0805043Environmental Management in Hotel
การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, การท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจโรงแรม ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากธุรกิจโรงแรม แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงแรม เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงแรม กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม รวมไปถึง การเตรียมความพร้อมเมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น สึนามิหรือแผ่นดินไหว
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:28:27