สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.1.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1.2.1   วิชาสัมคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011001-1 Society and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0011002-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0011003-1 Introduction to Sociology and Anthropology
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0011004-1 Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
0011005-1 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)

 1.1.2.2   วิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0012003-1 Information Technology and Searching Skills
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
3 (2-2-5)
0012004-1 Religions for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0012005-1 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0012006-1 Applied Social Psychology
 จิตวิทยาสังคมประยุกต์
3 (3-0-6)
0012007-1 Psychology for Modern Life
 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0012008-1 Humans and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
3 (2-2-5)
0012009-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0012010-1 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
0012011-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (2-2-5)
0022002-1 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0022003-1 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
3 (2-2-5)

 1.2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.2.2.1   วิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021001-1 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0021002-1 Rhetoric and Presentation Techniques
 วาทศิลป์และเทคนิคการนำเสนอ
3 (2-2-5)
0021003-1 Art of Receiving Messages
 ศิลปะการรับสาร
3 (3-0-6)
0021004-1 Art of Writing
 ศิลปะการเขียน
3 (3-0-6)

 1.2.2.2   วิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022004-1 English for Workplace
 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
3 (3-0-6)
0022005-1 English for Standardized Tests
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน
3 (3-0-6)
0022006-1 English for Travelling
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง
3 (3-0-6)
0022007-1 English for Entertainment
 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง
3 (3-0-6)
0022008-1 Academic English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0022009-1 English Reading in Daily Life
 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0022010-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.2.2.3   วิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0023001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023002-1 Chinese for Careers
 ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023003-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023004-1 Japanese for Careers
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023005-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023006-1 Korean for Careers
 ภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023007-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023008-1 Russian for Careers
 ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023009-1 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023010-1 French for Careers
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023011-1 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023012-1 Khmer for Careers
 ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023013-1 Burmese for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023014-1 Burmese for Careers
 ภาษาพม่าเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023015-1 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023016-1 Vietnamese for Careers
 ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023017-1 Lao for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023018-1 Lao for Careers
 ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023019-1 Bahasa for Communication
 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023020-1 Bahasa for Careers
 ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.3.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-2 Information Technology in Digital Era
 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 1.3.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.3.2.1   วิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031002-2 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.3.2.2   วิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-2 Science, Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0032002-2 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0032003-2 Scientific Problem Solving
 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
0032004-2 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)
0032005-2 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-2 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (2-2-5)

 1.4.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0041003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0041004-1 Community Ways
 วิถีชุมชน
3 (3-0-6)
0041005-1 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
0041006-1 Eastern Region Studies
 ภาคตะวันออกศึกษา
3 (3-0-6)
0041007-1 Contemporary World Affairs
 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0041008-1 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
3 (2-2-5)
0041009-1 Thai Literature and Film
 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 102
 2.1   กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0601103-3 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
0602103-2 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
3 (3-0-6)
0602104-1 Principles of Chemistry Laboratory
 ปฎิบัติการหลักเคมี
1 (0-3-1)
0602121-2 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
0602122-3 Organic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1 (0-3-1)
0602241-1 Biochemistry
 ชีวเคมี
3 (3-0-6)
0602242-1 Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-3-1)
0602280-2 General Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0603100-1 Biology
 ชีววิทยา
3 (3-0-6)
0603101-1 Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยา
1 (0-3-1)
0603230-2 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (3-0-6)
0603231-2 Microbiology Laboratory
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1 (0-3-1)
0604105-1 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
0604106-1 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-1)
0607101-1 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)
0627301-2 Experimental Design and Computer Program
 การวางแผนการทดลองและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
3 (2-3-5)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 57
 2.2.1   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 49
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0620201-2 Nutrition
 โภชนศาสตร์
3 (3-0-6)
0621101-2 Introduction to Food Science and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0621102-2 Basic Skills in Food Science and Technology
 ทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1 (0-3-1)
0622201-2 Food Processing 1
 การแปรรูปอาหาร 1
3 (2-3-5)
0622202-2 Food Processing 2
 การแปรรูปอาหาร 2
3 (2-3-5)
0623304-1 Food Chemistry and Food Analysis 1
 เคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร 1
3 (2-3-5)
0623305-1 Food Chemistry and Food Analysis 2
 เคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร 2
3 (2-3-5)
0624201-2 Food Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
4 (3-3-7)
0625301-2 Food Engineering 1
 วิศวกรรมอาหาร 1
3 (2-3-5)
0625302-2 Food Engineering 2
 วิศวกรรมอาหาร 2
3 (2-3-5)
0626201-1 Food Industrial Plant Sanitation
 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
2 (2-0-4)
0626202-1 Food Quality Control
 การควบคุมคุณภาพอาหาร
3 (2-3-5)
0626304-2 Sensory Evaluation of Food
 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร
3 (2-3-5)
0626306-1 Food Safety and Food Law
 ความปลอดภัยอาหารและกฎหมายอาหาร
3 (3-0-6)
0627302-1 Food Product Development
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (2-3-5)
0629306-1 Logistics in Food Industry
 โลจิสติกส์กับอุตสาหกรรมอาหาร
2 (2-0-4)
0629307-1 Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการ
2 (2-0-4)
0629401-1 Food Innovation
 นวัตกรรมอาหาร
3 (3-2-5)

 2.2.2   กลุ่มฝึกงานและประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 8
 2.2.2.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0627401-1 Seminar
 สัมมนา
1 (1-0-2)
0628301-1 Preparation for Cooperative Education and Industrial Practice in Food Science and Technology
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์ ภาคสนามทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1 (0-2-1)

 2.2.2.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 2.2.2.2.1   กลุ่มสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0628401-1 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)

 2.2.2.2.2   กลุ่มฝึกประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0627303-1 Special Problem 1
 ปัญหาพิเศษ 1
1 (1-0-2)
0627403-1 Special Problem 2
 ปัญหาพิเศษ 2
2 (0-6-2)
0628402-2 Food Science and Technology Training
 ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
3 (0-40-0)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0622301-2 Fruit and Vegetable Technology
 เทคโนโลยีผักและผลไม้
3 (2-3-5)
0622302-2 Bakery Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
3 (2-3-5)
0622303-2 Meat Product Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
3 (2-3-5)
0622304-2 Dairy Product Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
3 (2-3-5)
0622306-2 Fishery Product Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
3 (2-3-5)
0622307-2 Cereal Technology
 เทคโนโลยีธัญพืช
3 (2-3-5)
0622308-2 Fat and Oil Technology
 เทคโนโลยีไขมันและน้ำมัน
3 (2-3-5)
0622309-2 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
3 (2-3-5)
0622310-2 Confectionery Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
3 (2-3-5)
0622311-2 Food Fermentation Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมัก
3 (2-3-5)
0622313-2 Food Packaging
 บรรจุภัณฑ์อาหาร
3 (2-3-5)
0623306-1 Food Additives
 วัตถุเจือปนอาหาร
2 (2-0-4)
0629305-1 Food Industrial Plant Management
 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
2 (2-0-4)
0629308-1 Dietary Supplements and Functional Foods
 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและอาหารฟังก์ชัน
2 (2-0-4)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 10:49:45