รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีการศึกษา 2563
หมดเขตรับผ่านเว็บไซต์
สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ค้นหาตรวจสอบข้อมูลและรายงานตัวผู้สมัคร
ขั้นตอนที่ 1. กรุณาเลือกรายการที่ต้องการโดยคลิกที่ [ เลือก ]
1.) เลือกวิทยาเขตที่ต้องการสมัคร

ขั้นตอนที่ 2. สิ่งที่ต้องแนบมาด้วย

สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี
1.) ใบข้อมูลผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6เดือน)จำนวน 1 ฉบับ
2.) สำเนาใบชำระเงิน(ส่วนผู้สมัคร ที่มีลายมือชื่อและตราประทับจากธนาคารแล้ว)จำนวน 1 ฉบับ
3.) สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร พร้อมลงลายมือชื่อ และรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ
4.) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงลายมือชื่อ และรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ
5.) สำเนาระเบียนผลการศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 1 ฉบับ
     พร้อมลงลายมือชื่อ และรับรองสำเนาถูกต้อง

สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท
1.) ใบข้อมูลผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6เดือน)จำนวน 1 ฉบับ
2.) สำเนาใบชำระเงิน(ส่วนผู้สมัคร ที่มีลายมือชื่อและตราประทับจากธนาคารแล้ว)จำนวน 1 ฉบับ
3.) สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร พร้อมลงลายมือชื่อ และรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ
4.) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงลายมือชื่อ และรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ
5.) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
     พร้อมลงลายมือชื่อ และรับรองสำเนาถูกต้อง
6.) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 1 รูป
7.) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ตามที่หลักสูตรกำหนด)จำนวน 1 ฉบับ
8.) สำเนาผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ อายุภายใน 2 ปี (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
    TOFFL (Paper Based)ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนนหรือ
    TOFFL (Computer Based)ไม่ต่ำกว่า 130 คะแนนหรือ
    IELTS (Academic Module)ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนนหรือ
    TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนนหรือ
    CU TEPไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 หรือ
    TU TEPไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 หรือ
    TU GETไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
9.) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ขั้นตอนที่ 3. จัดส่งเอกสาร ดังนี้
วิทยาเขตบางพระ ส่งเอกสารมาที่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20111
วิทยาเขตจันทบุรี ส่งเอกสารมาที่ ส่วนรับเข้าศึกษา งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
เลขที่ 131 หมู่ที่ 10 ถนนบำราศนราดูร ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ส่งเอกสารมาที่ งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
เลขที่ 122/41 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
วิทยาเขตอุเทนถวาย ส่งเอกสารมาที่ งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
เลขที่ 255 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเหตุ : มีปัญหาในการสมัครและรายงานตัวนักศึกษา โทร 038-358137 ต่อ 8104,8105,8106 หรือ 081-9821881
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 10:53:05