สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติโ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 สาขาวิชา : ประมง
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-1 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-1 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010003-1 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0010004-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0010005-1 Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0020002-1 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-1 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-1 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0031002-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0031003-1 Art of Speaking in Daily Life
 ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0031004-1 Listening and Reading for Life Quality Development
 การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
0031005-1 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0031006-1 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0033001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033004-1 German for Communication
 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033005-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 100
 2.1   พื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 40
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0140201-2 Fishery Skills
 ทักษะวิชาชีพทางประมง
2 (0-6-2)
0140202-2 English for Fisheries
 ภาษาอังกฤษเพื่องานทางประมง
3 (3-0-6)
0140203-1 Analytical Chemistry for Fishery
 เคมีวิเคราะห์ทางการประมง
2 (1-3-3)
0142202-1 Aquatic Invertebrate
 สัตวไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ
3 (2-3-5)
0142205-1 Basic of Agricultural Microbiology
 จุลชีววิทยาพื้นฐานทางการเกษตร
3 (2-3-5)
0142401-2 Aquatic Animal Genetics
 พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
0144201-2 Principles of Economicin Fisheries
 หลักเศรษฐศาสตร์ทางประมง
3 (3-0-6)
0148202-2 Statistics and Experimental Designin Fisheries
 สถิติและการวางแผนการทดลองทางประมง
3 (2-3-5)
0601103-2 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
0602100-1 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0602120-2 General Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0602240-2 General Biochemistry
 ชีวเคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0603102-3 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0604100-2 Introductory Physics
 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 45
 2.2.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 38
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0140301-2 Skills and Practices in Fisheries
 ทักษะการปฏิบัติทางประมง
3 (0-9-3)
0141201-2 Aquaculture
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3 (3-0-6)
0141301-2 Freshwater FishBreeding and Culture
 การเพาะพันธุ์และเลี้ยงปลาน้ำจืด
4 (2-6-6)
0141302-2 Aquatic Animal Feed
 อาหารสัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
0141303-2 Coastal Aquaculture
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
3 (2-3-5)
0142201-1 Ichthyology
 มีนวิทยา
3 (2-3-5)
0142301-1 Introduction to Marine Biology
 ชีววิยาทางทะเลเบื้องต้น
3 (2-3-5)
0143201-2 Aquatic Ecology
 นิเวศวิทยาทางน้ำ
3 (2-3-5)
0143301-2 Water Quality for Fisheries
 คุณภาพน้ำทางประมง
3 (2-3-5)
0144401-2 Aquatic Farm Management
 การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
0145401-2 Quality of Aquatic Animals andProducts
 คุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
3 (2-3-5)
0146401-1 Fishery Seminar
 สัมมนาทางประมง
1 (1-0-2)
0147301-2 Diseasesand Parasites of Aquatic Animals
 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ
3 (2-3-5)

 2.2.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 7
 2.2.2.1   ฝึกประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0140302-1 Preparation for Experience Training in Fisheries
 การเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์ประมง
1 (0-2-1)
0140401-1 Experience Training in Fisheries
 การฝึกประสบการณ์ประมง
3 (0-40-3)
0148401-1 Special Problems is Fisheries
 ปัญหาพิเศษทางประมง
3 (1-6-4)

 2.2.2.2   สหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0140303-1 Preparation for Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
0140402-1 Fishery Cooperative Education
 สหกิจศึกษาทางประมง
6 (0-40-6)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0141304-2 Marine Shrimp Culture
 การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
3 (2-3-5)
0141305-2 Marine Fish Culture
 การเพาะเลี้ยงปลาทะเล
3 (2-3-5)
0141306-2 Ornamental Aquatic Animal Culture
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม
3 (2-3-5)
0141401-2 Water Quality Management in Aquatic Animal Ponds
 การจัดการคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
0141402-1 Construction of Aquatic Animal Ponds
 การสร้างบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
0141403-1 Aquatic Animal Nutrition
 โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
0141404-1 Aquatic Larval Feed Technology
 เทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน
3 (2-3-5)
0141405-1 Aquatic Animal Feed and Feeding
 อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
0141406-1 Principles of Fishery Product Technology
 หลักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
3 (2-3-5)
0142203-2 Agricultural Microbiology
 จุลชีววิทยาทางการเกษตร
3 (3-0-6)
0142204-1 Agricultural Microbiology Laboratory
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร
1 (0-3-1)
0142302-1 Introduction to Planktonology
 แพลงก์ตอนวิทยาเบื้องต้น
3 (2-3-5)
0142303-2 Phycology
 สาหร่ายวิทยา
3 (2-3-5)
0142304-1 Natantia and Reptantia
 กุ้งและปู
3 (2-3-5)
0142305-2 Mollusks
 มอลลัส
3 (2-3-5)
0142306-1 Benthos
 สัตว์หน้าดิน
3 (2-3-5)
0142307-1 Aquatic Plants in Fisheries
 พรรณไม้น้ำทางประมง
3 (2-3-5)
0142308-1 Algal Technology
 เทคโนโลยีสาหร่าย
3 (2-3-5)
0142402-1 Fish Taxonomy
 อนุกรมวิธานของปลา
3 (2-3-5)
0142403-1 Fishery Biology
 ชีววิทยาประมง
3 (2-3-5)
0143302-2 Fishery Environment
 สิ่งแวดล้อมทางประมง
3 (2-3-5)
0143401-1 Limnology
 ชลธีวิทยา
3 (2-3-5)
0143402-2 Aquatic Toxicology
 พิษวิทยาในแหล่งน้ำ
3 (2-3-5)
0143403-2 Marine Ecology
 นิเวศวิทยาทางทะเล
3 (2-3-5)
0143404-2 Estaurine Ecology
 นิเวศวิทยาของน้ำกร่อย
3 (2-3-5)
0143405-2 General Oceanography
 สมุทรศาสตร์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0143406-2 Coral Reef and Seagrass Ecology
 นิเวศวิทยาแนวปะการังและหญ้าทะเล
3 (2-3-5)
0144202-1 Introduction toFishery Technology
 เทคโนโลยีประมงเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0144203-1 Diving
 การดำน้ำ
3 (1-6-4)
0144301-1 Fishery Laws
 กฏหมายประมง
3 (3-0-6)
0144302-1 Aquatic Animal Conservation
 การอนุรักษ์สัตว์น้ำ
3 (3-0-6)
0144303-1 Fishery Extension
 การส่งเสริมการประมง
3 (3-0-6)
0144304-1 Fishing Gears
 เครื่องมือประมง
3 (2-3-5)
0144402-1 Management in Aquatic Animal Hatchery
 การจัดการโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
0144403-2 Aquatic Animal Marketing
 การตลาดสัตว์น้ำ
3 (3-0-6)
0144404-2 Aquaculture Management
 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3 (3-0-6)
0144405-2 Fishery Resource Management
 การจัดการทรัพยากรประมง
3 (3-0-6)
0147401-2 Fish Diseases
 โรคปลา
3 (2-3-5)
0147402-2 Shrimp Diseases
 โรคกุ้ง
3 (2-3-5)
0147403-2 Epizootic Prevention in Aquatic Animals
 การป้องกันโรคระบาดสัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
0147404-1 Drug and Chemical Treatments in Aquaculture
 การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
0147405-1 Introduction of Aquatic Animals Immunology
 ภูมิคุ้มกันวิทยาของสัตว์น้ำเบื้องต้น
3 (2-3-5)
0148201-1 Software Application for Fishery Evaluation and Presentation
 การใช้โปรแกรมประมวลผลทางประมงและนำเสนอข้อมูล
3 (2-3-5)
0148402-1 Selected Topics in Fisheries
 หัวข้อเฉพาะทางประมง
3 (2-3-5)

 3   เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 10:43:37