สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติโ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 สาขาวิชา : เกษตรกลวิธาน
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2560

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.1.2   กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.1.2.1   วิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011001-1 Society and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0011002-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0011003-1 Introduction to Sociology and Anthropology
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0011004-1 Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
0011005-1 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)

 1.1.2.2   วิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0012003-1 Information Technology and Searching Skills
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
3 (2-2-5)
0012004-1 Religions for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0012005-1 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0012006-1 Applied Social Psychology
 จิตวิทยาสังคมประยุกต์
3 (3-0-6)
0012007-1 Psychology for Modern Life
 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0012008-3 Humans and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
0 (0-0-0)
0012009-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0012010-1 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
0012011-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.2   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 13
 1.2.1   กลุ่มภาษา บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (2-2-5)
0022002-1 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0022003-1 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
3 (2-2-5)

 1.2.2   กลุ่มภาษา เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.2.2.1   วิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021001-1 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0021002-1 Rhetoric and Presentation Techniques
 วาทศิลป์และเทคนิคการนำเสนอ
3 (2-2-5)
0021003-1 Art of Receiving Messages
 ศิลปะการรับสาร
3 (3-0-6)
0021004-1 Art of Writing
 ศิลปะการเขียน
3 (3-0-6)

 1.2.2.2   วิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022004-1 English for Workplace
 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
3 (3-0-6)
0022005-1 English for Standardized Tests
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน
3 (3-0-6)
0022006-1 English for Travelling
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง
3 (3-0-6)
0022007-1 English for Entertainment
 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง
3 (3-0-6)
0022008-1 Academic English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0022009-1 English Reading in Daily Life
 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0022010-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.2.2.3   วิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0023001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023002-1 Chinese for Careers
 ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023003-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023004-1 Japanese for Careers
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023005-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023006-1 Korean for Careers
 ภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023007-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023008-1 Russian for Careers
 ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023009-1 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023010-1 French for Careers
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023011-1 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023012-1 Khmer for Careers
 ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023013-1 Burmese for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023014-1 Burmese for Careers
 ภาษาพม่าเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023015-1 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023016-1 Vietnamese for Careers
 ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023017-1 Lao for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023018-1 Lao for Careers
 ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023019-1 Bahasa for Communication
 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023020-1 Bahasa for Careers
 ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.3.1   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-2 Information Technology in Digital Era
 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 1.3.2   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.3.2.1   วิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031002-2 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.3.2.2   วิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-2 Science, Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0032002-3 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0032003-2 Scientific Problem Solving
 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
0032004-2 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)
0032005-3 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มวิชาบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   วิชาบูรณาการ บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-2 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (2-2-5)

 1.4.2   วิชาบูรณาการ เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0041003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0041004-1 Community Ways
 วิถีชุมชน
3 (3-0-6)
0041005-1 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
0041006-1 Eastern Region Studies
 ภาคตะวันออกศึกษา
3 (3-0-6)
0041007-1 Contemporary World Affairs
 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0041008-2 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
3 (2-2-5)
0041009-1 Thai Literature and Film
 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์
3 (3-0-6)
0041010-1 Ways of Living in the Digital Era
 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 103
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 26
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0130101-2 Principle of Agriculture
 หลักการเกษตร
3 (3-0-6)
0130102-2 Principle of Agricultural Mechanization
 หลักเกษตรกลวิธาน
2 (2-0-4)
0130301-2 English for Agricultural Mechanization
 ภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรกลวิธาน
2 (2-0-4)
0133101-1 Principles of Soil and Water Conservation
 หลักการอนุรักษ์ดินและน้ำ
3 (2-3-5)
0601103-2 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
0602100-1 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0603102-2 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0604105-1 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
0604106-1 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-1)
0607101-1 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 58
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0130401-2 Agricultural Mechanization Seminar
 สัมมนาทางเกษตรกลวิธาน
1 (0-3-1)
0130402-2 Experimental Design for Agricultural Mechanization
 การวางแผนการทดลองทางเกษตรกลวิธาน
3 (3-0-6)
0130403-2 Special Problems in Agricultural Mechanization
 ปัญหาพิเศษทางเกษตรกลวิธาน
3 (1-6-4)
0131101-2 Agricultural Machinery Drawing
 การเขียนแบบเครื่องจักรกลทางการเกษตร
3 (1-6-4)
0131102-2 Welding Technology
 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
3 (1-6-4)
0131103-2 Machine Tool Technology
 เทคโนโลยีเครื่องมือกล
3 (1-6-4)
0131201-2 Mechanics and Strength of Materials
 กลศาสตร์และความแข็งแรงของวัสดุ
3 (2-3-5)
0131202-2 Agricultural Power and Equipment
 เครื่องต้นกำลังและเครื่องมือทางการเกษตร
3 (2-3-5)
0131203-1 Agricultural Surveying
 การสำรวจรังวัดทางการเกษตร
3 (2-3-5)
0131301-2 Testing of Agricultural Machinery
 การทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร
3 (2-3-5)
0131401-2 Farmstead Buildings and Planning Design
 การก่อสร้างและวางผังอาคารฟาร์ม
3 (2-3-5)
0132301-2 Post-Harvest Technology for Agricultural Product
 เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตร
3 (2-3-5)
0132401-2 Farm Management
 การจัดการฟาร์มเกษตร
3 (2-3-5)
0133201-1 Agricultural Irrigation
 ชลประทานเพื่อการเกษตร
3 (2-3-5)
0134101-1 Basic Electric and Electronics
 พื้นฐานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-3-5)
0134201-2 Electric Power and Control
 ไฟฟ้ากำลังและการควบคุม
3 (2-3-5)
0134202-1 Instrumentation and Control Systems for Agriculture
 เครื่องมือวัดและระบบควบคุมทางการเกษตร
3 (2-3-5)
0134301-2 Computer Programming in Agriculture
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการเกษตร
3 (2-3-5)
0134401-1 Smart Farm System
 ระบบฟาร์มอัจฉริยะ
3 (2-3-5)
0135201-1 Biomass and Environmental Technology
 เทคโนโลยีชีวมวลและสิ่งแวดล้อม
3 (2-3-5)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 19
 2.3.1   กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 7
 2.3.1.1   ฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0130302-2 Field Practices in Agricultural Mechanization 1
 ฝึกงานทางเกษตรกลวิธาน 1
3 (0-9-3)
0130303-2 Preparation for Field Practice in Agricutural Machanization
 เตรียมความพร้อมฝึกงานทางเกษตรกลวิธาน
1 (0-2-1)
0130304-2 Field Practices in Agricultural Mechanization 2
 ฝึกงานทางเกษตรกลวิธาน 2
3 (0-40-0)

 2.3.1.2   สหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0130305-1 Preparation Agricultural Mechanization Cooperative Education
 เตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาสำหรับเกษตรกลวิธาน
1 (0-2-1)
0130306-1 Agricultural Mechanization Cooperative Education
 สหกิจศึกษาทางเกษตรกลวิธาน
6 (0-40-0)

 2.3.2   กลุ่มวิชาเลือกสายอาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0131302-2 Selected Topics in Agricultural Mechanization
 เรื่องเฉพาะทางเกษตรกลวิธาน
3 (2-3-5)
0131303-2 Basic Farm Workshop
 พื้นฐานช่างเกษตร
3 (2-3-5)
0131304-2 Economic Crop Production Mechanization
 การใช้เครื่องจักรกลในการผลิตพืชเศรษฐกิจ
3 (2-3-5)
0131305-2 Golf Court Machinery
 เครื่องทุ่นแรงในสนามกอล์ฟ
3 (2-3-5)
0131306-2 Hydraulic and Pneumatic Systems
 ระบบไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์
3 (2-3-5)
0131307-1 Farm Tractor
 ฟาร์มแทรกเตอร์
3 (2-3-5)
0131308-1 Engine Diagnosis
 การวิเคราะห์เครื่องยนต์
3 (2-3-5)
0132302-2 Rice Mill Management
 การจัดการโรงสีข้าว
3 (2-3-5)
0132303-2 Drying for Agricultural Products
 การทำแห้งผลิตผลเกษตร
3 (2-3-5)
0132304-2 Rice Milling Technology
 เทคโนโลยีการสีข้าว
3 (2-3-5)
0132305-2 Refrigeration and Cold Storage
 เครื่องทำความเย็นและห้องเย็น
3 (2-3-5)
0132306-2 Handling and Transportation Technology for Agricultural Products
 เทคโนโลยีการขนถ่ายและขนส่งผลิตผลเกษตร
3 (2-3-5)
0132307-1 Packaging Technology
 เทคโนโลยีการบรรจุ
3 (2-3-5)
0132308-1 Automotive Operation and Maintenance
 การใช้และบำรุงรักษารถยนต์
3 (2-3-5)
0132309-1 Non-Destructive Technology for Examination of Agricutural Product Quality
 การตรวจสอบคุณภาพผลิตผลแบบไม่ทำลาย
3 (2-3-5)
0133301-2 On-farm Water Management
 การจัดการน้ำในแปลงเกษตร
3 (2-3-5)
0134302-1 Automatic Control Systems
 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3 (2-3-5)
0134303-1 PLC for Control Systems
 ระบบควบคุมด้วยพีแอลซี
3 (2-3-5)
0134304-1 Microcontroller Based System
 ระบบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
3 (2-3-5)
0134305-1 Agricultural Mechatronics
 เมคคาทรอนิกส์เกษตร
3 (2-3-5)
0135301-2 Appropriate Technology for Agriculture
 เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร
3 (2-3-5)
0135302-2 Environmental Studies
 วิทยาการสิ่งแวดล้อม
3 (2-3-5)
0135303-2 Agricultural Environmental Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร
3 (2-3-5)
0135304-2 Energy Management
 การจัดการพลังงาน
3 (2-3-5)
0135305-2 Energy Conservation
 การอนุรักษ์พลังงาน
3 (2-3-5)

 3   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 10:10:45