สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 สาขาวิชา : อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2559

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-1 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-1 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010003-1 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0010004-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0010005-1 Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0020002-1 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-1 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-1 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0033001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 101
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0600361-1 Preparation for Globalization in Science and Technology
 การเตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล
3 (3-0-6)
0602100-1 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0602120-1 General Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0603102-2 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0603232-1 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0604100-1 Introductory Physics
 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0607101-1 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)
0631201-1 Principle of Nutrition
 หลักโภชนศาสตร์
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 68
 2.2.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 62
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0631101-1 Science of Food Preparation and Cooking
 วิทยาศาสตร์การเตรียมและประกอบอาหาร
3 (2-3-5)
0631202-1 Food Chemistry and Analysis
 เคมีอาหารและการวิเคราะห์
3 (2-3-5)
0631203-1 Principles of Food Processing
 หลักการแปรรูปอาหาร
3 (2-3-5)
0631301-1 Food Manufacturing
 การผลิตอาหารอุตสาหกรรม
3 (2-3-5)
0631302-1 Food Product Design and Development
 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (2-3-5)
0632201-1 Thai Cuisine
 อาหารไทย
3 (2-3-5)
0632202-1 Western Cuisine
 อาหารตะวันตก
3 (2-3-5)
0632301-1 Contemporary Thai Cuisine
 อาหารไทยร่วมสมัย
3 (2-3-5)
0632302-1 Art of Food Garnishes and Decoration
 ศิลปะการออกแบบและตกแต่งอาหาร
3 (2-3-5)
0633201-1 Entrepreneurships
 การเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
0633301-1 Principles of Food Catering
 หลักการจัดและบริการอาหาร
3 (2-3-5)
0633302-1 English for Food Industry and Service
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
3 (3-0-6)
0633303-1 Standard Kitchen Management
 การจัดการครัวมาตรฐาน
3 (3-0-6)
0633304-1 Quantity Cookery and Culinary Management
 การจัดการและการประกอบอาหารจำนวนมาก
3 (2-3-5)
0633305-1 Management in Food Catering
 การจัดการธุรกิจบริการอาหาร
3 (3-0-6)
0634201-1 Food Microbiology
 จุลชีววิทยาอาหาร
3 (3-0-6)
0634202-1 Food Sanitation and Laws
 สุขาภิบาลและกฎหมายอาหาร
3 (3-0-6)
0634301-1 Food Quality Control
 การควบคุมคุณภาพอาหาร
3 (2-3-5)
0634302-1 Food Safety Management
 การจัดการความปลอดภัยของอาหาร
3 (3-0-6)
0635201-1 Practical Training in Food Industry and Service 1
 ฝึกทักษะอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 1
1 (0-5-0)
0635202-1 Practical Training in Food Industry and Service 2
 ฝึกทักษะอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 2
2 (0-10-0)
0635301-1 Preparation for Co-operative Education and Practice in Food Industry and Service
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางงานอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
1 (0-2-1)
0635401-1 Seminar
 สัมมนา
1 (1-0-2)

 2.2.2   สหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0635402-1 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)

 2.2.3   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0635403-1 Special Problems
 ปัญหาพิเศษ
3 (0-9-3)
0635404-1 Food Industry and Service Training
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3 (0-15-0)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0631401-1 Health Food Products
 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (2-3-5)
0631402-1 Bakery Products
 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
3 (2-3-5)
0631403-1 Beverages and Ice Cream
 เครื่องดื่มและไอศกรีม
3 (2-3-5)
0632401-1 Thai Dessert
 ขนมไทย
3 (2-3-5)
0632402-1 Refreshment
 อาหารว่าง
3 (2-3-5)
0632403-1 Community Food for Commercial Purpose
 อาหารชุมชนเพื่อการค้า
3 (2-3-5)
0632404-1 Restaurant Cuisine and Banquet
 อาหารภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
3 (2-3-5)
0633401-1 Accounting Principle for Food Business
 หลักการบัญชีเพื่อธุรกิจอาหาร
3 (3-0-6)
0633402-1 Franchise Management
 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3 (3-0-6)

 3   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 10:09:27