สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศโ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 สาขาวิชา : การตลาด
 ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-1 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มรายวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ (บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4.2   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-1 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010003-1 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0010004-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0010005-1 Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0020002-1 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-1 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-1 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0031002-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0031003-1 Art of Speaking in Daily Life
 ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0031004-1 Listening and Reading for Life Quality Development
 การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
0031005-1 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0031006-1 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0033001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033004-1 German for Communication
 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033005-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0210101-3 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0401101-3 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
0401102-2 Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401103-1 Business Ethics
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401104-2 Introduction to International Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0401105-1 Business Statistics
 สถิติทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401310-1 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
0401311-1 English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
0402101-2 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0403101-2 Introduction to Accounting
 การบัญชีชั้นต้น
3 (2-2-5)
0403103-1 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
0404201-1 Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
0405103-1 Business Information Systems
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0402102-1 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
0402203-1 International Marketing
 การตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0402304-1 Product and Price
 ผลิตภัณฑ์และราคา
3 (3-0-6)
0402305-1 Distribution Policy
 นโยบายการจัดจำหน่าย
3 (3-0-6)
0402306-2 Marketing Planning
 การวางแผนการตลาด
3 (3-0-6)
0402307-1 Integrated Marketing Communication
 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
0402308-1 Marketing Research
 การวิจัยการตลาด
3 (2-2-5)
0402309-1 Brand Management
 การบริหารตราสินค้า
3 (3-0-6)
0402310-1 Marketing for Small and Medium Enterprises
 การตลาดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 (3-0-6)
0402411-1 Marketing Strategies
 กลยุทธ์การตลาด
3 (3-0-6)
0402412-1 Seminar in Integrated Marketing Strategies
 สัมมนากลยุทธ์การตลาดเชิงบูรณาการ
3 (2-2-5)
0402413-1 Feasibility Study for Marketing Projects
 การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อโครงการการตลาด
3 (2-2-5)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 22
 2.3.1   กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 7
 2.3.1.1   กลุ่มวิชาฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0402330-1 Preparation for Job Training
 การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน
1 (0-2-1)
0402331-1 Job Training
 การฝึกงาน
3 (0-240-0)
0402429-1 Special Problems
 ปัญหาพิเศษ
3 (1-4-4)

 2.3.1.2   กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0402432-1 Preparation for Co-operative Education
 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
0402433-1 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)

 2.3.2   กลุ่มวิชาเลือกทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0402114-1 International Trading and Investment
 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0402215-1 Digital and Innovation Marketing
 ดิจิทัลและนวัตกรรมทางการตลาด
3 (2-2-5)
0402216-1 Sales Management and Salesmanship
 การบริหารการขายและศิลปะการขาย
3 (3-0-6)
0402217-1 Service Marketing
 การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
3 (3-0-6)
0402218-1 Cross Cultural Marketing Management
 การจัดการตลาดข้ามวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
0402219-1 Export-Import Business Managment
 การจัดการธุรกิจนำเข้าและส่งออก
3 (2-2-5)
0402220-1 Quantitative Marketing Analysis
 การวิเคราะห์การตลาดเชิงปริมาณ
3 (3-0-6)
0402221-1 Social Marketing and Environment
 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0402322-1 ASEAN Marketing
 การตลาดอาเซียน
3 (2-2-5)
0402323-1 Sport Marketing
 การตลาดกีฬา
3 (2-2-5)
0402424-1 Public Relations and Event Marketing Planning
 การวางแผนการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการตลาด
3 (2-2-5)
0402425-1 Direct Marketing and Sales Promotion Planning
 การวางแผนการตลาดทางตรงและการส่งเสริมการขาย
3 (2-2-5)
0402426-1 International Business Negotiations
 การเจรจาต่อรองทางการตลาดระหว่างประเทศ
3 (2-2-5)
0402427-1 Community Marketing
 การตลาดชุมชน
3 (2-2-5)
0402428-1 Meeting Incentives Covention Exhibition (MICE) Industrial Management
 การจัดการอุตสาหกรรมไมซ์
3 (2-2-5)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 11:30:44