สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-1 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)

 1.5   กลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.5.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-1 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010003-1 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0010004-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0010005-1 Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.5.2   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)
2-1  
  -
0 (0-0-0)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 101
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0601105-4 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
2 (2-0-4)
0601106-2 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
2 (2-0-4)
0602103-2 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
3 (3-0-6)
0602104-1 Principles of Chemistry Laboratory
 ปฎิบัติการหลักเคมี
1 (0-3-1)
0602121-2 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
0602122-2 Organic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1 (0-3-1)
0602241-1 Biochemistry
 ชีวเคมี
3 (3-0-6)
0602242-1 Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-3-1)
0602260-1 Physical Chemistry
 เคมีเชิงฟิสิกส์
3 (3-0-6)
0602261-1 Physical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
1 (0-3-1)
0602281-1 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0602282-1 Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
2 (0-6-2)
0603100-1 Biology
 ชีววิทยา
3 (3-0-6)
0603101-1 Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยา
1 (0-3-1)
0603233-1 Basic Microbiology
 จุลชีววิทยาพื้นฐาน
4 (2-6-6)
0603240-1 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-3-5)
0604105-1 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
0604106-1 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-1)
0606113-1 Computer Package Application
 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
3 (2-2-5)
0607101-1 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 41
 2.2.1   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0605210-2 Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-3-5)
0605240-1 Unit Operation in Bioprocess Engineering
 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
3 (2-3-5)
0605260-2 Molecular Genetics
 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
3 (2-3-5)
0605311-1 Instrument and Measurement of Biotechnology
 เครื่องมือและการวัดทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-3-5)
0605315-1 Biotechnology Enterprise
 การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (3-0-6)
0605316-1 Principle of Quality Control and Assurance
 หลักการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ
3 (2-3-5)
0605319-1 English for Sciences and Biotechnology
 ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (3-0-6)
0605331-2 Fermentation Technology
 เทคโนโลยีการหมัก
3 (2-3-5)
0605341-2 Bioprocess Engineering
 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
3 (2-3-5)
0605353-2 Waste Treatment and Utilization
 การบำบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
3 (2-3-5)
0607306-2 Principles of Experimental Design
 หลักการวางแผนการทดลอง
3 (3-0-6)

 2.2.2   กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษา)หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0605300-1 Preparation for Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-3-1)
0605401-2 Cooperative Education in Biotechnology
 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
6 (0-40-0)
0605403-2 Seminar in Biotechnology
 สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ
1 (0-3-1)

 2.2.3   กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์ (ฝึกงาน)หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0605300-1 Preparation for Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-3-1)
0605402-2 Field Practice in Biotechnology
 ฝึกงานเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (0-40-0)
0605403-2 Seminar in Biotechnology
 สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ
1 (0-3-1)
0605404-1 Special Problems in Biotechnology
 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (0-9-3)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0605313-2 Product Recovery Technology
 เทคโนโลยีการแยกผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
0605324-2 Algal Culture Technology
 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่าย
3 (2-3-5)
0605330-2 Enzyme Technology
 เทคโนโลยีเอนไซม์
3 (2-3-5)
0605332-2 Food Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3 (2-3-5)
0605333-1 Yeasts and Yeast Technology
 ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์
3 (2-3-5)
0605335-2 Functional Fermented Foods
 อาหารหมักเพื่อสุขภาพ
3 (2-3-5)
0605336-1 Alcoholic Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3 (2-3-5)
0605337-2 Fuel Alcohol Production Technology
 เทคโนโลยีการหมักแอลกอฮอล์เชื้อเพลิง
3 (2-3-5)
0605339-1 Analysis in Industrial Biotechnology
 การวิเคราะห์ทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-3-5)
0605340-1 Bioreactor Technology
 เทคโนโลยีถังหมักชีวภาพ
3 (2-3-5)
0605350-2 Environmental Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0605351-2 Environmental Microbiology
 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (2-3-5)
0605363-1 Microbial Strains Manipulation
 การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์
3 (2-3-5)
0605427-2 Bioactive Compound
 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
3 (2-3-5)
0605430-1 Bioenergy
 พลังงานชีวภาพ
3 (3-0-6)
0605444-1 Process Design for Biotechnology
 การออกแบบกระบวนการในเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-3-5)
0605451-1 Biodegradation and Bioremediation
 การย่อยสลายและการบาบัดสารมลพิษทางชีวภาพ
3 (3-0-6)

 3.   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.99.123:19/7/2562 2:32:51