สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติโ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์
 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิทัศน์)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   ศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-1 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.5.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-1 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010003-1 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0010004-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0010005-1 Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.5.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002-1 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-1 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-1 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.5.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031002-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0031003-1 Art of Speaking in Daily Life
 ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0031004-1 Listening and Reading for Life Quality Development
 การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
0031005-1 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0031006-1 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0033001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033004-1 German for Communication
 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033005-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.5.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาชีพเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 104
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0151102-2 Landscape Graphic and Presentation Techniques
 เทคนิคการนำเสนอแบบงานภูมิทัศน์
3 (1-6-3)
0151103-2 Principles of Basic Design
 หลักการออกแบบเบื้องต้น
3 (2-3-5)
0151105-2 Principles of Landscape Architectural Graphic Standards
 หลักการเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม
3 (2-3-5)
0151106-2 Introduction to Landscape Architecture
 ภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
3 (2-3-5)
0151201-1 Technical English in Landscape Technology
 ภาษาอังกฤษเทคนิคในงานภูมิทัศน์
3 (3-0-6)
0153225-2 Creative Sketch Design in Landscape
 ออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในงานภูมิทัศน์
3 (1-6-3)
0154231-2 Basic Shop Skills for Landscaps
 ทักษะพื้นฐานงานช่างภูมิทัศน์
3 (1-6-3)
0154233-2 Landscape Surveying
 การสำรวจภูมิทัศน์
3 (2-3-5)
0601100-1 Mathematics
 คณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
0602100-1 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0603102-2 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0603110-2 General Botany
 พฤกษศาสตร์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0604100-1 Introductory Physics
 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0607100-1 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 47
 2.2.1   วิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 40
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0151304-1 Landscape Seminar
 สัมมนาภูมิทัศน์
1 (1-0-2)
0152108-1 Plant Materials and Selections
 วัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้
3 (2-3-5)
0152211-1 NurseryTechnology
 เทคโนโลยีสถานเพาะชำ
3 (2-3-5)
0152313-1 Landscape Maintenance
 การดูแลรักษาภูมิทัศน์
3 (2-3-5)
0153215-2 Landscape Design 1
 การออกแบบภูมิทัศน์ 1
3 (2-3-5)
0153216-1 Landscape Design 2
 การออกแบบภูมิทัศน์ 2
3 (2-3-5)
0153317-1 Landscape Design 3
 การออกแบบภูมิทัศน์ 3
3 (2-3-5)
0153318-2 Principles of Architectural Design for Landscape
 การออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับงานภูมิทัศน์
3 (2-3-5)
0153320-2 Computer for Design
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
3 (2-3-5)
0153322-2 Computer for landscape Design
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภูมิทัศน์
3 (2-3-5)
0154234-1 Landscape Construction 1
 การก่อสร้างงานภูมิทัศน์ 1
3 (2-3-5)
0154235-1 Landscape Construction 2
 การก่อสร้างงานภูมิทัศน์ 2
3 (2-3-5)
0154336-1 Landscape Construction 3
 การก่อสร้างงานภูมิทัศน์ 3
3 (2-3-5)
0156147-1 Landscape Practices
 การปฏิบัติวิชาชีพภูมิทัศน์
3 (0-6-3)

 2.2.2   วิชาฝึกงานและประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 7
 2.2.2.1   กรณีเรียนสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0156344-2 Preparation for Co-Operative Education in Landscape
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางภูมิทัศน์
1 (0-2-1)
0156445-2 Co-Operative Education in Landscape
 สหกิจศึกษาทางภูมิทัศน์
6 (0-40-0)

 2.2.2.2   กรณีเรียนฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0156341-2 Preparation for Field Practice in Landscape
 การเตรียมความพร้อมฝึกงานภูมิทัศน์
1 (0-2-1)
0156442-2 Field Practice in Landscape
 ฝึกงานภูมิทัศน์
3 (0-40-0)
0156443-2 Special Ploblem in Landscape
 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์
3 (0-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0151301-2 Landscape and Environment
 ภูมิทัศน์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0152307-2 Turfgrass Management
 การจัดการหญ้าสนาม
3 (2-3-5)
0152310-2 Plant Propagation for Landscape
 การขยายพันธุ์พืชสำหรับงานภูมิทัศน์
3 (2-3-5)
0152412-2 Potted Plants Production
 การผลิตไม้กระถาง
3 (2-3-5)
0153323-2 Planting Design
 การออกแบบวางผังพืชพรรณ
3 (2-3-5)
0153327-2 Interior Landscaping
 การจัดภูมิทัศน์ภายในอาคาร
3 (2-3-5)
0153418-1 Landscape Design 4
 การออกแบบภูมิทัศน์ 4
3 (2-3-5)
0153419-2 Urban Landscape Design
 การออกแบบภูมิทัศน์ชุมชนเมือง
3 (2-3-5)
0153428-2 Geographical Information System in Landscape
 ภูมิสารสนเทศในงานภูมิทัศน์
3 (2-3-5)
0153430-1 Integrated Landscape Design
 การออกแบบภูมิทัศน์เชิงบูรณาการ
3 (2-3-5)
0154437-1 Landscape Construction 4
 การก่อสร้างงานภูมิทัศน์ 4
3 (2-3-5)
0155439-1 Landscape Construction Management
 การจัดการงานก่อสร้างภูมิทัศน์
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:20/9/2562 0:17:19