สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศโ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 สาขาวิชา : การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-1 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มรายวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)

 1.5   กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.5.1   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002-1 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-1 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-1 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.5.2   กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0401101-3 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
0401102-3 Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401103-1 Business Ethics
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401104-3 Introduction to International Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0401105-1 Business Statistics
 สถิติทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401310-1 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
0401311-2 English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401312-2 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0403101-3 Introduction to Accounting
 การบัญชีชั้นต้น
3 (2-2-5)
0403103-1 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
0404101-1 Introduction to Logistics Management
 ความรู้เบื้องต้นด้านการจัดการโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
0405103-1 Business Information Systems
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0409105-1 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 43
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0404102-2 Introduction to Supply Chain Management
 ความรู้เบื้องต้นด้านการจัดการซัพพลายเชน
3 (3-0-6)
0404103-1 Information and Communication Technology in Logistics
 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานโลจิสติกส์
3 (2-3-5)
0404104-2 Transportation Management
 การจัดการขนส่งสินค้า
3 (2-3-5)
0404201-2 Inventory Management
 การจัดการสินค้าคงคลัง
3 (2-3-5)
0404202-1 Production and Operation Management
 การจัดการผลิตและปฏิบัติการ
3 (2-2-5)
0404203-2 Principles and Methods for Import-Export
 หลักและวิธีการนำเข้าส่งออกสินค้า
3 (3-0-6)
0404204-2 Warehouse and Distribution Center Management
 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
3 (2-3-5)
0404301-1 Preparation for Work Integrated Learning
 เตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
1 (1-0-2)
0404302-1 Research Methodology for Logistics and Supply Chain
 ระเบียบวิธีวิจัยทางโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3 (2-3-5)
0404303-1 Co-operative Education 1
 สหกิจศึกษา 1
6 (0-40-0)
0404401-1 Co-operative Education 2
 สหกิจศึกษา 2
6 (0-40-0)
0404402-1 Special Problems in Logistics and Supply Chain Management
 ปัญหาพิเศษด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3 (2-3-5)
0404403-1 Strategic Supply Chain Management
 การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์
3 (2-3-5)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0404205-2 Distribution Network Management
 การจัดการโครงข่ายการกระจายสินค้า
3 (2-3-5)
0404206-1 Operations Research
 การวิจัยดำเนินงาน
3 (2-3-5)
0404207-2 International Trade and Policy
 การค้าระหว่างประเทศและนโยบายทางการค้า
3 (3-0-6)
0404208-1 Purchasing and Procurement in Supply Chain
 การจัดซื้อและจัดหาในซัพพลายเชน
3 (3-0-6)
0404304-1 Information Technology and Computer Model for Logistics
 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์โมเดลสําหรับโลจิสติกส์เบื้องต้น
3 (2-3-5)
0404305-1 Green Logistics and Supply Chain
 โลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0404306-2 Forwarder Business and Custom Formality
 ธุรกิจตัวแทนการจัดการขนส่งสินค้าและพิธีการศุลกากร
3 (2-2-5)
0404307-1 Cross-Border Trade Management
 การจัดการการค้าข้ามแดน
3 (3-0-6)
0404404-1 Performance Measurement in Supply Chain
  การวัดประสิทธิภาพในซัพพลายเชน
3 (3-0-6)
0404405-1 Asean Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
0404406-1 Retail Business Management
  การจัดการธุรกิจค้าปลีก
3 (3-0-6)
0404407-1 International Laws and Business Insurance
 กฎหมายและการประกันภัยธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 3.   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 10:39:16