สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
 ชื่อปริญญา : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.1.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.1.2.1   สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011001-1 Society and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0011002-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0011003-1 Introduction to Sociology and Anthropology
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0011004-1 Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
0011005-1 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)

 1.1.2.2   มนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0012003-1 Information Technology and Searching Skills
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
3 (2-2-5)
0012004-1 Religions for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0012005-1 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0012006-1 Applied Social Psychology
 จิตวิทยาสังคมประยุกต์
3 (3-0-6)
0012007-1 Psychology for Modern Life
 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0012008-1 Humans and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
3 (2-2-5)
0012009-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0012010-1 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
0012011-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.2   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (2-2-5)
0022002-1 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0022003-1 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
3 (2-2-5)

 1.2.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.2.2.1   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021001-1 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0021002-1 Rhetoric and Presentation Techniques
 วาทศิลป์และเทคนิคการนำเสนอ
3 (2-2-5)
0021003-1 Art of Receiving Messages
 ศิลปะการรับสาร
3 (3-0-6)
0021004-1 Art of Writing
 ศิลปะการเขียน
3 (3-0-6)

 1.2.2.2   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022004-1 English for Workplace
 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
3 (3-0-6)
0022005-1 English for Standardized Tests
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน
3 (3-0-6)
0022006-1 English for Travelling
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง
3 (3-0-6)
0022007-1 English for Entertainment
 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง
3 (3-0-6)
0022008-1 Academic English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0022009-1 English Reading in Daily Life
 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0022010-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.2.2.3   ภาษาต่างประเทศอื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0023001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023002-1 Chinese for Careers
 ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023003-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023004-1 Japanese for Careers
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023005-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023006-1 Korean for Careers
 ภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023007-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023008-1 Russian for Careers
 ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023009-1 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023010-1 French for Careers
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023011-1 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023012-1 Khmer for Careers
 ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023013-1 Burmese for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023014-1 Burmese for Careers
 ภาษาพม่าเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023015-1 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023016-1 Vietnamese for Careers
 ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023017-1 Lao for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023018-1 Lao for Careers
 ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023019-1 Bahasa for Communication
 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023020-1 Bahasa for Careers
 ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.3.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-2 Information Technology in Digital Era
 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 1.3.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.3.2.1   คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031002-2 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.3.2.2   วิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-2 Science, Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0032002-2 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0032003-2 Scientific Problem Solving
 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
0032004-2 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)
0032005-2 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-2 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (2-2-5)

 1.4.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0041003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0041004-1 Community Ways
 วิถีชุมชน
3 (3-0-6)
0041005-1 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
0041006-1 Eastern Region Studies
 ภาคตะวันออกศึกษา
3 (3-0-6)
0041007-1 Contemporary World Affairs
 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0041008-1 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
3 (2-2-5)
0041009-1 Thai Literature and Film
 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์
3 (3-0-6)
0041010-1 Ways of Living in the Digital Era
 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 94
 2.1   วิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505101-1 Microeconomics 1
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3 (3-0-6)
0505102-1 Macroeconomics 1
 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3 (3-0-6)
0505103-1 Mathematics for Economics 1
 คณิตศาสตร์สาหรับเศรษฐศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
0505104-1 Statistics for Economics 1
 สถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
0505105-1 Thai Economy
 เศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
0505201-1 Microeconomics 2
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
3 (3-0-6)
0505202-1 Macroeconomics 2
 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
3 (3-0-6)
0505203-1 Mathematics for Economics 2
 คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์ 2
3 (2-2-5)
0505204-1 Statistics for Economics 2
 สถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ 2
3 (2-2-5)
0505206-1 International Economics
 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0505301-1 Introduction to Econometrics
 เศรษฐมิติเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0505302-1 Project Analysis and Appraisal
 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
3 (2-2-5)
0505305-1 Research Methodology in Economics
 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
3 (2-2-5)
0505306-1 Economics Law
 กฎหมายเศรษฐกิจ
0 (0-0-0)
0506107-1 Principles of Accounting
 การบัญชีชั้นต้น
3 (2-2-5)

 2.2   วิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 37
 2.2.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505208-1 Economics of Natural Resources and Environment
 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0505209-1 Industrial Economics
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0505225-1 Economics of Money and Banking
 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
3 (3-0-6)
0505267-1 Introductory Transportation Economics
 เศรษฐศาสตร์ขนส่งเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0505303-1 Economics of Public Finance and Taxation
 เศรษฐศาสตร์การคลังและการภาษีอากร
3 (3-0-6)
0505307-1 Operations Research Methods in Economics
 การวิจัยดำเนินงานทางเศรษฐศาสตร์
3 (2-2-5)
0505310-1 English for Economics
 ภาษาอังกฤษสำหรับเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0505344-1 Human Resource Economics
 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0505403-1 Principles of Economic Development
 หลักการพัฒนาเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)

 2.2.2   กลุ่มฝึกงานและประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 2.2.2.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505308-1 Preparation for Cooperative Education and Training
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
1 (0-2-1)
0505402-1 Seminar in Economics
 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
3 (1-4-4)

 2.2.2.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 2.2.2.2.1   สหกิจหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505497-1 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)

 2.2.2.2.2   เรียนรู้อิสระหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505498-1 Independent Study
 การเรียนรู้อิสระ
6 (0-40-0)

 2.2.2.2.3   การศึกษาหรือฝึกงานหรืออบรมต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505499-1 Overseas Study, Training or Internship
 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ
6 (0-40-0)

 2.2.2.2.4   ฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505309-1 Training in Economics
 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์
3 (0-40-0)
0505404-1 Special Problems
 ปัญหาพิเศษ
3 (1-4-4)

 2.3   วิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 2.3.1   เศรษฐศาสตร์การเงินหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505321-1 Personal Financial Planning
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
3 (3-0-6)
0505421-1 Portfolio Investment and Analysis
 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
3 (3-0-6)
0505422-1 Financial Aspects of Economic Development
 การเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0505423-1 Monetary System of ASEAN Economic Community
 ระบบการเงินของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3 (3-0-6)
0506108-1 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.3.2   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505231-1 Marketing Economics
 เศรษฐศาสตร์การตลาด
3 (3-0-6)
0505331-1 Managerial Economics
 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3 (3-0-6)
0505432-1 Innovation and Creative Economy in ASEAN Economics Community
 นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3 (3-0-6)
0506316-1 Business Entrepreneur
 การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
0506426-2 Quality Management and Productivity
 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
3 (2-2-5)
0506431-2 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)

 2.3.3   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505441-1 Welfare Economics
 เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ
3 (3-0-6)
0505442-1 Labor Market Analysis of ASEAN Community
 การวิเคราะห์ตลาดแรงงานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
3 (3-0-6)
0505443-1 Labor Economics
 เศรษฐศาสตร์แรงงาน
3 (3-0-6)
0506208-1 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0506315-1 Leadership
 ภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)

 2.3.4   เศรษฐศาสตร์ทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505251-1 Monetary Theory and Policy
 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
0 (0-0-0)
0505351-1 Theory of Economic Growth and Development
 ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
3 (3-0-6)
0505451-1 Fiscal Theory and Policy
 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง
3 (3-0-6)
0505452-1 Game Theory
 ทฤษฎีเกม
3 (2-2-5)
0505453-1 Agricultural Economics
 เศรษฐศาสตร์การเกษตร
3 (3-0-6)
0505454-1 Economics of ASEAN Community
 เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
3 (3-0-6)

 2.3.5   เศรษฐศาสตร์ขนส่งหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505463-1 Logistic Economics in ASEAN Economic Community
 เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3 (3-0-6)
0508102-1 Transportation Management
 การจัดการขนส่งสินค้า
3 (3-0-6)
0508204-1 Multimodal Transportations
 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
3 (3-0-6)
0508206-1 Inventory Management
 การจัดการสินค้าคงคลัง
3 (3-0-6)
0508217-1 Logistics Cost Management
 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
3 (3-0-6)

 3   เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 10:12:56