สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 สาขาวิชา : การบริหารธุรกิจเกษตร
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2560

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.1.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011001-1 Society and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0011002-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0011003-1 Introduction to Sociology and Anthropology
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0011004-1 Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
0011005-1 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0012002-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0012003-1 Information Technology and Searching Skills
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
3 (2-2-5)
0012004-1 Religions for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0012005-1 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0012006-1 Applied Social Psychology
 จิตวิทยาสังคมประยุกต์
3 (3-0-6)
0012007-1 Psychology for Modern Life
 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0012008-1 Humans and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
3 (2-2-5)
0012009-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0012010-1 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
0012011-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.2   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (2-2-5)
0022002-1 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0022003-1 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
3 (2-2-5)

 1.2.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021001-1 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0021002-1 Rhetoric and Presentation Techniques
 วาทศิลป์และเทคนิคการนำเสนอ
3 (2-2-5)
0021003-1 Art of Receiving Messages
 ศิลปะการรับสาร
3 (3-0-6)
0021004-1 Art of Writing
 ศิลปะการเขียน
3 (3-0-6)
0022004-1 English for Workplace
 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
3 (3-0-6)
0022005-1 English for Standardized Tests
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน
3 (3-0-6)
0022006-1 English for Travelling
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง
3 (3-0-6)
0022007-1 English for Entertainment
 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง
3 (3-0-6)
0022008-1 Academic English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0022009-1 English Reading in Daily Life
 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0022010-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0023001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023002-1 Chinese for Careers
 ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023003-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023004-1 Japanese for Careers
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023005-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023006-1 Korean for Careers
 ภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023007-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023008-1 Russian for Careers
 ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023009-1 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023010-1 French for Careers
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023011-1 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023012-1 Khmer for Careers
 ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023013-1 Burmese for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023014-1 Burmese for Careers
 ภาษาพม่าเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023015-1 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023016-1 Vietnamese for Careers
 ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023017-1 Lao for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023018-1 Lao for Careers
 ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023019-1 Bahasa for Communication
 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023020-1 Bahasa for Careers
 ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.3.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-2 Information Technology in Digital Era
 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 1.3.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.3.2.1   กลุ่มคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031002-2 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.3.2.2   กลุ่มวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-2 Science, Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0032002-2 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0032003-2 Scientific Problem Solving
 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
0032004-2 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)
0032005-2 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-2 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (2-2-5)

 1.4.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0041003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0041004-1 Community Ways
 วิถีชุมชน
3 (3-0-6)
0041005-1 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
0041006-1 Eastern Region Studies
 ภาคตะวันออกศึกษา
3 (3-0-6)
0041007-1 Contemporary World Affairs
 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0041008-1 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
3 (2-2-5)
0041009-1 Thai Literature and Film
 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์
3 (3-0-6)
0041010-1 Ways of Living in the Digital Era
 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 2   กลุ่มวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 101
 2.1   กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0509102-1 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
0509103-1 Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
0509104-1 Business Ethics
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0509106-1 Business Statistics
 สถิติทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
0509107-1 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0509108-1 Microeconomics 1
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3 (3-0-6)
0509201-1 Principles of Accounting
 การบัญชีชั้นต้น
3 (2-2-5)
0509202-1 Business Finances
 การเงินธุรกิจ
3 (2-2-5)
0509203-1 Business Information System
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
0509204-1 Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
0509205-1 Calculus for Business
 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
0509206-1 Macroeconomics 1
 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3 (3-0-6)
0509301-1 Taxation
 การภาษีอากร
3 (2-2-5)
0509302-1 English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
0509303-1 Managerial Accounting
 การบัญชีบริหาร
3 (2-2-5)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 41
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0504101-2 Principles of Agriculture
 หลักการเกษตร
3 (2-2-5)
0504171-2 Principle of Agribusiness
 หลักธุรกิจเกษตร
3 (3-0-6)
0504243-2 Agricultural Economics
 เศรษฐศาสตร์การเกษตร
3 (3-0-6)
0504302-2 English for Agricultural Business
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจเกษตร
3 (3-0-6)
0504311-1 Preparation for Cooperative Education and Job Training
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
1 (0-2-1)
0504372-2 Contemporary Agriculture Marketing
 การตลาดเกษตรสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0504373-1 International Agribusiness
 ธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0504374-1 Small Agribusiness Management
 การบริหารธุรกิจเกษตรขนาดย่อม
3 (3-0-6)
0504375-1 Project Management in Agribusiness
 การบริหารโครงการทางธุรกิจเกษตร
3 (3-0-6)
0504376-1 Quantitative Analysis in Agribusiness
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจเกษตร
3 (3-0-6)
0504377-2 Research Methodology in Agribusiness
 ระเบียบวิธีการวิจัยทางธุรกิจเกษตร
3 (2-2-5)
0504412-2 Seminar in Agribusiness
 สัมมนาทางธุรกิจเกษตร
1 (1-0-2)
0504413-2 Special Problems in Agribusiness
 ปัญหาพิเศษทางธุรกิจเกษตร
3 (1-4-4)
0504478-2 Strategic Management in Agribusiness
 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร
3 (2-2-5)
0504479-2 Finance Management and Investment in Agribusiness
 การบริหารการเงินและการลงทุนทางธุรกิจเกษตร
3 (2-2-5)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.3.1   แผนการศึกษาฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2.3.1.1   รายวิชาปฏิบัติหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0504414-1 Job Training
 การฝึกงาน
3 (0-40-0)

 2.3.1.2   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0504444-2 Principles of Economic Development
 หลักการพัฒนาเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0504445-2 Economics of Agricultural Processing Industries
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร
3 (3-0-6)
0504446-2 Business Farming Management
 การจัดการธุรกิจฟาร์ม
3 (3-0-6)
0504447-2 Agricultural Cooperatives
 สหกรณ์การเกษตร
3 (3-0-6)
0504480-1 Community Agribusiness Management
 การจัดการธุรกิจการเกษตรชุมชน
3 (3-0-6)
0504481-2 Agribusiness Policy
 นโยบายธุรกิจเกษตร
3 (3-0-6)
0504482-2 Agribusiness Negotiation
 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจเกษตร
3 (3-0-6)
0504483-2 Human Resource Management in Agribusiness
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางธุรกิจเกษตร
3 (3-0-6)
0504484-2 Operations Management Techniques for Agribusiness
 เทคนิคการจัดการการปฏิบัติการสำหรับธุรกิจการเกษตร
3 (3-0-6)
0504485-2 Agribusiness Circumstances
 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตร
3 (3-0-6)
0504486-2 Agribusiness Management
 การจัดการธุรกิจเกษตร
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:19/9/2562 23:51:26