สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศโ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-1 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4.1.1   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป(เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.5.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-1 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010003-1 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0010004-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0010005-1 Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.5.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002-1 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-1 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-1 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.5.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031002-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0031003-1 Art of Speaking in Daily Life
 ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0031004-1 Listening and Reading for Life Quality Development
 การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
0031005-1 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0031006-1 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0033001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033004-1 German for Communication
 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033005-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.5.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 98
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0410101-1 Calculus and Analytic Geometry
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
3 (3-0-6)
0410102-1 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (2-2-5)
0410103-1 Introduction to Computer Science
 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0410104-1 Discrete Mathematics
 คณิตศาสตร์ดีสครีต
3 (3-0-6)
0410201-1 Statistics for Scientist
 สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
0410202-1 Numerical Methods
 วิธีการคํานวณเชิงตัวเลข
3 (3-0-6)
0410301-1 English for Computer Science
 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 55
 2.2.1   กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0410203-1 Information Systems in Organization
 ระบบสารสนเทศในองค์กร
3 (3-0-6)
0410306-1 Laws and Ethics in Computer Technology
 กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)

 2.2.2   กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์หน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0410204-1 Database System
 ระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
0410205-1 Human Computer Interaction
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
0410206-1 System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (3-0-6)
0410307-1 Computer Seminar
 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์
1 (0-2-1)

 2.2.3   กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0410106-1 Computer Programming 1
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3 (2-2-5)
0410107-1 Computer Programming 2
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3 (2-2-5)
0410108-1 Data Structure and File Processing
 โครงสร้างข้อมูลและการประมวลผลแฟ้มข้อมูล
3 (2-2-5)
0410207-1 Object Oriented Programming
 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
0410208-1 Analysis and Design of Algorithms
 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
3 (2-2-5)
0410308-1 Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)

 2.2.4   กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0410109-1 Operating Systems
 ระบบปฏิบัติการ
3 (2-2-5)
0410209-1 Foundation of Programming Language
 หลักการพื้นฐานของภาษาโปรแกรม
3 (2-2-5)
0410302-1 Data Communication and Computer Network
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
0410303-1 Theory of Computation
 ทฤษฎีการคำนวณ
3 (3-0-6)
0410304-1 Computer Graphics
 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 (2-2-5)
0410305-1 Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์
3 (2-2-5)

 2.2.5   กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0410105-1 Computer Organization and Architecture
 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0410310-1 Web Programming
 การเขียนโปรแกรมเว็บ
3 (2-2-5)
0410311-1 Platform Technology
 เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม
3 (2-2-5)
0410312-1 Application Development for Mobile Devices
 การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
0410313-1 Introduction to Digital
 ดิจิตอลเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0410314-1 Compiler Construction
 การสร้างตัวแปลภาษา
3 (3-0-6)
0410315-1 Embedded Systems
 ระบบสมองกลฝังตัว
3 (2-2-5)
0410316-1 Object Oriented Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
3 (3-0-6)
0410317-1 Data Mining
 การทำเหมืองข้อมูล
3 (2-2-5)
0410318-1 Project Management
 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
0410319-1 Cloud Computing
 การประมวลผลแบบคลาวด์
3 (2-2-5)
0410320-1 Internetworking Technology
 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่าย
3 (2-2-5)
0410321-1 Computer Network and Distributed Processing
 ข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์และการประมวลผลเชิงกระจาย
3 (2-2-5)
0410322-1 Selected Topics in Computer Science
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
0410323-1 Selected Topics in Database System
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
0410324-1 Selected Topics in Computer Networks
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
0410325-1 Selected Topics in Artificial Intelligent Systems
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางระบบปัญญาประดิษฐ์
3 (2-2-5)

 2.4   กลุ่มวิชาโครงงานสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0410404-1 Computer Project
 โครงงานคอมพิวเตอร์
6 (0-18-6)

 2.5   กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 7
 2.5.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0410309-1 Preparation for Professional Experience
 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1 (0-2-1)

 2.5.2   กลุ่มเลือกรายวิชาสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0410401-1 Cooperative Education in Computer Science
 สหกิจศึกษาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
6 (0-40-0)

 2.5.3   กลุ่มเลือกรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0410402-1 Job Training in Computer Science
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (0-40-0)
0410403-1 Professional Skills in Computer Science
 ทักษะวิชาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (0-6-3)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 10:57:36