สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 สาขาวิชา : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2558

 1   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-1 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4.2   วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.5.1   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002-1 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-1 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-1 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.5.2   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 107
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0600361-1 Preparation for Globalization in Science and Technology
 การเตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล
3 (3-0-6)
0601109-2 Calculus for Engineers 1
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1
3 (3-0-6)
0601110-1 Calculus for Engineers 2
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
0601211-1 Calculus for Engineers 3
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3
3 (3-0-6)
0602101-2 Chemistry for Engineers
 เคมีสำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
0602102-1 Chemistry Laboratory for Engineers
 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
1 (0-3-1)
0604101-1 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
0604102-1 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-1)
0604103-1 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
0604104-1 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-1)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 70
 2.2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0640101-1 Ethics and Regulations for Engineers
 จรรยาบรรณและกฏหมายวิศวกร
1 (1-0-2)
0645101-1 Basic Workshop Skills
 การฝึกทักษะเบื้องต้นในโรงฝึกงาน
3 (1-6-4)

 2.2.2   กลุ่มวิชากลศาสตร์และเครื่องจักรกลหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0640104-1 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
0640203-1 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
0641201-1 Mechanics of Machinery
 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
0641301-1 Machine Element Design
 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
0651301-1 Dynamic Systems
 ระบบพลศาสตร์
3 (3-0-6)

 2.2.3   กลุ่มวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0640204-1 Electrical Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (2-3-5)
0652201-1 Electric Machinery and Motor Drive
 เครื่องกลไฟฟ้าและการขับเคลื่อนมอเตอร์
3 (2-3-6)
0652202-1 Electronics Circuits and Devices
 วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-3-5)
0652203-1 Digital Circuits and Logics Design
 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก
3 (2-3-5)
0652301-1 Micro Controllers and Applications
 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน
3 (2-3-5)

 2.2.4   กลุ่มวิชาระบบควบคุมอัตโนมัติและคอมพิวเตอร์หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0640103-1 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-3-5)
0640301-1 Measurements and Instrumentation
 การวัดและเครื่องมือวัด
3 (2-3-5)
0653301-1 Control Systems
 ระบบควบคุม
3 (3-0-6)
0653302-1 Sensors and Transducers
 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
3 (2-3-5)
0653303-1 Industrial Automation Systems
 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)

 2.2.5   กลุ่มวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ประยุกต์หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0640102-1 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-3-5)
0640304-1 Manufacturing Process
 กรรมวิธีการผลิต
3 (3-0-6)
0654301-1 Mechatronics Engineering Design
 การออกแบบวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
3 (2-3-5)
0654302-1 Mechatronics and Automation Engineering
 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
3 (2-3-5)
0654303-1 Computer Aided Design, Manufacturing and Engineering
 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผลิตและวิเคราะห์
3 (2-3-5)
0654304-1 Industrial Pneumatics and Hydraulics
 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม
3 (2-3-5)
0654401-1 Programmable Logics Controllers
 โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์
3 (2-3-5)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 13
 2.3.1   กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์หน่วยกิตต่ำสุด : 7
 2.3.1.1   กลุ่มโครงงานพิเศษหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0655401-1 Mechatronics Engineering Pre-Project
 การเตรียมโครงงานด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
1 (1-0-2)
0655402-1 Mechatronics Engineering Project
 โครงงานด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
3 (1-6-4)
0655403-1 Professional Experience in Mechatronics Engineering
 การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
3 (0-40-0)

 2.3.1.2   กลุ่มสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0655404-1 Preparation for Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
0655405-1 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)

 2.3.2   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0650301-1 Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-6)
0652302-1 Embedded System Design and Applications
 การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและการใช้งาน
3 (3-0-6)
0652303-1 Computer Communications Networks
 โครงข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
0653304-1 Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence
3 (3-0-6)
0653305-1 Introduction to Modern Control Theory
 ทฤษฏีการควบคุมสมัยใหม่เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0653306-1 Human and Machine Interface
 การต่อประสานระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร
3 (3-0-6)
0653307-1 Control System Design Methods
 วิธีการออกแบบระบบควบคุม
3 (3-0-6)
0653308-1 Digital Control
 การควบคุมแบบดิจิทัล
3 (3-0-6)
0654305-1 Modeling and Analysis of Mechatronics Systems
 การสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์ระบบเมคคาทรอนิกส์
3 (3-0-6)
0654306-1 Image Processing and Applications
 การประมวลผลภาพและการประยุกต์ใช้งาน
3 (3-0-6)
0654307-1 Industrial Quality Control
 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0654308-1 Selected Topics in Mechatronics Engineering
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
3 (3-0-6)
0654402-1 Industrial Robotics
 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3 (2-3-5)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 10:15:45