สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศโ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสัมคมหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-1 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   วิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.5.1   วิชาสัมคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-1 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010003-1 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0010004-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0010005-1 Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.5.2   วิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002-1 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-1 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-1 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.5.3   วิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031002-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0031003-1 Art of Speaking in Daily Life
 ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0031004-1 Listening and Reading for Life Quality Development
 การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
0031005-1 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0031006-2 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทยปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0033001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033004-1 German for Communication
 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033005-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.5.4   วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 2.1   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0403101-3 Introduction to Accounting
 การบัญชีชั้นต้น
3 (2-2-5)
0409101-1 Principles of Microeconomics
 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-6)
0409102-1 Principles of Macroeconomics
 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-6)
0409103-1 Mathematics for Economics 1
 คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0409104-1 Economic Law
 กฎหมายเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0409201-1 Microeconomics Theory
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-6)
0409202-1 Macroeconomics Theory
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-6)
0409203-1 Thai Economy in the Globalization
 เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์
3 (3-0-6)
0409204-1 Statistics for Economics 1
 สถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0409205-1 Mathematics for Economics 2
 คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์ 2
3 (2-2-5)
0409301-1 Research Methods in Economics
 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
3 (2-2-5)
0409302-1 Statistics for Economics 2
 สถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ 2
3 (2-2-5)
0409303-1 Introduction to Econometrics
 เศรษฐมิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0409304-1 English for Economics
 ภาษาอังกฤษสำหรับเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0409206-1 Economic Development Planning
 การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0409207-1 International Economics
 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0409208-1 Public Finance
 เศรษฐศาสตร์การคลัง
3 (3-0-6)
0409209-1 Economics of Human Resource
 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0409210-1 Environmental Economics
 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0409211-1 Economics for Business
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
0409305-1 International Trade Theory and Policy
 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0409306-1 Agricultural Economics
 เศรษฐศาสตร์เกษตร
3 (3-0-6)
0409307-1 Economics of Money and Banking
 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
3 (3-0-6)
0409308-1 Industrial Economics
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0409401-1 Operations Research Methods in Economic
 การวิจัยดำเนินงานทางเศรษฐศาสตร์
3 (2-2-5)
0409402-1 Seminar in Economics
 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
3 (2-2-5)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 19
 2.3.1   กลุ่มวิชาฝึกงานปละประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 7
 2.3.1.1   กลุ่มสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0409309-1 Preparation for Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
0409403-1 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)

 2.3.1.2   กลุ่มฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ฝึกงาน)หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0409310-1 Preparation for Job Training
 การเตรียมความพร้อมฝึกงาน
1 (0-2-1)
0409311-1 Job Training
 การฝึกงาน
3 (0-40-0)
0409404-1 Special Problems
 ปัญหาพิเศษ
3 (0-6-3)

 2.3.2   กลุ่มวิชาเลือกทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0409312-1 Economics of Foreign Direct Investment
 เศรษฐศาสตร์การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0409313-1 Economics for Business
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
0409314-1 Labour Economics
 เศรษฐศาสตร์แรงงาน
3 (3-0-6)
0409315-1 Tourism Economics
 เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0409405-1 Project Analysis and Appraisal
 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
3 (2-2-5)
0409406-1 Asean Economy
 เศรษฐกิจอาเซียน
3 (3-0-6)
0409407-1 Economics for Logistics and Supply Chain Management
 เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)

 3   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 10:34:54