สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติโ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 สาขาวิชา : พืชศาสตร์
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-1 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.5.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-1 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010003-1 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0010004-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0010005-1 Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.5.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002-1 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-1 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-1 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.5.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031002-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0031003-1 Art of Speaking in Daily Life
 ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0031004-1 Listening and Reading for Life Quality Development
 การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
0031005-1 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0031006-1 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0033001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033004-1 German for Communication
 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033005-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.5.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 101
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0112303-1 Experimental Design in Plant Science
 การวางแผนการทดลองทางพืชศาสตร์
3 (3-0-6)
0602100-1 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0602120-1 General Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0602240-1 General Biochemistry
 ชีวเคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0603102-1 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0603110-1 General Botany
 พฤกษศาสตร์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0603232-1 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0603240-1 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-3-5)
0604100-1 Introductory Physics
 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0607101-1 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 55
 2.2.1   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 37
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0110104-1 Skill Practice in Agriculture
 ทักษะทางการเกษตร
3 (1-4-4)
0110201-1 Field Practice in Plant Science 1
 ฝึกงานพืชศาสตร์ 1
3 (0-9-3)
0110403-1 Plant Science Seminar
 สัมนาพืชศาสตร์
1 (0-3-1)
0110405-1 Technical English in Plant Science
 ภาษาอังกฤษเทคนิคทางพืชศาสตร์
3 (3-0-6)
0111411-1 Entrepreneur in Agriculture
 ผู้ประกอบการด้านเกษตร
3 (3-0-6)
0112201-1 Crop Physiology
 สรีรวิทยาพืชปลูก
3 (2-3-5)
0112301-1 Agricultural Environment
 สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร
3 (3-0-6)
0116202-1 Soil Science
 วิทยาศาสตร์ทางดิน
3 (2-3-5)
0117204-1 Plant Diseases and Their Control
 โรคพืชและการป้องกันกำจัด
3 (2-3-5)
0117205-1 Insects and Their Control
 แมลงและการป้องกันกำจัด
3 (2-3-5)
0117206-1 Weeds and Their Control
 วัชพืชและการป้องกันกำจัด
3 (2-3-5)
0118302-2 Crop Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพพืชปลูก
3 (3-0-6)
0118303-1 Plant Breeding
 การปรับปรุงพันธุ์พืช
3 (2-3-5)

 2.2.2   กลุ่มวิชาสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 2.2.2.1   กลุ่มวิชาพืชสวนหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111301-2 Plant Propagation
 การขยายพันธุ์พืช
3 (2-3-5)
0111304-2 Nursery Management
 การจัดการสถานเพาะชำ
3 (2-3-5)
0112404-1 Plant Growth Regulators for Plant Production
 การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อการผลิตพืช
3 (2-3-5)
0113304-2 Ornamental Plant Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
3 (2-3-5)
0113310-2 Vegetable Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตผัก
3 (2-3-5)
0113313-2 Fruit Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล
3 (2-3-5)

 2.2.2.2   กลุ่มวิชาพืชไร่หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111309-1 Cropping System
 ระบบปลูกพืช
3 (3-0-6)
0114302-2 Cereal Crop Technology
 เทคโนโลยีธัญพืช
3 (2-3-5)
0114307-1 Industrial Field Crops
 พืชไร่อุตสาหกรรม
3 (2-3-5)
0114313-1 Energy Crops
 พืชพลังงาน
3 (3-0-6)
0114406-1 Integrated Management in Field Crop Production
 การจัดการพืชไร่แบบบูรณาการ
3 (1-4-4)
0115401-1 Seed Technology
 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
3 (2-3-5)

 2.2.2.3   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111201-1 Organic Agriculture
 เกษตรอินทรีย์
3 (3-0-6)
0111202-1 Good Practices in Crop Production
 หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตพืช
3 (3-0-6)
0111308-2 Plant Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตพืช
3 (2-3-5)
0112306-2 Chemical Used in Plant Production
 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตพืช
3 (2-3-5)
0117304-1 Biological Control of Plant Pests
 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
3 (2-3-5)
0119302-1 Postharvest Technology and Standard of Plant Produces
 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและมาตรฐานผลิตผลพืช
3 (2-3-5)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 16
 2.3.1   กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 7
 2.3.1.1   กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์ (สหกิจศึกษา)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0110302-1 Preparation for Cooperative Education in Plant Science
 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางพืชศาสตร์
1 (0-2-1)
0110404-2 Cooperative Education in Plant Science
 สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร์
6 (0-40-0)

 2.3.1.2   กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์ (ฝึกงาน)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0110301-2 Preparation for Field Practice in Plant Science
 เตรียมความพร้อมฝึกงานพืชศาสตร์
1 (0-2-1)
0110401-2 Field Practice in Plant Science 2
 ฝึกงานพืชศาสตร์ 2
3 (0-40-0)
0110402-1 Special Problems in Plant Science
 ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์
3 (1-4-4)

 2.3.2   กลุ่มวิชาเลือกทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111203-2 Marketing, Logistic Management and Plant Research
 การตลาด การจัดการโลจิสติกส์ และวิจัยตลาดพืช
3 (3-0-6)
0111302-2 Plant Tissue Culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3 (2-3-5)
0111305-1 Medicinal Plants
 พืชสมุนไพร
3 (2-3-5)
0111306-1 Principles of Agroforestry
 หลักวนเกษตร
3 (3-0-6)
0111401-1 Crops Judging
 หลักการตัดสินพืช
3 (2-3-5)
0111403-1 Hydroponic Culture
 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
3 (2-3-5)
0111404-2 Selected Topics in Plant Science
 หัวข้อเฉพาะทางพืชศาสตร์
3 (2-3-5)
0111405-1 Technology of Plant Products
 ผลิตภัณฑ์จากพืช
3 (2-3-5)
0111410-1 Agricultural Extension and Technology Transfer
 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
3 (3-0-6)
0111412-1 Geographic Information Systems for Crops Production
 สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการผลิตพืช
3 (2-3-5)
0113204-1 Mushroom Culture
 การเพาะเห็ด
3 (2-3-5)
0113402-1 Plant Classification
 การจำแนกพรรณไม้
3 (2-3-5)
0113412-1 Modern Technology in Horticultural Management
 การจัดการทางพืชสวนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
3 (2-3-5)
0115402-1 Seed Production
 การผลิตเมล็ดพันธุ์
3 (2-3-5)
0116301-1 Soil Fertility
 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3 (3-0-6)
0116403-1 Soil Pollution and Soil Management for Food Safety
 มลพิษของดินและการจัดการดินเพื่ออาหารปลอดภัย
3 (3-0-6)
0117306-1 Diseases of Economic Crops
 โรคของพืชเศรษฐกิจ
3 (2-3-5)
0117307-2 Economic Entomology
 แมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ
3 (2-3-5)
0117411-1 Microbial for Agriculture
 จุลินทรีย์ทางการเกษตร
3 (2-3-5)
0118403-1 Conservation of plant Genetic Resource
 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
3 (3-0-6)
0119404-1 Packaging Technology
 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์
3 (2-3-5)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 10:54:47