculus for Engineers 1
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1
3 (3-0-6)
0601110-1 Calculus for Engineers 2
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
0601211-2 Calculus for Engineers 3
 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 3
3 (3-0-6)
0602101-4 Chemistry for Engineers
 เคมีสําหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
0602102-4 Chemistry Laboratory for Engineers
 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1 (0-3-1)
0604101-1 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
0604102-1 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-1)
0604103-1 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
0604104-1 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-1)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 82
 2.2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 46
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0640101-2 Principle of Engineering
 หลักการทางวิศวกรรม
1 (1-0-2)
0640102-2 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (3-0-6)
0640103-2 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
0640104-1 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
0640201-1 Mechanics of Materials
 กลศาสตร์วัสดุ
3 (3-0-6)
0640202-2 Thermodynamics
 อุณหพลศาสตร์
3 (3-0-6)
0640203-2 Electrical Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (2-3-5)
0640204-2 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
0640205-2 Fluid Mechanics
 กลศาสตร์ของไหล
3 (3-0-6)
0640206-1 Computer-aided Design in Engineering
 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรรม
3 (3-0-6)
0640301-2 Heat Transfer
 การถ่ายเทความร้อน
3 (3-0-6)
0640302-2 Measurements and Instrumentation
 การวัดและเครื่องมือวัด
3 (2-3-5)
0640303-2 Automatic Control
 การควบคุมอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
0640304-2 Vibration for Agricultural Engineering
 การสั่นสะเทือนสําหรับงานวิศวกรรมเกษตร
3 (3-0-6)
0640401-1 Manufacturing Process
 กรรมวิธีการผลิต
3 (3-0-6)
0645101-2 Engineering Practices
 การฝึกทักษะทางวิศวกรรม
1 (0-3-1)
0645201-2 Agricultural Engineering Laboratory 1
 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1
1 (0-3-1)
0645301-2 Agricultural Engineering Laboratory 2
 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 2
1 (0-3-1)

 2.2.2   กลุ่มวิชาเครื่องจักรกลเกษตรหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641201-2 Mechanics of Agricultural Machinery
 กลศาสตร์เครื่องจักรกลการเกษตร
3 (3-0-6)
0641301-2 Machine Design
 การออกแบบเครื่องจักรกล
3 (3-0-6)

 2.2.3   กลุ่มวิชาวิศวกรรมดินและน้ำหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643301-2 Soil and Water Engineering
 วิศวกรรมดินและน้ำ
3 (3-0-6)
0643302-2 Agricultural Irrigation Engineering
 วิศวกรรมชลประทานทางการเกษตร
3 (2-3-5)

 2.2.4   กลุ่มวิชาวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตรหน่วยกิตต่ำสุด : 13
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0640305-2 Refrigeration and Cold Storage Systems
 การทําความเย็นและระบบห้องเย็น
3 (3-0-6)
0642201-1 Post-harvest Technology of Agricultural Products
 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตร
3 (2-3-5)
0642301-2 Physical Properties of Agricultural Products
 สมบัติทางกายภาพของผลิตผลเกษตร
3 (2-3-5)
0642302-1 Agricultural Process Engineering
 วิศวกรรมแปรสภาพทางการเกษตร
4 (3-3-7)

 2.2.5   กลุ่มวิชาด้านอาคารเพื่อการเกษตรหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0644201-2 Design and Planning of Farm Structure
 การออกแบบและวางผังอาคารทางการเกษตร
4 (3-3-7)

 2.2.6   กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
 2.2.6.1   กลุ่มวิชาโครงงานพิเศษหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0645302-2 Agricultural Engineering Pre-Project
 การเตรียมโครงงานด้านวิศวกรรมเกษตร
1 (1-0-2)
0645401-2 Professional Experience
 การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ
3 (0-40-0)
0645402-2 Agricultural Engineering Project
 โครงงานด้านวิศวกรรมเกษตร
3 (1-6-4)

 2.2.6.2   กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 7หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0645303-1 Preparation for Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
0645497-1 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)
0645498-1 Independent Study
 การเรียนรู้อิสระ
6 (0-40-0)
0645499-1 Overseas Study, Training or Internship
 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ
6 (0-40-0)

 2.2.6.2.1   กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0645303-1 Preparation for Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)

 2.2.6.2.2   กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0645497-1 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)
0645498-1 Independent Study
 การเรียนรู้อิสระ
6 (0-40-0)
0645499-1 Overseas Study, Training or Internship
 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ
6 (0-40-0)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 2.3.1   กลุ่มวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0640306-2 Engineering Statistics
 สถิติวิศวกรรม
3 (3-0-6)
0640307-2 Engineering Economics
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
0640308-1 Thermal System Design
 การออกแบบระบบทางความร้อน
3 (3-0-6)
0640309-1 Energy Conservation for Industry
 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0640310-1 Engineering Quality Systems
 ระบบคุณภาพในงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)
0640311-1 Administration of Agricultural Engineering Project
 การบริหารโครงการทางวิศวกรรมเกษตร
3 (3-0-6)
0640312-1 Railway System Engineering
 วิศวกรรมระบบราง
3 (3-0-6)
0640313-1 Finite Element for Agricultural Engineering
 ไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับงานวิศวกรรมเกษตร
3 (3-0-6)
0640314-1 Agricultural Mechatronics
 เมคคาทรอนิกส์ทางการเกษตร
3 (2-3-5)

 2.3.2   กลุ่มวิชาเครื่องจักรกลเกษตรหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641302-2 Hydraulics and Pneumatics Control
 การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์
3 (3-0-6)
0641303-2 Internal Combustion Engines for Agricultural Systems
 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในสําหรับระบบเกษตร
3 (3-0-6)
0641304-2 Tractor and Agricultural Machinery
 แทรคเตอร์และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร
3 (2-3-5)
0641305-2 Precision Farming Technology
 เทคโนโลยีเกษตรแม่นยํา
3 (3-0-6)

 2.3.3   กลุ่มวิชาวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตรหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642303-1 Post-harvest and Processing Engineering
 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
3 (3-0-6)
0642304-1 Food Industry Plant Design
 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
0642305-1 Packaging Technology of Agricultural Products
 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตร
3 (2-3-5)
0642306-1 Post-harvest Technology of Grain
 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพืช
3 (2-3-5)
0642307-1 Logistic and Transportation of Agricultural Products
 โลจิสติกส์และการขนส่งผลิตผลเกษตร
3 (2-3-5)
0642308-1 Drying and Storage of Agricultural Products
 การอบแห้งและการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตร
3 (2-3-5)
0642309-1 Quality Evaluation of Agricultural and Food Products using Non-Destructive Method
 การตรวจสอบคุณภาพผลิตผลเกษตรและอาหารแบบไม่ทําลาย
3 (2-3-5)
0642310-1 Material Handling of Agricultural Engineering
 การขนถ่ายวัสดุในงานวิศวกรรมเกษตร
3 (3-0-6)
0642311-1 Image Processing in Agricultural Engineering
 การประมวลผลภาพในงานวิศวกรรมเกษตร
3 (3-0-6)

 2.3.4   กลุ่มวิชาวิศวกรรมดินและน้ำหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643303-2 Design of Sprinkler and Drip Irrigation Systems
 การออกแบบระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและแบบหยด
3 (3-0-6)
0643304-2 Drainage Engineering
 วิศวกรรมการระบายน้ำ
3 (3-0-6)
0643305-2 Agricultural Engineering Hydrology
 อุทกวิทยาในงานวิศวกรรมเกษตร
3 (3-0-6)
0643306-1 Remote Sensing in Hydrology
 การสํารวจระยะไกลในงานอุทกวิทยา
3 (3-0-6)

 2.3.5   กลุ่มวิชาอาคารเพื่อการเกษตรหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0644301-2 Industrial Wastewater Treatment and Control
 การควบคุมและบําบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0644302-2 Design of Agricultural Building Structure
 การออกแบบโครงสร้างอาคารเกษตร
3 (3-0-6)
0644303-2 Greenhouse Technology
 เทคโนโลยีโรงเรือนเพื่อการผลิตพืช
3 (3-0-6)

 2.3.6   กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0645304-1 Selected Topics in Agricultural Engineering
 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.81.69.220:21/7/2562 3:52:14