สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์โ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 สาขาวิชา : วิศกรรมเคมี
 ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-2 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.5.1   สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-1 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010003-1 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0010004-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)

 1.5.2   มนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002-1 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020007-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.5.3   ภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031002-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0031003-1 Art of Speaking in Daily Life
 ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0031004-1 Listening and Reading for Life Quality Development
 การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
0031005-1 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.5.4   วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-2 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 108
 2.1   พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0601109-2 Calculus for Engineers 1
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1
3 (3-0-6)
0601110-1 Calculus for Engineers 2
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
0601211-1 Calculus for Engineers 3
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3
3 (3-0-6)
0602101-3 Chemistry for Engineers
 เคมีสำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
0602102-3 Chemistry Laboratory for Engineers
 ปฎิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
1 (0-3-1)
0604101-1 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
0604102-1 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-1)
0604103-1 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
0604104-1 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-1)

 2.2   พื้นฐานทางวิศวกรรมเคมีหน่วยกิตต่ำสุด : 34
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0711101-2 Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-3-5)
0711201-3 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-3-5)
0711301-2 Applied Mathematics for Engineers
 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
0711302-2 Statistics for Engineers
 สถิติสำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
0712101-1 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
0713101-1 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
0761101-1 Chemistry for Chemical Engineers
 เคมีสำหรับวิศวกรเคมี
3 (3-0-6)
0761102-1 Chemistry Laboratory for Chemical Engineers
 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรเคมี
1 (0-3-1)
0761201-1 Introduction to Chemical Engineering
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมเคมี
1 (1-0-2)
0761202-1 Mass and Energy Balances
 ดุลมวลและพลังงาน
4 (3-3-7)
0761203-1 Thermodynamics
 อุณหพลศาสตร์
3 (3-0-6)
0761204-1 Fundamental of Electrical Engineering
 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0761205-1 Fundamental of Electrical Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการหลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (0-3-1)

 2.3   กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมเคมีหน่วยกิตต่ำสุด : 41
 2.3.1   กลุ่มบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 35
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0762201-1 Fluid Mechanics
 กลศาสตร์ของไหล
3 (3-0-6)
0762301-1 Heat Transfer
 การถ่ายโอนความร้อน
3 (3-0-6)
0762302-1 Chemical Engineering Thermodynamics
 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี
3 (3-0-6)
0762303-1 Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design
 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์
3 (3-0-6)
0762304-1 Mass Transfer
 การถ่ายโอนมวล
3 (3-0-6)
0762305-1 Fluidization
 ฟลูอิไดเซชัน
3 (3-0-6)
0762306-1 Unit Operation Laboratory 1
 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1
1 (0-3-1)
0762307-1 Unit Operation Laboratory 2
 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2
1 (0-3-1)
0763301-1 Environmental Chemical Engineering and Safety
 วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
3 (3-0-6)
0763302-1 Process Dynamics and Control
 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม
4 (3-3-7)
0763401-1 Chemical Engineering Economics
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเคมี
3 (3-0-6)
0763402-1 Chemical Engineering Plant Design
 การออกแบบโรงงานวิศวกรรมเคมี
3 (3-0-6)
0763403-1 Chemical Engineering Processes
 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี
2 (2-0-4)

 2.3.2   กลุ่มเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 2.3.2.1   แผนฝึกงานทางวิศวกรรมเคมีหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0764301-1 Project Proposal in Chemical Engineering
 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเคมี
1 (1-0-2)
0764401-1 Industrial Internship
 การฝึกงานอุตสาหกรรม
2 (0-0-240)
0764402-1 Seminar in Chemical Engineering
 สัมมนาวิศวกรรมเคมี
1 (0-3-1)
0764403-1 Chemical Engineering Project
 โครงงานวิศวกรรมเคมี
2 (0-6-2)

 2.3.2.2   แผนสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0764404-1 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-6)

 2.4   กลุ่มวิชาชีพเลือกทางวิศวกรรมเคมีหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0765001-1 Catalyst Technology
 เทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยา
3 (3-0-6)
0765002-1 Hazardous Waste Management
 การจัดการของเสียอันตราย
3 (3-0-6)
0765003-1 Renewable Energy Resources and Utilization
 แหล่งพลังงานหมุนเวียนและการใช้ประโยชน์
3 (3-0-6)
0765004-1 Chemical Industrial Materials
 วัสดุอุตสาหกรรมเคมี
3 (3-0-6)
0765005-1 Combustion Technology
 เทคโนโลยีการเผาไหม้
3 (3-0-6)
0765006-1 Petroleum Technology
 เทคโนโลยีปิโตรเลียม
3 (3-0-6)
0765007-1 Special Topics in Chemical Engineering 1
 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 1
3 (3-0-6)
0765008-1 Special Topics in Chemical Engineering 2
 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 2
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 11:13:41