สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์โ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 สาขาวิชา : วิศวกรรมก่อสร้าง
 ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมก่อสร้าง)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-1 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.5.1   วิชาสัมคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-1 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010003-1 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)

 1.5.2   วิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002-1 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)

 1.5.3   วิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031002-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0031003-1 Art of Speaking in Daily Life
 ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.5.4   วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 101
 2.1   วิชาชีพเฉพาะพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0601109-2 Calculus for Engineers 1
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1
3 (3-0-6)
0601110-1 Calculus for Engineers 2
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
0602101-3 Chemistry for Engineers
 เคมีสำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
0602102-3 Chemistry Laboratory for Engineers
 ปฎิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
1 (0-3-1)
0604101-1 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
0604102-1 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-1)
0720106-1 Construction Workshop 1
 การปฏิบัติงานก่อสร้าง 1
2 (0-6-2)
0720201-1 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
0720202-1 Strength of Materials
 ความแข็งแรงของวัสดุ
3 (3-0-6)
0720203-1 Structural Analysis
 การวิเคราะห์โครงสร้าง
3 (3-0-6)
0720301-1 Soil Mechanics and Foundation
 ปฐพีกลศาสตร์และฐานราก
3 (2-3-5)
0720303-1 Concrete Technology
 คอนกรีตเทคโนโลยี
2 (1-3-3)
0720306-1 Surveying
 การสำรวจ
2 (1-3-3)
0720308-1 Engineering Materials and Testing
 วัสดุวิศวกรรมและการทดสอบ
3 (2-3-5)
0720311-1 Highway Engineering
 วิศวกรรมการทาง
3 (3-0-6)
0720422-1 Computer Application in Construction
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง
3 (2-3-5)
0721103-1 Basic Drafting
 การเขียนแบบเบื้องต้น
2 (1-3-3)
0721104-1 Construction Drawing 1
 การเขียนแบบก่อสร้าง 1
2 (1-3-3)

 2.2   วิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 50
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0720101-1 Construction Materials
 วัสดุก่อสร้าง
2 (2-0-4)
0720105-1 Construction Drawing 2
 การเขียนแบบก่อสร้าง 2
2 (1-3-3)
0720107-1 Construction Workshop 2
 การปฏิบัติงานก่อสร้าง 2
2 (0-6-2)
0720108-1 Building Construction 1
 งานก่อสร้างอาคาร 1
2 (0-6-2)
0720304-1 Construction Technology 1
 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1
2 (2-0-4)
0720305-1 Construction Technology 2
 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2
2 (2-0-4)
0720307-1 Surveying for Construction
 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
2 (1-3-3)
0720309-1 Reinforced Concrete Design
 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
2 (2-0-4)
0720310-1 Timber and Steel Design
 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
2 (2-0-4)
0720312-1 Hydraulics
 ชลศาสตร์
3 (3-0-6)
0720401-1 Building Sanitary
 สุขาภิบาลอาคาร
3 (2-3-5)
0720402-1 Construction Cost Estimation 1
 การประมาณราคางานก่อสร้าง 1
2 (1-3-3)
0720403-1 Construction Cost Estimation 2
 การประมาณราคางานก่อสร้าง 2
2 (1-3-3)
0720404-1 Contracts and Laws in Construction
 สัญญาและกฎหมายในการก่อสร้าง
3 (3-0-6)
0720405-1 Construction Engineering and Management
 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
3 (3-0-6)
0720406-1 Construction Equipment and Method
 เครื่องจักรกลและวิธีการก่อสร้าง
2 (2-0-4)
0720407-1 Failure of Buildings
 การวิบัติของอาคาร
2 (2-0-4)
0720420-1 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)
0720421-1 Case Study
 กรณีศึกษา
2 (1-3-3)
0720423-1 Computer Aided Design and Drafting
 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบและเขียนแบบ
2 (1-3-3)
0721102-1 Building Equipment
 อุปกรณ์อาคาร
2 (2-0-4)

 2.3   วิชาชีพเลือกทางวิศวกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0720109-2 Building Construction 2
 งานก่อสร้างอาคาร 2
2 (0-6-2)
0720408-1 Industrial Economy of Construction
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมก่อสร้าง
2 (2-0-4)
0720409-1 Electrical Buildings
 ไฟฟ้าในอาคาร
2 (2-0-4)
0720410-1 Principles of Construction Business Management
 หลักการจัดการธุรกิจก่อสร้างเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0720411-1 Productivity Improvement in Construction
 การปรับปรุงผลผลิตงานก่อสร้าง
2 (2-0-4)
0720412-1 High - Rise Building Technology
 เทคโนโลยีอาคารสูง
2 (2-0-4)
0720413-1 Construction Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง
2 (1-3-3)
0720414-1 Safety in Construction
 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
2 (2-0-4)
0720415-1 Quality Control and Assurance in Construction
 การควบคุมและการประกันคุณภาพในงานก่อสร้าง
2 (2-0-4)
0720416-1 Construction Project Management
 การบริหารโครงการก่อสร้าง
2 (2-0-4)
0720417-1 Real Estate Project Development
 การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
2 (2-0-4)
0720418-1 Water Supply and Sanitary Engineering
 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
2 (2-0-4)

 3   เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 11:07:06