สาขาวิชา
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ   
  5421010101พืชศาสตร์ ปี1 1364 2.00
  5421010106พืชศาสตร์-พืชไร่ 1364 2.00
  5421010107พืชศาสตร์-พืชสวน 1364 2.00
  5421010108พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ 1364 2.00
  5421011101เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1374 2.00
  5421012101สัตวศาสตร์ 1374 2.00
  5421015101ประมง 1364 2.00
  5521013101เกษตรกลวิธาน 1344 2.00
  5921010101พืชศาสตร์ 1374 2.00
  5921010106พืชศาสตร์-พืชไร่ 1374 2.00
  5921010107พืชศาสตร์-พืชสวน 1374 2.00
  5921010108พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ 1374 2.00
  5921011101เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1404 2.00
  5921012101สัตวศาสตร์ 1414 2.00
  5921015101ประมง 1294 2.00
  6021013101เกษตรกลวิธาน 1394 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน   
  5326010106พืชศาสตร์- พืชไร่-นา 1464 2.00
  5326010107พืชศาสตร์ - พืชสวน 1464 2.00
  5326012101สัตวศาสตร์ 1464 2.00
  5326013101เกษตรกลวิธาน 1464 2.00
  5326015101ประมง 1464 2.00
  5426010101พืชศาสตร์ - พืชไร่ 1364 2.00
  5426010201พืชศาสตร์-พืชสวน 1364 2.00
  5426010301พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ 13644 2.00
  5426011101เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1374 2.00
  5426012101สัตวศาสตร์ 1374 2.00
  5426013101เกษตรกลวิธาน 04 2.00
  5426015101ประมง 1364 2.00
  5526013101เกษตรกลวิธาน 1344 2.00
  5926010101พืชศาสตร์-เทียบโอน 1374 2.00
  5926010106พืชศาสตร์- พืชไร่-นา 1374 2.00
  5926010107พืชศาสตร์ - พืชสวน 1374 2.00
  5926010108พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ 1374 2.00
  5926011101เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1344 2.00
  5926012101สัตวศาสตร์ 1414 2.00
  5926015101ประมง 1294 2.00
  6026013101เกษตรกลวิธาน 139 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ   
  5581030201สัตวศาสตร์ แผน ก 362 3.00
  5581030202สัตวศาสตร์ แผน ข 362 2.00
  5681011101พืชศาสตร์ 382 3.00
  6181011101พืชศาสตร์แผน ก แบบ ก1 0 2.00
  6181011102พืชศาสตร์แผน ก แบบ ก2 0 2.00
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 10:22:27