สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : สถาบันเทคโนโลยีการบินโ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 สาขาวิชา : การจัดการการบิน
 ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการบิน)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2556

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-1 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.5.1   กลุ่มหมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.5.1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-1 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010003-1 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0010004-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0010005-1 Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.5.1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002-1 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-1 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-1 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.5.1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031002-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0031003-1 Art of Speaking in Daily Life
 ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0031004-1 Listening and Reading for Life Quality Development
 การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
0031005-1 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0031006-1 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0033001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033004-1 German for Communication
 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033005-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.5.1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 100
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0201101-1 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0401101-2 Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401104-1 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
0401106-1 Business Ethics
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401202-1 Business Statistics
 สถิติทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401203-1 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
0401207-1 Introduction to International Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0401305-1 English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
0402101-1 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0403101-1 Introduction to Accounting
 การบัญชีชั้นต้น
3 (3-0-6)
0403286-1 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
0404201-1 Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
0405202-1 Business Information System
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0611309-1 Calculus for Business
 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 46
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0902101-1 Airport Management
 การจัดการท่าอากาศยาน
3 (2-2-5)
0902202-2 Crew Resource Management
 การบริหารทรัพยากรการบิน
3 (3-0-6)
0902205-1 Management Information Systems in Aviation
 ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการการบิน
3 (2-2-5)
0902222-1 Airline Alliance
 องค์กรพันธมิตรสายการบิน
3 (2-2-5)
0902301-1 Introduction to Aviation Management and Aviation Industry
 การจัดการการบินและอุตสาหกรรมการบินเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0902306-1 Aviation Security Management System
 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการบิน
3 (2-2-5)
0902307-1 Airline Marketing
 การตลาดสายการบิน
3 (3-0-6)
0902308-1 Aviation Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์การบิน
3 (2-2-5)
0902309-1 Air Law and Standard and International Aviation Standard
 กฏหมายการเดินอากาศและมาตรฐานการบินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0902310-1 Aviation Technical English
 ภาษาอังกฤษสำหรับการบิน
3 (2-2-5)
0902311-1 Air Cargo
 การขนส่งสินค้าทางอากาศ
3 (2-2-5)
0902312-1 Airline Finance
 การเงินของธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
0902313-1 Preparation for Cooperative Education
 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
0902414-1 Seminar in Aviation Management
 สัมมนาการจัดการการบิน
3 (2-2-5)
0902415-1 Aviation Management Cooperative Education
 สหกิจศึกษาทางการจัดการการบิน
6 (0-40-0)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0902121-1 Search and Rescue and Survival Course Training
 การค้นหาช่วยชีวิตและการฝึกการยังชีพ
3 (2-2-5)
0902203-2 Aviation Safety
 นิรภัยการบิน
33 (2-2-5)
0902219-1 Freight Forwarder And Custom For Malities
 ธุรกิจตัวแทนการจัดการขนส่งสินค้าและพิธีการศุลกากร
3 (2-2-5)
0902316-1 Aviation Organization Management
 การจัดการองค์กรการบิน
3 (3-0-6)
0902317-1 Aviation Customer Relationship Management
 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทางการบิน
3 (3-0-6)
0902318-1 Aircraft Load Control and Weight Balance and Unit Loading Devices
 การควบคุมน้ำหนักและความสมดุลของอากาศยานและการใช้อุปกรณ์ส่วนควบ
3 (2-2-5)
0902320-1 In-flight Service Management
 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน
3 (2-2-5)
0902321-1 Ground Service Operation Management
 การจัดการบริการภาคพื้น
3 (2-2-5)
0902322-1 Business Research
 การวิจัยธุรกิจ
3 (2-2-5)
0902323-1 Airline Revenus Management and Pricing
 การจัดการรายได้และการตั้งราคาของสายการบิน
3 (3-0-6)
0902403-1 Accident and Incident Investigation
 การสอบสวนสืบสวนอากาศยานอุบัติการณ์อุบัติเหตุ
3 (3-0-6)
0905304-2 Air Traffic Control System
 ระบบจัดการควบคุมจราจรทางอากาศ
3 (2-2-5)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 10:53:46