สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์โ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
 ชื่อปริญญา : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2556

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมสาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-401 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-401 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-401 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0032002-401 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-401 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-401 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-401 Mathematics and computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0042001-401 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)

 1.5   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-401 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010003-401 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0010004-401 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0010005-401 Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0032001-401 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032004-401 English Conversation
 สนทนาภาษาอังฤกษ
3 (3-0-6)
0032006-401 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 141
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0730101-401  Sketch Drawing
 การเขียนภาพร่าง
2 (1-3-3)
0730102-401 Composition Arts
 การจัดองค์ประกอบศิลป์
2 (1-3-3)
0730103-401 Fundamental Architectural Design
 พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
3 (1-6-4)
0730104-401 Presentation Techniques
 เทคนิคการแสดงแบบ
2 (1-3-3)
0730105-401 Basic Drafting
 การเขียนแบบเบื้องต้น
3 (1-6-4)
0730106-401 Architectural Drafting 1
 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1
3 (1-6-4)
0730112-1 Fundamental Thai Architecture
 พื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย
2 (1-3-3)
0730207-401 Architectural Drafting 2
 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 2
3 (1-6-4)
0730208-401 Architectural Drafting 3
 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 3
3 (1-6-4)
0730213-1 History of Western Architecture
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก
2 (2-0-4)
0730214-1 History of Eastern Architecture
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออก
2 (2-0-4)
0730309-401 Architectural Drafting 4
 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 4
3 (1-6-4)
0730310-401 Architectural Drafting 5
 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 5
3 (1-6-4)
0730411-401 Architectural Drafting 6
 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 6
3 (1-6-4)

 2.2   กลุ่มวิชาหลักหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0731101-401 Architectural Design 1
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
4 (2-6-6)
0731202-401 Architectural Design 2
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
4 (2-6-6)
0731203-401 Architectural Design 3
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
4 (2-6-6)
0731304-401 Architectural Design 4
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4
4 (2-6-6)
0731305-1 Architectural Design 5
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5
4 (2-6-6)
0731311-401 Architectural Theory and Conceptual Design 1
 ทฤษฎีและวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรม 1
2 (2-0-4)
0731312-1 Architectural Theory and Conceptual Design 2
 ทฤษฎีและวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรม 2
2 (2-0-4)
0731406-1 Architectural Design 6
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6
4 (2-6-6)
0731407-1 Architectural Design 7
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7
4 (2-6-6)
0731509-1 Thesis Proposal
 โครงร่างวิทยานิพนธ์
3 (1-6-4)
0731510-1 Thesis
 วิทยานิพนธ์
10 (0-30-10)

 2.3   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 23
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0732101-401 Materials and Construction Technology 1
 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 1
2 (1-3-3)
0732102-1 Materials and Construction Technology 2
 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 2
2 (1-3-3)
0732203-1 Materials and Construction Technology 3
 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 3
2 (1-3-3)
0732204-1 Materials and Construction Technology 4
 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 4
2 (1-3-3)
0732205-1 Building Systems 1
 ระบบประกอบอาคาร 1
2 (2-0-4)
0732306-401 Building Systems 2
 ระบบประกอบอาคาร 2
2 (2-0-4)
0732308-401 Environmental Control in Building
 การควบคุมสภาวะแวดล้อมในอาคาร
3 (2-3-5)
0732407-1 Structural Technology
 เทคโนโลยีโครงสร้าง
2 (2-0-4)
0732409-1 Day Lighting Design
 การออกแบบแสงธรรมชาติ
3 (2-3-5)
0732510-1 Building Design for Energy Conservation
 การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
3 (2-3-5)

 2.4   กลุ่มวิชาสนับสนุนหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0733201-1 Introduction to Landscape Architecture
 ภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
2 (1-3-3)
0733202-1 Interior Design
 ตกแต่งภายใน
2 (1-3-3)
0733303-401 Computer - aided Design and Drafting 1
 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบและเขียนแบบ 1
3 (2-3-5)
0733304-1 Computer - aided Design and Drafting 2
 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบและเขียนแบบ 2
3 (2-3-5)
0733305-1 Cost Estimation
 การประมาณราคา
2 (2-0-4)
0733406-1 Site Planning
 การวางผังโครงการ
2 (1-3-3)
0733407-1 Introduction to City Planning and Urban Design
 การวางผังเมืองและการออกแบบชุมชนเมืองเบื้องต้น
2 (1-3-3)
0733408-1 Inspection for Construction
 การตรวจและควบคุมงาน ก่อสร้าง
2 (2-0-4)
0733409-1 Program Analysis
 การวิเคราะห์โครงการ
2 (1-3-3)
0733410-1 Building Management
 การบริหารอาคาร
2 (2-0-4)
0733511-1 Professional Practice
 การปฏิบัติวิชาชีพ
2 (2-0-4)

 2.5   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 13
 2.5.1   แผนการศึกษาที่ 1หน่วยกิตต่ำสุด : -
 2.5.1.1   วัสดุและวิธีการก่อสร้างหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0734201-1 Surveying
 สำรวจ
2 (1-3-3)
0734402-1 Construction Management
 การจัดการงานก่อสร้าง
2 (2-0-4)
0734403-1 Industrialized Construction
 ระบบงานก่อสร้างสำเร็จรูป
2 (2-0-4)
0734404-1 Sanitary Systems in High – rise Building
 ระบบสุขาภิบาลในอาคารสูง
2 (2-0-4)
0734405-1 Large Scale Building Systems
 ระบบอาคารขนาดใหญ่
2 (2-0-4)
0734406-1 Cost Analysis
 การวิเคราะห์ราคา
2 (2-0-4)

 2.5.1.2   พลังงานและสภาวะสิ่งแวดล้อมหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0734410-1 Energy Management in Building
 การจัดการพลังงานภายในอาคาร
2 (2-0-4)
0734411-1 Lighting Design
 การออกแบบแสงสว่าง
2 (2-0-4)

 2.5.1.3   คอมพิวเตอร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0734420-1 Computer Graphics
 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 (2-3-5)
0734421-1 Architectural CAD Management
 การจัดการคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
3 (2-3-5)

 2.5.1.4   โครงสร้างอาคารหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0734230-1 Structural Mechanics
 กลศาสตร์โครงสร้าง
2 (2-0-4)
0734331-1 Building Structural Design
 การออกแบบโครงสร้างอาคาร
3 (3-0-6)

 2.5.1.5   การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0734440-1 Thai Vernacular Architecture
 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น
2 (2-0-4)
0734441-1 Building Renovation
 การปรับปรุงการใช้สอยอาคาร
2 (2-0-4)
0734542-1 Thai Architecture
 สถาปัตยกรรมไทย
2 (1-3-3)
0734543-1 Architectural and Community Conservation
 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน
2 (2-0-4)

 2.5.1.6   วิชาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0734050-1 Seminar
 สัมมนา
2 (1-3-3)
0734051-1 Aesthetic
 สุนทรียศาสตร์
2 (2-0-4)
0734052-1 Photography
 การถ่ายภาพ
3 (2-3-5)
0734053-1 Exhibition
 การจัดนิทรรศการ
3 (2-3-5)
0734054-1 Productivity and Process Management
 การบริหารกระบวนการเพื่อเพิ่มผลผลิต
3 (3-0-6)

 2.5.1.7   วิชาปฏิบัติวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0734460-1 On-The Job Training
 การฝึกงานทางสถาปัตยกรรม
0 (0-300-0)

 2.5.1.8   การออกแบบสถาปัตยกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0734571-1 Sustainable Architectural Design
 การออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน
4 (2-6-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.81.69.220:21/7/2562 2:53:29