สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.1.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011001-1 Society and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0011002-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0011003-1 Introduction to Sociology and Anthropology
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0011004-1 Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
0011005-1 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0012002-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0012003-1 Information Technology and Searching Skills
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
3 (2-2-5)
0012004-1 Religions for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0012005-1 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0012006-1 Applied Social Psychology
 จิตวิทยาสังคมประยุกต์
3 (3-0-6)
0012007-1 Psychology for Modern Life
 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0012008-1 Humans and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
3 (2-2-5)
0012009-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0012010-1 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
0012011-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.2   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (2-2-5)
0022002-1 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0022003-1 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
3 (2-2-5)

 1.2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021001-1 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0021002-1 Rhetoric and Presentation Techniques
 วาทศิลป์และเทคนิคการนำเสนอ
3 (2-2-5)
0021003-1 Art of Receiving Messages
 ศิลปะการรับสาร
3 (3-0-6)
0021004-1 Art of Writing
 ศิลปะการเขียน
3 (3-0-6)
0022004-1 English for Workplace
 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
3 (3-0-6)
0022005-1 English for Standardized Tests
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน
3 (3-0-6)
0022006-1 English for Travelling
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง
3 (3-0-6)
0022007-1 English for Entertainment
 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง
3 (3-0-6)
0022008-1 Academic English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0022009-1 English Reading in Daily Life
 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0022010-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0023001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023002-1 Chinese for Careers
 ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023003-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023004-1 Japanese for Careers
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023005-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023006-1 Korean for Careers
 ภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023007-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023008-1 Russian for Careers
 ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023009-1 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023010-1 French for Careers
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023011-1 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023012-1 Khmer for Careers
 ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023013-1 Burmese for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023014-1 Burmese for Careers
 ภาษาพม่าเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023015-1 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023016-1 Vietnamese for Careers
 ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023017-1 Lao for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023018-1 Lao for Careers
 ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023019-1 Bahasa for Communication
 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023020-1 Bahasa for Careers
 ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.3.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-2 Information Technology in Digital Era
 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 1.3.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031002-2 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0032001-2 Science, Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0032002-2 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0032003-2 Scientific Problem Solving
 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
0032004-2 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)
0032005-2 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-2 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (2-2-5)

 1.4.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0041003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0041004-1 Community Ways
 วิถีชุมชน
3 (3-0-6)
0041005-1 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
0041006-1 Eastern Region Studies
 ภาคตะวันออกศึกษา
3 (3-0-6)
0041007-1 Contemporary World Affairs
 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0041008-1 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
3 (2-2-5)
0041009-1 Thai Literature and Film
 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์
3 (3-0-6)
0041010-1 Ways of Living in the Digital Era
 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 101
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0601100-1 Mathematics
 คณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
0601108-2 Calculus and Geometry
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
3 (3-0-6)
0601313-2 Discrete Mathematics
 คณิตศาสตร์ดิสครีต
3 (3-0-6)
0607101-1 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)
0610301-1 English for Computer Science
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 62
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0611201-2 Information Systems in Organization
 ระบบสารสนเทศในองค์กร
3 (3-0-6)
0611302-1 Preparation for Professional Experience
 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1 (0-3-2)
0611405-2 Seminar in Computer Science
 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
1 (0-2-1)
0612201-2 Database Systems
 ระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
0612215-1 Application Development for Mobile Devices
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
0612302-2 Object Oriented Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
0612303-2 Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-6)
0612304-2 Computer Graphics
 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 (2-2-5)
0612305-2 System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (2-2-5)
0613100-1 Foundation of Programming Language
 หลักการพื้นฐานของภาษาโปรแกรม
3 (2-2-5)
0613101-2 Computer Programming 1
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3 (2-2-5)
0613102-1 Computer Programming 2
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3 (2-2-5)
0613203-2 Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
0613204-2 Object Oriented Programming
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
0614102-2 Operating Systems
 ระบบปฏิบัติการ
3 (2-2-5)
0614203-2 Data Structures
 โครงสร้างข้อมูล
3 (2-2-5)
0614204-1 Theory of Computation
 ทฤษฎีการคำนวณ
3 (3-0-6)
0614305-2 Data Communication and Computer Network
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
0614306-2 Algorithms Design and Analysis
 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3 (2-2-5)
0614411-2 Computer Security
 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
0615102-2 Computer Organization and Architecture
 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
0615404-1 Human and Computer Interaction
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 24
 2.3.1   เลือกฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0611403-2 Computer Career Training
 การฝึกงานด้านวิชาชีพคอมพิวเตอร์
3 (0-40-0)
0613408-2 Computer Project
 โครงงานคอมพิวเตอร์
3 (0-6-3)

 2.3.2   เลือกสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0611404-1 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)

 2.3.3   เลือกศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0612214-1 Embeded Systems
 ระบบฝังตัว
3 (2-2-5)
0612306-1 Advanced Database
 ฐานข้อมูลขั้นสูง
3 (3-0-6)
0612307-1 Selected Topics in Technology for Application
 หัวข้อเลือกสรรด้านเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
3 (3-0-6)
0612308-1 Study and Practice in Technology for Application
 การศึกษาและปฏิบัติการเฉพาะเรื่องด้านเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
3 (2-2-5)
0612407-1 Data Mining
 การทำเหมืองข้อมูล
3 (2-2-5)
0612408-1 Distributed Database Systems
 ระบบฐานข้อมูลเชิงกระจาย
3 (3-0-6)
0612409-1 Data Warehouses
 คลังข้อมูล
3 (3-0-6)
0612411-2 Expert Systems
 ระบบผู้เชี่ยวชาญ
3 (3-0-6)
0612412-1 Computer Animation
 ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
0612413-1 Image Processing
 การประมวลผลภาพ
3 (2-2-5)
0613205-2 Web Programming
 การโปรแกรมเว็บ
3 (2-2-5)
0613308-1 Web Design
 การออกแบบเว็บ
3 (2-2-5)
0613312-1 Project Management
 การบริหารโครงการ
3 (2-2-5)
0613313-1 Selected Topics in Technology and Software Method
 หัวข้อเลือกสรรด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
0613314-1 Study and Practice in Technology and Software Method
 การศึกษาและปฏิบัติการเฉพาะเรื่องด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
0613410-1 Computer Game Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
0614101-1 Introduction to Computer Science
 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0614307-2 Compiler Construction
 การสร้างตัวแปลภาษา
3 (2-2-5)
0614408-2 Internetworking Technology
 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่าย
3 (2-2-5)
0614410-2 Network Management and Design
 การบริหารและออกแบบเครือข่าย
3 (2-2-5)
0615405-2 Artificial Neural Network
 โครงข่ายประสาทเทียม
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 10:17:32