สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์โ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา
 ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-401 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-401 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-401 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-401 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032004-401 English Conversation
 สนทนาภาษาอังฤกษ
3 (3-0-6)
0032005-401 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-401 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-401 Mathematics and computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0043001-401 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.5.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010003-401 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0010004-401 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)

 1.5.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002-401 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-401 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-401 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020007-401 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.5.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031003-301 Art of Speaking in Daily Life
 ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0031004-401 Listening and Reading for Life Quality Development
 การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
0031005-401 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0032001-401 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-401 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-401 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.5.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-401 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-401 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-401 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-401 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043002-401 Sport Sciences for Exercises
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาชีพเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 113
 2.1   กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 51
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0601109-401 Calculus for Engineers 1
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1
3 (3-0-6)
0601110-401 Calculus for Engineers 2
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
0601211-401 Calculus for Engineers 3
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3
3 (3-0-6)
0602101-401 Chemistry for Engineers
 เคมีสำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
0602102-401 Chemistry Laboratory for Engineers
 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
1 (0-3-1)
0604101-401 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
0604102-401 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-1)
0604103-401 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
0604104-401 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-1)
0711101-401 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-3-5)
0711201-401 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-3-5)
0711301-1 Applied Mathematics for Engineer
 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
0711302-1 Statistics for Engineer
 สถิติสำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
0712101-1 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
0712203-1 Strength of Materials 1
 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
3 (3-0-6)
0713101-401 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
0714201-1 Surveying
 การสำรวจ
3 (3-0-6)
0714202-1 Surveying Practice
 ปฏิบัติการสำรวจ
1 (0-3-1)
0714303-1 Field Surveying Practice
 ปฏิบัติการสำรวจภาคสนาม
1 (0-0-80)
0715201-1 Hydraulics 1
 ชลศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0715202-1 Hydraulic Laboratory
 ปฏิบัติการชลศาสตร์
1 (0-3-1)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 62
 2.2.1   กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 50
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0712204-1 Structural Analysis 1
 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
3 (3-0-6)
0712302-1 Structural Analysis 2
 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
3 (3-0-6)
0712305-1 Timber and Steel Design
 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
4 (3-3-7)
0712307-1 Reinforced Concrete Design
 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4 (3-3-7)
0713201-1 Concrete Technology
 คอนกรีตเทคโนโลยี
3 (2-3-5)
0713204-1 Civil Engineering Materials and Testing
 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
3 (2-3-5)
0714401-1 Highway Engineering
 วิศวกรรมการทาง
3 (3-0-6)
0714402-1 Highway Materials Testing
 การทดสอบวัสดุการทาง
1 (0-3-1)
0715301-1 Hydrology
 อุทกวิทยา
3 (3-0-6)
0715302-1 Hydraulic Engineering
 วิศวกรรมชลศาสตร์
3 (3-0-6)
0716302-1 Soil Mechanics
 ปฐพีกลศาสตร์
3 (3-0-6)
0716303-1 Soil Mechanics Laboratory
 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1 (0-3-1)
0716304-1 Foundation Engineering
 วิศวกรรมฐานราก
3 (2-3-5)
0718101-401 Construction Workshop 1
 ฝึกงานก่อสร้าง 1
2 (0-6-2)
0718103-1 Construction Drawing 1
 เขียนแบบก่อสร้าง 1
2 (1-3-3)
0718202-1 Construction Workshop 2
 ฝึกงานก่อสร้าง 2
2 (0-6-2)
0718404-1 Construction Cost Estimate
 การประมาณราคางานก่อสร้าง
2 (1-2-3)
0718405-1 Construction Technology
 เทคโนโลยีการก่อสร้าง
2 (2-0-4)
0718406-1 Construction Engineering and Management
 วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
3 (3-0-6)

 2.2.2   กลุ่มวิชาชีพเลือกทางวิศวกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 2.2.2.1   แผนสหกิจศึกษา/ฝึกงานทางวิศวกรรมโยธาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 2.2.2.1.1   แผนสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0717404-1 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-6)

 2.2.2.1.2   แผนฝึกงานทางวิศวกรรมโยธาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0717403-1 Civil Engineering Practice
 การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา
3 (0-40-3)
0717405-1 Civil Engineering Pre-project
 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
1 (1-0-2)
0717406-1 Civil Engineering Project
 โครงงานวิศวกรรมโยธา
2 (0-6-2)

 2.2.2.2   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 2.2.2.2.1   กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้างและวิศวกรรมวัสดุหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0711303-1 Numerical Method for Civil Engineers
 ระเบียบวิธีการเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรโยธา
3 (3-0-6)
0711403-1 Computer Application in Civil Engineering
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
3 (2-3-5)
0712304-1 Strength of Materials 2
 ความแข็งแรงของวัสดุ 2
3 (3-0-6)
0712306-1 Engineering Dynamics
 พลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
0712401-1 Building Design
 การออกแบบอาคาร
3 (2-3-5)
0712406-1 Prestressed Concrete Design
 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3 (3-0-6)
0713402-401 Applied for Fiber Reinforced Composite Material
 การประยุกต์วัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย
3 (3-0-6)

 2.2.2.2.2   กลุ่มวิชาวิศวกรรมชลศาสตร์และวิศวกรรมปฐพีหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0715402-1 Design of Hydraulic Structure
 การออกแบบอาคารชลศาสตร์
3 (3-0-6)
0715403-1 Water Supply and Sanitary Engineering
 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
3 (3-0-6)
0716201-1 Geology
 ธรณีวิทยา
3 (3-0-6)
0716401-1 Soil Engineering Improvement
 การปรับปรุงคุณภาพดินทางวิศวกรรม
3 (3-0-6)

 2.2.2.2.3   กลุ่มวิชาวิศวกรรมสำรวจ และวิศวกรรมการจัดการหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0714302-1 Route Surveying
 การสำรวจเส้นทาง
3 (2-3-5)
0714403-1 Transportation Engineering
 วิศวกรรมขนส่ง
3 (3-0-6)
0718407-1 Contracts and Laws in Construction
 สัญญาและกฎหมายในการก่อสร้าง
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.81.69.220:21/7/2562 3:45:43