สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์โ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 สาขาวิชา : สถาปัตยกรรมภายใน
 ชื่อปริญญา : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-1 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
0010005-1 Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
0020003-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   วิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4.2   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.5.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-1 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010003-1 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0010004-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0010005-1 Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.5.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 133
 2.1   กลุ่มวิชาหลักหน่วยกิตต่ำสุด : 47
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0741101-1 Interior Architecture Design 1
 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
4 (1-6-5)
0741202-1 Interior Architecture Design 2
 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
4 (1-6-5)
0741203-1 Interior Architecture Design 3
 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3
4 (1-6-5)
0741304-1 Interior Architecture Design 4
 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4
4 (1-6-5)
0741305-1 Interior Architecture Design 5
 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5
4 (1-6-5)
0741310-1 Design Concepts for Interior Architecture
 แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
3 (2-2-5)
0741406-1 Interior Architecture Design 6
 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6
6 (1-10-7)
0741407-1 Interior Architecture Design 7
 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7
6 (1-10-7)
0741508-1 Thesis Preparation
 การเตรียมวิทยานิพนธ์
3 (3-0-6)
0741509-1 Thesis in Interior Architecture
 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายใน
9 (0-18-9)

 2.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 26
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0730101-2  Sketch Drawing
 ภาพร่าง
2 (1-3-3)
0730104-2 Basic Drafting
 การเขียนแบบเบื้องต้น
3 (1-6-4)
0742101-1 Introduction to Interior Architecture Design
 พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
3 (1-4-4)
0742102-1 Practicum in 2 Dimensions and 3 Dimension Presentations
 การฝึกทักษะในการนำเสนองาน 2 มิติและ 3 มิติ
3 (1-4-4)
0742103-1 Interior Architectural Drafting
 เขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน
3 (1-4-4)
0742204-1 Interior Architecture Workshop 1
 ปฏิบัติการงานสถาปัตยกรรมภายใน 1
3 (1-4-4)
0742205-1 Furniture Workshop
 ปฏิบัติการงานเครื่องเรือน
3 (1-4-4)
0742306-1 Interior Architecture Workshop 2
 ปฏิบัติการงานสถาปัตยกรรมภายใน 2
3 (1-4-4)
0742307-1 History of Thai Architecture and Decoration
 ประวัติศาสตร์สถาปัตกรรมไทยและการตกแต่ง
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0743101-1 Architectural Structure
 โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
3 (1-4-4)
0743202-1 Interior Architectural Structures 1
 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1
3 (1-4-4)
0743203-1 Interior Architectural Structures 2
 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 2
3 (1-4-4)
0743204-1 Materials for Interior Architecture
 วัสดุที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรมภายใน
3 (2-2-5)
0743305-1 Equipment for Buildings
 อุปกรณ์ประกอบอาคาร
3 (2-2-5)
0743306-1 System in Building
 งานระบบภายในอาคาร
3 (2-2-5)
0743307-1 Lighting Design for Interior Architecture
  การออกแบบแสงสว่างสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน
3 (2-2-5)
0743408-1 Cost Estimation
 การประมาณราคา
3 (3-0-6)
0743409-1 Interior Architectural Construction Management
 การบริหารงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมภายใน
3 (3-0-6)

 2.4   กลุ่มวิชาสนับสนุนหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0744201-1 Model Technique
 เทคนิคการสร้างแบบจำลอง
3 (1-4-4)
0744202-1 History of Western Interior Architecture
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายในตะวันตก
3 (3-0-6)
0744203-1 History of Eastern Interior Architecture
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายในตะวันออก
3 (3-0-6)
0744304-1 Computer-aided Design and Drafting 1
 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบและเขียนแบบ 1
3 (1-4-4)
0744305-1 Computer-aided Design and Drafting 2
 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบและเขียนแบบ 2
3 (1-4-4)
0744406-1 Introduction to Landscape Architecture
 ภูมิสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
0744407-1 Interior Architectural Seminar
 สัมมนาทางสถาปัตยกรรมภายใน
3 (3-0-6)
0744408-1 Professional Practice
 การประกอบวิชาชีพ
3 (3-0-6)
0744409-1 Belieft for Architecture Design
 ความเชื่อสำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม
3 (3-0-6)
0744410-1 Interior Architectural Design Programming
 การทำรายละเอียดโครงการงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
3 (3-0-6)
0744511-1 Thai Vernacular Architecture
 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น
3 (1-4-4)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
 4.1   แผน กหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0745401-1 Prepearation for Co-operrative Education for Interior Architecture
 เตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษาเพื่องานสถาปัตยกรรมภายใน
1 (0-2-1)
0745502-1 CO - Operative Education for Interior Architectural
 สหกิจศึกษาทางสถาปัตยกรรมภายใน
6 (0-40-0)

 4.2   แผน ขหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0745403-1 On-The-Job Training in Inteerior Architecture
 ฝึกงานทางสถาปัตยกรรมภายใน
1 (0-40-0)
0745504-1 Interior Architecture Design 8
 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 8
6 (1-10-7)
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 11:35:19