สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศโ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 สาขาวิชา : บัญชีบัณฑิต
 ชื่อปริญญา : บัญชีบัณฑิต
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-1 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)

 1.5   กลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.5.1   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.5.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002-1 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-1 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-1 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 100
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0210101-3 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0401101-3 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
0401102-2 Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401104-2 Introduction to International Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0401105-1 Business Statistics
 สถิติทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0402101-2 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0403101-2 Introduction to Accounting
 การบัญชีชั้นต้น
3 (2-2-5)
0403102-2 Taxation 1
 การภาษีอากร 1
3 (3-0-6)
0403103-1 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
0403208-1 Accounting Professional Ethics and Corporate Governance
 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและบรรษัทภิบาล
3 (3-0-6)
0403309-1 Business Quantitative Analysis
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0403418-1 Strategic Management and Business Policy
 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ
3 (3-0-6)
0403421-1 English for Accounting Professions
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี
3 (3-0-6)
0405103-1 Business Information Systems
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0403104-1 Intermediate Accounting 1
 การบัญชีชั้นกลาง 1
3 (2-2-5)
0403205-1 Intermediate Accounting 2
 การบัญชีชั้นกลาง 2
3 (2-2-5)
0403206-1 Cost Accounting
 การบัญชีต้นทุน
3 (2-2-5)
0403207-1 Advanced Accounting 1
 การบัญชีชั้นสูง 1
3 (2-2-5)
0403310-1 Advanced Accounting 2
 การบัญชีชั้นสูง 2
3 (2-2-5)
0403311-1 Basic Research Methodology in Accounting
 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางการบัญชี
3 (3-0-6)
0403312-1 Accounting Information Systems
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
0403313-1 Taxation 2
 การภาษีอากร 2
3 (3-0-6)
0403314-1 Managerial Accounting
 การบัญชีบริหาร
3 (3-0-6)
0403315-1 Auditing
 การสอบบัญชี
3 (3-0-6)
0403316-1 Computer Application to Accounting
 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชี
3 (3-0-6)
0403417-1 Internal Audit and Internal Control
 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3 (3-0-6)
0403419-1 Financial Reporting and Analysis
 รายงานการเงินและการวิเคราะห์
3 (3-0-6)
0403420-1 Seminar in Financial Accounting
 สัมมนาการบัญชีการเงิน
3 (2-2-5)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 16
 2.3.1   กลุ่มวิชาฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0403322-1 Preparation for Co-operative Education
 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
0403423-1 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)

 2.3.2   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0403324-2 Preparation for Job Training
 การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน
1 (0-2-1)
0403425-2 Job Training
 การฝึกงาน
3 (0-300-0)
0403426-1 Special Problems
 ปัญหาพิเศษ
3 (1-4-4)

 2.4   กลุ่มวิชาเลือกทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0403327-1 Accounting for Specific Enterprises
 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3 (3-0-6)
0403328-1 Accounting Theory
 ทฤษฎีการบัญชี
3 (3-0-6)
0403331-1 International Accounting
 การบัญชีระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0403332-1 Budgetary Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
3 (3-0-6)
0403334-1 Cost Management
 การจัดการต้นทุน
3 (3-0-6)
0403335-1 Controllership
 การวางแผนและการควบคุมทางการบัญชี
3 (3-0-6)
0403336-1 Legal Aspects of Auditing Professional
 กฎหมายเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชี
3 (3-0-6)
0403339-1 Database Management for Accounting
 การจัดการฐานข้อมูลเพื่องานบัญชี
3 (3-0-6)
0403429-1 Public Sector Accounting
 การบัญชีภาครัฐ
3 (3-0-6)
0403430-1 Accounting System Formation
 การวางรูปแบบระบบบัญชี
3 (3-0-6)
0403433-1 Accounting for Management
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
0403437-1 Auditing Practice
 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
3 (2-2-5)
0403438-1 Information System Audit and Control
 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0403440-1 Accounting Information System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
0403441-1 Tax Planning
 การวางแผนภาษี
3 (3-0-6)
0403442-2 Tax Problems for Accounting
 ปัญหาภาษีอากรในการบัญชี
3 (3-0-6)
0403443-1 Seminar in Managerial Accounting
 สัมมนาการบัญชีบริหาร
3 (2-2-5)
0403444-1 Seminar in Auditing
 สัมมนาการสอบบัญชี
3 (2-2-5)
0403445-1 Seminar in Accounting Information Systems
 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (2-2-5)
0403446-1 Seminar in Taxation
 สัมมนาการภาษีอากร
3 (2-2-5)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.99.123:19/7/2562 3:01:10