สาขาวิชา
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ   
  4721031101เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1474 2.00
  5421010101พืชศาสตร์ ปี1 1364 2.00
  5421010106พืชศาสตร์-พืชไร่ 1364 2.00
  5421010107พืชศาสตร์-พืชสวน 1364 2.00
  5421010108พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ 1364 2.00
  5421011101เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1374 2.00
  5421012101สัตวศาสตร์ 1374 2.00
  5421015101ประมง 1364 2.00
  5521013101เกษตรกลวิธาน 1344 2.00
  5921010101พืชศาสตร์ ปี1 04 2.00
  5921010106พืชศาสตร์-พืชไร่ 04 2.00
  5921010107พืชศาสตร์-พืชสวน 04 2.00
  5921010108พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ 04 2.00
  5921011101เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 04 2.00
  5921012101สัตวศาสตร์ 1414 2.00
  5921015101ประมง 1364 2.00
  6021013101เกษตรกลวิธาน 04 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ต่อเนื่อง   
  4722030101พืชศาสตร์ 1462 2.00
  4722030106พืชศาสตร์ -พืชไร่-นา 1462 2.00
  4722030107พืชศาสตร์ - พืชสวน 1462 2.00
  4722030201สัตวศาสตร์ 1462 2.00
  4722030501เกษตรกลวิธาน 1462 2.00
  4722030701ประมง 1462 2.00
  4722030801วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 1452 2.00
  4722031101เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1472 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน   
  5326010106พืชศาสตร์- พืชไร่-นา 1464 2.00
  5326010107พืชศาสตร์ - พืชสวน 1464 2.00
  5326012101สัตวศาสตร์ 1464 2.00
  5326013101เกษตรกลวิธาน 1464 2.00
  5326015101ประมง 1464 2.00
  5426010101พืชศาสตร์ - พืชไร่ 1364 2.00
  5426010201พืชศาสตร์-พืชสวน 1364 2.00
  5426010301พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีพืชคุณภาพ 13644 2.00
  5426011101เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1374 2.00
  5426012101สัตวศาสตร์ 1374 2.00
  5426013101เกษตรกลวิธาน 04 2.00
  5426015101ประมง 1364 2.00
  5526013101เกษตรกลวิธาน 1344 2.00
  5926010101พืชศาสตร์-เทียบโอน 04 2.00
  5926010106พืชศาสตร์- พืชไร่-นา 04 2.00
  5926010107พืชศาสตร์ - พืชสวน 04 2.00
  5926010108พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีพืชคุณภาพ 04 2.00
  5926011101เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1344 2.00
  5926012101สัตวศาสตร์ 1414 2.00
  5926015101ประมง 1364 2.00
  6026013101เกษตรกลวิธาน 0 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ   
  5081011101พืชศาสตร์ 382 3.00
  5081017101เทคโนโลยีประมง 382 3.00
  5081030201สัตวศาสตร์ 382 3.00
  5581030201สัตวศาสตร์ แผน ก 362 3.00
  5581030202สัตวศาสตร์ แผน ข 362 2.00
  5681011101พืชศาสตร์ 382 3.00
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    23.20.147.6:30/5/2560 5:48:43