สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2559

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-1 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ (บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4.2   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.5   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.5.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-1 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010003-1 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0010004-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0010005-1 Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.5.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002-1 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-1 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-1 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.5.3   กลุ่มวิชาภาษา (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.5.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 103
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0507103-1 English Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0507104-1 English Structure
 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0507111-1 Listening and Speaking for International Communication
 การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารสากล
3 (3-0-6)
0507205-1 Introduction to Linguistics
 ความรู้เบื้องต้นทางภาษาศาสตร์
3 (3-0-6)
0507206-1 Backgrounds of English Language and Its Culture
 ภูมิหลังทางภาษาและวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0507221-1 English Reading Comprehension
 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
3 (3-0-6)
0507222-1 Critical and Analytical in English Reading
 การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
3 (3-0-6)
0507231-1 English Sentences and Paragraph Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษระดับประโยคและย่อหน้า
3 (3-0-6)
0507241-1 Introduction to English Translation
 การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0507332-1 English Essay Writing
 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0507434-1 Independent Studies
 การศึกษาอิสระ
3 (1-4-5)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0507207-1 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
0507212-1 Intercultural Communication
 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0507251-1 English for Information Technology Communication
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0507333-1 Writing for Academic Reports
 การเขียนเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
3 (3-0-6)
0507342-1 Translation for Professional Purposes
 การแปลเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0507352-1 English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจ
3 (2-2-5)
0507353-1 English for Hotel Business
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการโรงแรม
3 (2-2-5)
0507354-1 English for Tour Guides
 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
0507355-1 English for Airline Business
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจสายการบิน
3 (2-2-5)
0507361-1 Introduction to Research Methodology in English
 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0507362-1 Seminar in English for International Communication
 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
3 (1-4-4)
0507413-1 Public Speaking
 การพูดในที่สาธารณะ
3 (2-2-5)
0507456-1 English Language Teaching
 การสอนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
0507457-1 English for Advertising and Public Relations
 ภาษาอังกฤษสำหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3 (2-2-5)
0507458-1 English for Food and Beverage Services
 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)

 2.3   กลุ่มวิชาเสริมทักษะวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
 2.3.1   กลุ่มวิชาเสริมทักษะวิชาชีพ (กลุ่มสหกิจ)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0507371-1 Preparation for Co-operative Education and Job Training
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
1 (0-2-1)
0507472-1 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)

 2.3.2   กลุ่มวิชาเสริมทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0507371-1 Preparation for Co-operative Education and Job Training
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
1 (0-2-1)
0507435-1 Special Project in English for International Communication
 โครงงานพิเศษทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
3 (1-4-4)
0507473-1 Job Training
 การฝึกงาน
3 (0-40-0)

 2.4   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 2.4.1   วิชาภาษาจีนหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2.4.1.1   วิชาภาษาจีน (วิชาโทบังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0509101-1 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
0509102-2 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)

 2.4.1.2   วิชาภาษาจีน (วิชาโทเลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0509203-2 Chinese 3
 ภาษาจีน 3
3 (3-0-6)
0509204-2 Chinese 4
 ภาษาจีน 4
3 (3-0-6)
0509311-1 Listening and Speaking in Chinese 1
 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
0509312-1 Listening and Speaking in Chinese 2
 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
0509321-1 Chinese Reading Skill
 ทักษะการอ่านภาษาจีน
3 (3-0-6)
0509331-1 Chinese Writing
 การเขียนภาษาจีน
3 (3-0-6)
0509405-1 Chinese Culture
 วัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
0509451-1 Chinese for Hotel Business
 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจการโรงแรม
3 (2-2-5)
0509452-1 Chinese for Tour Guides
 ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)

 2.4.2   วิชาภาษาญี่ปุ่นหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2.4.2.1   วิชาภาษาญี่ปุ่น (วิชาโทบังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0510101-1 Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
0510102-1 Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)

 2.4.2.2   วิชาภาษาญี่ปุ่น (วิชาโทเลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0510203-1 Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่น 3
3 (3-0-6)
0510204-1 Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่น 4
3 (3-0-6)
0510311-1  Listening and Speaking in Japanese 1
 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
0510312-1 Listening and Speaking in Japanese 2
 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
0510321-1 Japanese Reading Skill
 ทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0510331-1 Japanese Writing
 การเขียนภาษาญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0510405-1 Japanese Culture
 วัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0510451-1 Japanese for Hotel Business
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจการโรงแรม
3 (2-2-5)
0510452-1 Japanese for Tour Guides
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)

 2.4.3   วิชาภาษาฝรั่งเศสหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2.4.3.1   วิชาภาษาฝรั่งเศส (วิชาโทบังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0511101-1 French 1
 ภาษาฝรั่งเศส 1
3 (3-0-6)
0511102-1 French 2
 ภาษาฝรั่งเศส 2
3 (3-0-6)

 2.4.3.2   วิชาภาษาฝรั่งเศส (วิชาโทเลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0511203-1 French 3
 ภาษาฝรั่งเศส 3
3 (3-0-6)
0511204-1 French 4
 ภาษาฝรั่งเศส 4
3 (3-0-6)
0511311-1 Listening and Speaking in French 1
 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
3 (3-0-6)
0511312-1 Listening and Speaking in French 2
 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2
3 (3-0-6)
0511321-1 French Reading Skill
 ทักษะการอ่านภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
0511331-1 French Writing
 การเขียนภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
0511405-1 French Culture
 วัฒนธรรมฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
0511451-1 French for Airline Business
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจสายการบิน
3 (2-2-5)
0511452-1 French for Tour Guides
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   กลุ่มวิชาพื้นฐานบังคับเสริมหลักสูตร (ไม่นับหน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0507101-1 Professional English 1
 วิชาชีพทางภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
0507102-1 Professional English 2
 วิชาชีพทางภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 10:10:39