สาขาวิชา
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ   
  5321052101การจัดการ 1324 2.00
  5421051101เศรษฐศาสตร์ 1354 2.00
  5421055101การจัดการโลจิสติกส์ 1334 2.00
  5521053101การบริหารธุรกิจเกษตร 1374 2.00
  5621166101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1334 2.00
  5821052101การจัดการ 1304 2.00
  5921051101เศรษฐศาสตร์ 1334 2.00
  5921055101การจัดการโลจิสติกส์ 1334 2.00
  5921056101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1394 2.00
  6021051101เศรษฐศาสตร์ 1304 2.00
  6021052101การจัดการ 1304 2.00
  6021053101การบริหารธุรกิจเกษตร 1374 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน   
  5326051201การจัดการทั่วไป 1324 2.00
  5826052101การจัดการ 1304 2.00
  6026052101การจัดการ 1304 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ   
  5327051201การจัดการทั่วไป 1324 2.00
  5827052101การจัดการ 1304 2.00
  6027052101การจัดการ 04 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ   
  5429052101การจัดการ 1324 2.00
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.179.0:22/8/2562 13:55:56