สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศโ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-1 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ (บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4.2   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.5.1   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002-1 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-1 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-1 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.5.2   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0406101-2 Discrete Mathematics
 คณิตศาสตร์ดิสครีต
3 (3-0-6)
0406102-2 Mathematics for Information Technology
 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0406103-2 Information Technology Fundamentals
 หลักพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0406201-1 Statistics for Information Technology
 สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0406202-1 English for Information Technology
 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 55
 2.2.1   กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0406203-1 Information Management
 การบริหารสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0406301-1 Social Issues and Ethics for Information Technology Professional
 ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0406302-1 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
0406303-1 Digital Marketing
 การตลาดดิจิทัล
3 (3-0-6)

 2.2.2   กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์หน่วยกิตต่ำสุด : 19
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0406104-1 Computing Platform Technology
 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
0406204-2 Web Technology
 เทคโนโลยีเว็บ
3 (2-2-5)
0406205-2 Database System
 ระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
0406206-1 System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (3-0-6)
0406207-1 Human Computer Interaction
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
0406304-1 Information Technology Service Management
 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0406305-1 Information Technology Seminar
 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 (1-0-2)

 2.2.3   กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟแวร์หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0406105-1 Computer Programming 1
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3 (2-2-5)
0406106-1 Computer Programming 2
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3 (2-2-5)
0406107-1 Data Structures and Algorithm
 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 (2-2-5)
0406208-1 Web Programming
 การเขียนโปรแกรมเว็บ
2 (2-2-5)
0406306-2 Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)

 2.2.4   กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0406209-1 Computer Network 1
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1
3 (2-2-5)
0406210-1 Computer Network 2
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2
3 (2-2-5)
0406307-2 Information Assurance and Security 1
 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1
3 (2-2-5)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0406310-2 Electronic Commerce
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
0406311-2 Advanced Database Systems
 ระบบฐานข้อมูลชั้นสูง
3 (2-2-5)
0406312-2 Database Administrations
 การบริหารฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
0406313-2 Data Warehouse
 คลังข้อมูล
3 (3-0-6)
0406314-1 Data Mining
 การทำเหมืองข้อมูล
3 (3-0-6)
0406315-1 Business Intelligence
 อัจฉริยะทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0406316-1 Internet of Things
 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
3 (2-2-5)
0406317-1 Information Assurance and Security 2
 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 2
3 (3-0-6)
0406318-1 Unix System Administrations
 ระบบบริหารงานยูนิกซ์
3 (2-2-5)
0406319-1 Internet and Intranet System
 ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต
3 (2-2-5)
0406320-1 Wireless and Mobile Communication
 การสื่อสารแบบไร้สายและเคลื่อนที่
3 (3-0-6)
0406321-1 Cloud Computing
 การประมวลผลแบบคลาวด์
3 (2-2-5)
0406322-1 Security and Privacy in Cloud Computing
 ความมั่นคงและภาวะส่วนตัวในการประมวลผลแบบคลาวด์
3 (3-0-6)
0406323-1 Computer Network Workshop
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ
3 (2-2-5)
0406324-1 Application Development for Mobile Devices
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
0406325-2 Web Service Technology
 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
3 (2-2-5)
0406326-2 Information Technology Project Management
 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0406327-1 Geographic Information System
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3 (2-2-5)
0406328-1 Selected Topic in Database System
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางระบบฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
0406329-1 Selected Topic in Computer Networks
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
0406330-1 Selected Topic in Information Technology
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)

 2.4   กลุ่มวิชาโครงงานสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0406401-1 Information Technology Project
 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 (0-18-6)

 2.5   กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 8
 2.5.1   กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ภาคสนาม (บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0406211-1 Software Development Training Camp
 ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์
1 (0-40-0)

 2.5.2   กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษา)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0406308-2 Preparation for Co-operative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
0406402-1 Co-operative Education in Information Technology
 สหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 (0-40-0)

 2.5.3   กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ภาคสนาม (ฝึกงาน)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0406309-2 Preparation for Job Training
 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1 (0-2-1)
0406403-1 Job Training in Information Technology
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (0-40-0)
0406404-1 Professional Skills in Information Technology
 ทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (0-6-3)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.99.123:19/7/2562 3:09:51