สาขาวิชา
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ   
  25130821การท่องเที่ยว 1344 2.00
  5021081101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1344 2.00
  5621081101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1184 2.00
  5621082101การท่องเที่ยว 1334 2.00
  6121081101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 04 2.00
  6121082201การท่องเที่ยว 0 2.00
  6121082202การโรงแรม 0 2.00
  23921010301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1404 2.00
  24721010301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1344 2.00
  25621081101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1334 2.00
  25621082101การท่องเที่ยว 1334 2.00
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.238.189.171:26/8/2562 2:59:26