สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : สัตวแพทยศาสตร์โ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-1 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ (บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4.2   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-1 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010004-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0010005-1 Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0020002-1 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020007-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0031004-1 Listening and Reading for Life Quality Development
 การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
0031005-1 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 103
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0122201-2 Animal Nutrition
 โภชนศาสตร์สัตว์
3 (3-0-6)
0123203-1 Ruminant Production
 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
3 (2-3-5)
0123301-2 Poultry Production
 การผลิตสัตว์ปีก
3 (2-3-5)
0123304-2 Swine Production
 การผลิตสุกร
3 (2-3-5)
0602100-1 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0602120-1 General Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0602240-1 General Biochemistry
 ชีวเคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0603102-2 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0603240-1 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-3-5)
0604100-1 Introductory Physics
 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0607101-1 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)
1017215-1 English for Health Science
 ภาษาอังกฤษเพื่องานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (3-0-6)
1033202-2 Animal Microbiology
 จุลชีววิทยาของสัตว์
3 (2-3-5)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 50
 2.2.1   กลุ่มวิชาชีพบังคับ (บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0124301-2 Animal Improvement
 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3 (3-0-6)
0126401-2 Livestock Farm Management
 การจัดการฟาร์มปศุสัตว์
3 (2-3-5)
1031205-1 Animal Gross Anatomy and Physiology
 มหกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
3 (2-3-5)
1032312-1 Principle of Veterinary Nursing
 หลักการพยาบาลสัตว์
3 (2-3-5)
1032313-1 Basic Animal Physical Examination
 การตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้น
3 (2-3-5)
1032319-2 Ruminant Diseases and Sanitation
 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์เคี้ยวเอื้อง
3 (2-3-5)
1032320-2 Swine and Poultry Diseases and Sanitation
 โรคและการสุขาภิบาลสุกรและสัตว์ปีก
3 (2-3-5)
1033203-1 Immunology
 วิทยาภูมิคุ้มกัน
2 (1-3-3)
1033304-2 Basic Animal Parasitology
 ปรสิตวิทยาเบื้องต้นในสัตว์
3 (2-3-5)
1034304-2 Animal Pharmacology
 เภสัชวิทยาในสัตว์
3 (2-3-5)
1035411-2 Artificial Insemination
 การผสมเทียมสัตว์
3 (2-3-5)
1036313-2 Meat and Milk Hygiene
 สุขศาสตร์เนื้อและน้ำนม
3 (2-3-5)
1036316-1 Farm Biosecurity
 ความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์ม
2 (1-2-3)
1036405-1 Animal Welfare and Jurisprudence
 สวัสดิภาพสัตว์และกฎหมาย
2 (2-0-4)
1036417-1 Zoonoses
 โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
2 (2-0-4)
1037427-2 Seminar in Animal Health Science
 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
1 (0-2-1)

 2.2.2   วิชาฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 8
 2.2.2.1   วิชาฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ (บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1037229-2 Basic Skills in Animal Health Science
 ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
1 (0-2-1)

 2.2.2.2   วิชาฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ (เลือกฝึกงาน)หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1037330-2 Field Practices in Animal Health Science 1
 การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 1
2 (0-40-0)
1037338-1 Preparation for Field Practices
 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1 (0-2-1)
1037431-1 Field Practices in Animal Health Science 2
 การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 2
3 (0-40-0)
1037434-2 Selected Topics in Animal Health Science
 หัวข้อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
1 (0-2-1)

 2.2.2.3   วิชาฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ (เลือกสหกิจ)หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1037332-2 Preparation for Co-operative Education
 การเตรียมความพร้อมเพื่อสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
1037433-2 Co-operative Education in Animal Health Science
 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
6 (0-40-0)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0124302-1 Animal Showing and Judging
 การประกวดและการตัดสินสัตว์
3 (2-3-5)
0126303-2 Experimental Design and Analysis in Animal Science
 การวางแผนและวิเคราะห์การทดลองทางสัตวศาสตร์
3 (2-3-5)
0126402-1 Livestock Business
 ธุรกิจปศุสัตว์
3 (3-0-6)
1012226-2 Animal Behavior and Restraint
 พฤติกรรมสัตว์และการควบคุมบังคับสัตว์
2 (1-3-3)
1032233-1 Use and Care for Laboratory Animals
 การใช้และการดูแลสัตว์ทดลอง
2 (1-3-3)
1032314-1 Dog Grooming
 การตัดแต่งขนสุนัข
2 (0-4-2)
1032321-2  Dog and Cat Health Care
  การดูแลสุขภาพสุนัขและแมว
3 (2-3-5)
1032423-2 Prevention of Aquatic Animal Diseases
 การป้องกันโรคสัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
1032424-1 Nutritional Therapy for Companion Animals
 โภชนบำบัดสัตว์เลี้ยง
2 (2-0-4)
1032434-2 Wildlife and Exotic Animal Care
 การดูแลสัตว์ป่าและสัตว์พิเศษ
2 (1-3-3)
1032445-1 Companion Animal Rehabilitation
 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง
2 (1-3-3)
1033410-2 Animal Clinical Pathological Laboratory
 ปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกของสัตว์
2 (0-4-2)
1036406-2 Principle of Epidemiology
 หลักวิทยาการระบาด
2 (1-2-3)
1037436-1 Research in Animal Health Science
 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
3 (1-4-4)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 11:26:47