สาขาวิชา
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ   
  5221035202เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 04 2.00
  5221035203เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 0 2.00
  5421035301เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 04 2.00
  5421035302เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 04 2.00
  5421035303เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 04 2.00
  5521031101เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 04 2.00
  5521032401เทคโนโลยีการเกษตร 04 2.00
  5521035201เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 04 2.00
  5621036301เทคโนโลยีเครื่องกล 1374 2.00
  5621037101เทคโนโลยีอุตสาหการ 1394 2.00
  5621037301เทคโนโลยีไฟฟ้า 1374 2.00
  5921032101พืชศาสตร์ 1384 2.00
  5921033001ประมง 1364 2.00
  5921035401เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม 1334 2.00
  5921038101เทคโนโลยีชีวภาพ 1384 2.00
  6021031101เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1384 2.00
  6021032401เทคโนโลยีการเกษตร 1384 2.00
  6021034201วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1394 2.00
  6021035201เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 1334 2.00
  6121036301เทคโนโลยีเครื่องกล 1374 2.00
  6121037401วิศวกรรมไฟฟ้า 1474 2.00
  6121037501วิศวกรรมอุตสาหการ 1454 2.00
  34821223101ประมง 1464 2.00
  35221035201เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 1374 2.00
  35221035202เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 1374 2.00
  35221035203เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 1374 2.00
  35221037301เทคโนโลยีไฟฟ้า 1354 2.00
  35421031101สัตวศาสตร์ 1374 2.00
  35421032200พืชศาสตร์ 1364 2.00
  35421032201พืชศาสตร์ - พืชสวน 1364 2.00
  35421032202พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ 1364 2.00
  35421033101ประมง 1364 2.00
  35421035301เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1354 2.00
  35421035302เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1354 2.00
  35421035303เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1354 2.00
  35421038101เทคโนโลยีชีวภาพ 1374 2.00
  35521031101เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1374 2.00
  35521032401เทคโนโลยีการเกษตร 1364 2.00
  35521034101วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1394 2.00
  35521035201เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 1334 2.00
  35521035202เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 1334 2.00
  35521035203เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 1334 2.00
  35621036301เทคโนโลยีเครื่องกล 1374 2.00
  35621037101เทคโนโลยีอุตสาหการ 1394 2.00
  35621037301เทคโนโลยีไฟฟ้า 1374 2.00
  35921035401เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม 133 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน   
  5526031101เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 04 2.00
  5626036301เทคโนโลยีเครื่องกล 1374 2.00
  5626037101เทคโนโลยีอุตสาหการ 139 2.00
  5626037301เทคโนโลยีไฟฟ้า 1374 2.00
  5926032101พืชศาสตร์ 1384 2.00
  5926033001ประมง 1364 2.00
  5926035401เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม 1334 2.00
  6026031101เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1384 2.00
  6026032401เทคโนโลยีการเกษตร 1384 2.00
  6026034201วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1394 2.00
  6126036301เทคโนโลยีเครื่องกล 1374 2.00
  6126037401วิศวกรรมไฟฟ้า 147 2.00
  6126037501 วิศวกรรมอุตสาหการ 1454 2.00
  35326031101สัตวศาสตร์ 1462 2.00
  35326032201พืชศาสตร์ - พืชสวน 1462 2.00
  35326033101ประมง 1462 2.00
  35326034101วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1472 2.00
  35326036101เกษตรกลวิธาน 1462 2.00
  35326037301เทคโนโลยีไฟฟ้า 1352 2.00
  35426031101สัตวศาสตร์ 1372 2.00
  35426032201พืชศาสตร์ - พืชสวน 1362 2.00
  35426033101ประมง 1362 2.00
  35526031101เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1372 2.00
  35526034101วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1394 2.00
  35626036301เทคโนโลยีเครื่องกล 1372 2.00
  35626037101เทคโนโลยีอุตสาหการ 1392 2.00
  35626037301เทคโนโลยีไฟฟ้า 1372 2.00
  35626037999เทคโนโลยีอุตสาหการ 1392 2.00
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 23:18:29