สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 สาขาวิชา : การจัดการ
 ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.1.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1.2.1   รายวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011001-1 Society and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0011002-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0011003-1 Introduction to Sociology and Anthropology
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0011004-1 Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
0011005-1 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)

 1.1.2.2   รายวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0012003-1 Information Technology and Searching Skills
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
3 (2-2-5)
0012004-1 Religions for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0012005-1 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0012006-1 Applied Social Psychology
 จิตวิทยาสังคมประยุกต์
3 (3-0-6)
0012007-1 Psychology for Modern Life
 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0012008-1 Humans and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
3 (2-2-5)
0012009-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0012010-1 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
0012011-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.2   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (2-2-5)
0022002-1 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0022003-1 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
3 (2-2-5)

 1.2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.2.2.1   รายวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021001-1 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0021002-1 Rhetoric and Presentation Techniques
 วาทศิลป์และเทคนิคการนำเสนอ
3 (2-2-5)
0021003-1 Art of Receiving Messages
 ศิลปะการรับสาร
3 (3-0-6)
0021004-1 Art of Writing
 ศิลปะการเขียน
3 (3-0-6)

 1.2.2.2   รายวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022004-1 English for Workplace
 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
3 (3-0-6)
0022005-1 English for Standardized Tests
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน
3 (3-0-6)
0022006-1 English for Travelling
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง
3 (3-0-6)
0022007-1 English for Entertainment
 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง
3 (3-0-6)
0022008-1 Academic English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0022009-1 English Reading in Daily Life
 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0022010-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.2.2.3   รายวิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0023001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023002-1 Chinese for Careers
 ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023003-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023004-1 Japanese for Careers
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023005-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023006-1 Korean for Careers
 ภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023007-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023008-1 Russian for Careers
 ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023009-1 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023010-1 French for Careers
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023011-1 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023012-1 Khmer for Careers
 ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023013-1 Burmese for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023014-1 Burmese for Careers
 ภาษาพม่าเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023015-1 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023016-1 Vietnamese for Careers
 ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023017-1 Lao for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023018-1 Lao for Careers
 ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023019-1 Bahasa for Communication
 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023020-1 Bahasa for Careers
 ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.3.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-2 Information Technology in Digital Era
 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 1.3.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.3.2.1   รายวิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031002-2 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.3.2.2   รายวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-2 Science, Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0032002-2 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0032003-2 Scientific Problem Solving
 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
0032004-2 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)
0032005-2 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-2 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (2-2-5)

 1.4.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0041003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0041004-1 Community Ways
 วิถีชุมชน
3 (3-0-6)
0041005-1 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
0041006-1 Eastern Region Studies
 ภาคตะวันออกศึกษา
3 (3-0-6)
0041007-1 Contemporary World Affairs
 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0041008-1 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
3 (2-2-5)
0041009-1 Thai Literature and Film
 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์
3 (3-0-6)
0041010-1 Ways of Living in the Digital Era
 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 94
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505101-2 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0506101-1 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
0506102-1 Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
0506103-1 Business Ethics
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0506104-1 Introduction to International Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0506105-1 Business Statistics
 สถิติทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0506106-1 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0506107-1 Principles of Accounting
 การบัญชีชั้นต้น
3 (2-2-5)
0506108-1 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
0506109-1 Business Information Systems
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0506201-1 Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
0506310-1 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
0506311-1 English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0506206-1 Organizational Behavior
 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
0506207-1 International Business Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0506208-1 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0506209-1 Integrated Organizational Communication
 การบูรณาการการสื่อสารภายในองค์การ
3 (2-2-5)
0506313-1 Production Management
 การบริหารการผลิต
3 (3-0-6)
0506314-1 Business Research
 การวิจัยธุรกิจ
3 (2-2-5)
0506315-1 Leadership
 ภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)
0506316-1 Business Entrepreneur
 การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
0506426-1 Quality Management and Productivity
 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
3 (3-0-6)
0506427-1 Seminar in Management
 การสัมมนาการจัดการ
3 (2-2-5)
0506429-1 Project Management
 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
0506431-1 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (2-2-5)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 19
 2.3.1   กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 7
 2.3.1.1   กลุ่มฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0506324-1 Preparation for Job Training
 การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน
1 (0-2-1)
0506325-1 Job Training
 การฝึกงาน
3 (0-40-0)
0506428-1 Special Problems
 ปัญหาพิเศษ
3 (1-4-4)

 2.3.1.2   สหกิจ/เรียนรู้อิสระ/การศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0506326-1 Preparation for Professional Experience
 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
0506497-1 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)

 2.3.1.3   กลุ่มเรียนรู้อิสระหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0506326-1 Preparation for Professional Experience
 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
0506498-1 Independent Study
 การเรียนรู้อิสระ
6 (0-40-0)

 2.3.1.4   กลุ่มการศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0506326-1 Preparation for Professional Experience
 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
0506499-1 Overseas Study, Training or Internship
 การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ
6 (0-40-0)

 2.3.2   กลุ่มวิชาเลือกทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0506312-1 Learning Organization and Knowledge Management
 องค์การการเรียนรู้และการจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0506317-1 Industrial and Labor Legislation
 กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
3 (3-0-6)
0506318-1 Modern Management
 การจัดการสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0506319-1 Change Management
 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
0506320-1 Factory Warehousing Systems
 ระบบการคลังสินค้าโรงงาน
3 (3-0-6)
0506321-1 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
0506322-1 Working Safety Management
 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
3 (3-0-6)
0506323-1 Organization Development
 การพัฒนาองค์การ
3 (3-0-6)
0506430-1 Technology and Innovation Management
 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
0506432-1 Industrial Operations
 การปฏิบัติการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0506433-1 Risk Management
 การบริหารความเสี่ยง
3 (3-0-6)
0506434-1 Conflict Management and Negotiation
 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
3 (3-0-6)
0506435-1 Accounting for Management
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
0506436-1 Electronics Commerce
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
0506437-1 Human Resource Development
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:20/9/2562 0:54:10