ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา            ส่งข้อเสนอแนะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    
NEWS
  NEWS TOPIC
 1.(HIGHEST PRIORITY)
ANNOUNCED BY   แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา   ANNOUNCED DATE   3 January 2016
 2.(HIGH PRIORITY)
ANNOUNCED BY   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   ANNOUNCED DATE   27 October 2010
 3.
ANNOUNCED BY   -   ANNOUNCED DATE   10 May 2016
 4.
ANNOUNCED BY   -   ANNOUNCED DATE   6 July 2012
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - We advise you to use the browser is Internet Explorer Version 5.0 up for the proper result.
      and the broad of Screen Area is 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.81:18/8/2562 16:02:53